ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ازقدیم گفته اند: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد! لذا وزارت فناوری اطلاعات هم، اصلا به ای تی معتقد نیست! و هنوز برای  ارتباطات خود، از خط شهری بدون خدمات اضافی استفاده می کند! و بجای استفاده از سروش یا واتساب، همچنان از فاکس بهره می برد. حتی اعضای آن از دادن شماره تلفن همراه می ترسند! کسی جرات ندارد به تلگرام آنها متصل شود. البته نک تک افراد، هم ماهواره دارند! و هم از دنیای دیجیتال آخرین فناوری ها را استفاده می کنند. ولی روح وزارت نمی گذارد: پیشرفت های ای تی در: وزارت آی تی استفاده شود. چه رسد به اینکه نوآوری هم بکند! نو آوری هم البته از نظر این وزارت، مانند دیگر وزارت خانه ها، یعنی اخذ تکنولوژی قرن بیستم! یا ترجمه کتب دهه1960 و یا: تدریس متون قرون وسطایی: اختراع تلگراف و غیره!  امام علی ع می فرماید: فرزند زمان خود باش. البته وزیر و مسئولین جوان این وزارت خانه، مایلند چنین کاری انجام دهند، و فناوری ها را بیاورند ولی سیستم جواب نمی دهد! مثلا وارد کردن گوشی های آخرین مدل خارجی، در اسرع وقت انجام می شود! ولی ساخت گوشی های قرن بیستم! در ایران هنوز در مرحله مونتاژ می باشد. شاید دلیل اینهمه گرفتاری دکتر عارف! باشد زیرا وقتی ایشان رئیس مرکز: تحقیقات کارگر شمالی بود، با دو اتاق اجاره ای! وام تولید 500میلیاردی گوشی های همراه را گرفته بود. بعد هم از فنلاند خواسته بود: یک سری از گوشی های خود را، مارک ساخت ایران بزند. رسیدگی به بخشی از این اوراق پرونده، بعهده مولف بوده! اما این اقای عارف هم تقصیر ندارد، بقول یک نفر، این سیستم یا روش بوروکراسی و دیوانسالاری هست که: سفله پرور است.  شاید هم بسته نگه داشتند! تا بتوانند سوء جریان را به سرعت انجام دهند، و کسی نتواند آنها را دنبال کند! اگر هم دنبال کرد، به گرد آن نرسد. چنانکه الان مدتی است که 800هزار گوشی را توقیف کرده اند، و نمی دانند چه کنند! یعنی قوه قضائیه هم سر در نمی  آورد. چه رسد به گوشی های موجود که: همه به عنوان چمدانی یا مسافری وارد می شوند. و طرح رجستری را دور زده اند. یعنی فروشندگان موبایل، که بازار گرمی دارند: آنها را چند برابر بالاتر می فروشند، وقتی از انها سوال می شود، می گویند جلوی واردات گرفته شده! واردات قبلی هم توقیف شده، بنابراین اصلا موبایل وجود ندارد، که ارزان باشد یا گران. کیفیت تولید ایرانی هم طوری است که: کسی نمی خرد. و کارخانه های بهره بردار، سراغ دلالی و یا تعطیلی رفته اند.  با این اوصاف وزیر جوان می گوید: قرار است همه مشکلات را فناوری حل کند! برای این کار قرار است آبرسانی هوشمند شود، تا مشکل کم ابی حل شود! مشکل آلودگی هوا با هوشمند سازی: سازمان محیط زیست حل می شود. وی ادعا می کند: دستگاهها اگر هوشمند شوند، هم فساد از بین می رود و هم: رانت اطلاعاتی بی رزش، یا اطلاعات کاملا شفاف می شود. اما دریغ از اجرای آن، حتی در سازمان ارتباطات زیر ساخت! با اینکه همه روستا ها هوشمند شده، شهرها هم در حال هوشمند سازی است، ولی  می گوید: همه اینها به دلار احتیاج دارد، و با بحران فعلی دلار، کار ها خوابیده و تا نرخ ثابتی اعلام نشود، هیچکدام از طرح ها اجرا نمی شود . در واقع سیستم هوشمند خودش هم هوشمند نیست. چه رسد به اینکه بخواهد دیگران را هوشمند کند. اگر قرار است دلار آمریکا، همه کار ها را درست کند، پس شما چه کاره هستید؟ و اگر قرار است شما مملکت را هوشمند کنید، پس دلار آمریکا چه کاره است؟ همسایه ها یاری کنید! تا او شوهر داری کند؟ این چه روش هوشمند سازی، و اداره مملکت است که به دمب  دلار بسته شده. دلار هم، می برد آنجا که عرب نی انداخت.

Ministry of Technology is Enemy her!

They said: "The potter is eating from the broken jug! Therefore, the Ministry of Information Technology does not believe in AT! And still uses the city line without additional services for its communications! And instead of using Sorosh or Watsaw, he still uses Fox. Even its members are afraid of giving a mobile number! No one dare to connect to their telegram. Of course, there are no single people, they have a satellite! And the digital world uses the latest technology. But the spirit of the ministry does not allow: IT developments in: Ministry of IT. Let alone innovate! Of course, the innovation of this ministry, like other ministries, is the acquisition of twentieth century technology! Or the translation of the 1960s books or: teaching medieval texts: the invention of telegraph and so on! Imam Ali says: be a child of your time. Of course, the Minister and the youth ministries of the Ministry are willing to do this, and bring the technologies, but the system does not respond! For example, importing the latest models of the handset is done as soon as possible! But making twentieth century handsets! In Iran, it is still in the assembly stage. Perhaps the reason for this is the pain of Dr. Aref! Because when he was head of the center: the investigation, with two rooms rent! The loan raised $ 500 billion in mobile phones. Then he asked Finland: to make a series of his hands marking the making of Iran. It is the author's responsibility to handle part of the file. But this is not the fault of Mr Aref. According to one person, this is the system or the bureaucracy and bureaucracy that is: the upright. Maybe they were closed! So that they can carry out the misconduct quickly, and no one can follow them! If followed, it does not come around. As it has been seizing 800 thousand phones for a while, and they do not know what to do! That is, the judiciary is not over. Looks like the phones that are available: all come as a suitcase or a passenger. And have crossed out the registration plan. That means mobile vendors who have a hot market: they sell them a few times higher, when they are asked, they say they stopped importing! Previous imports are also seized, so there is no mobile at all, which is cheap or expensive. The quality of Iranian production is such that: nobody thinks. And :utilities, dealers, or shutters. In this regard, the young minister says: All the problems are going to be solved by technology! To do this is to be smart water, to solve the problem! The problem of air pollution with intelligence: the environmental organization is solved. He claims: "Devices, if they become intelligent, will be destroyed, and either uncorrelated information rents or information will be completely transparent." But do not hesitate to implement it, even in the infrastructure of communications infrastructure! While all the villages are smart, cities are smart, but says: All of this needs dollars, and, with the current crisis, the dollar is sleeping, and until the fixed rate is announced, none of the plans is implemented. . In fact, the intelligent system itself is not intelligent. Let alone want to make others smart. If the US dollar is to fix all the work, then what are you doing? And if you're smart enough to understand the country, then what's the dollar? Help neighbors! So she'll have a husband? What is the method of intelligence, and the administration of the country, which is closed to the dollar. The dollar goes up, as the Arabs threw it.

وزارة التكنولوجیا تمتلك عدوها الخاص!

قالوا: "إن الفخار یأكل من إبریق مكسور! ولذلك ، فإن وزارة تكنولوجیا المعلومات لا یؤمن AT! ولا یزال یستخدم خط المدینة دون خدمات إضافیة للاتصالات لها! وبدلاً من استخدام افیس بوک وتلگرام لا یزال یستخدم الفاکس حتى أعضائها یخافون من إعطاء رقم الهاتف المحمول! لا أحد یجرؤ على الاتصال ببرقیتهم. بالطبع ، لا یوجد شخص واحد ، لدیهم قمر صناعی! والعالم الرقمی یستخدم أحدث التقنیات. لكن روح الوزارة لا تسمح: تطورات تكنولوجیا المعلومات فی: وزارة تكنولوجیا المعلومات. ناهیك عن الابتكار! بطبیعة الحال ، فإن ابتكار هذه الوزارة ، مثل الوزارات الأخرى ، هو الحصول على تكنولوجیا القرن العشرین! أو ترجمة كتب الستینیات أو: تعلیم نصوص القرون الوسطى: اختراع التلغراف وما إلى ذلك! یقول الإمام علی: كن طفلاً فی وقتك. بالطبع ، الوزیر ووزارات الشباب على استعداد للقیام بذلك ، وتقدیم التقنیات ، لكن النظام لا یستجیب! على سبیل المثال ، یتم استیراد أحدث طرازات الهاتف فی أقرب وقت ممكن! لكن صنع هواتف القرن العشرین! فی إیران ، لا تزال فی مرحلة التجمیع. لعل السبب فی ذلك هو ألم الدكتور عارف! لأنه عندما كان رئیس المركز: التحقیق ، مع إیجار غرفتین! جمع القرض 500 ملیار دولار فی الهواتف المحمولة. ثم طلب من فنلندا: صنع سلسلة من یدیه تشیر إلى صنع إیران. تقع على عاتق المؤلف معالجة جزء من الملف. لكن هذا لیس خطأ السید عارف ، فوفقاً لأحد الأشخاص ، فإن هذا هو النظام أو البیروقراطیة والبیروقراطیة التی هی: الاستقلالیة. ربما تم إغلاقها! حتى یتمكنوا من تنفیذ سوء السلوك بسرعة ، ولا یمكن لأحد متابعتها! إذا تم اتباعها ، فإنه لا یأتی حولها. كما تم الاستیلاء على 800 ألف هاتف لفترة من الوقت ، وهم لا یعرفون ماذا یفعلون! هذا هو ، القضاء لا یتفوق. یبدو أن الهواتف المتاحة: كلها تأتی كحقیبة أو راكب. وقد عبرت خطة التسجیل. وهذا یعنی بائعی الهواتف المحمولة الذین یملكون سوقاً ساخنة: إنهم یبیعونها مرتفعاً بضع مرات ، وعندما یطلب منهم ذلك ، یقولون إنهم توقفوا عن الاستیراد! كما تم الاستیلاء على الواردات السابقة ، لذلك لا یوجد هاتف محمول على الإطلاق ، وهو رخیص أو مكلف. إن جودة الإنتاج الإیرانی هی على النحو التالی: لا أحد یفكر. والمرافق العامة ، تجار ، أو مصاریع. فی هذا الصدد ، یقول الوزیر الشاب: جمیع المشاكل سوف تحل بالتكنولوجیا! للقیام بذلك هو أن تكون المیاه الذكیة ، من أجل حل المشكلة! مشكلة تلوث الهواء مع الذكاء: یتم حل التنظیم البیئی. یدعی: "الأجهزة ، إذا أصبحت ذكیة ، سوف یتم تدمیرها ، وإما أن تكون المعلومات أو المعلومات غیر المترابطة شفافة تماما". لكن لا تتردد فی تنفیذه ، حتى فی البنیة التحتیة للبنیة التحتیة للاتصالات! فی حین أن جمیع القرى ذكیة ، إلا أن المدن ذكیة ، لكنها تقول: إن كل هذا یحتاج إلى دولارات ، ومع الأزمة الحالیة ، ینام الدولار ، وحتى یتم الإعلان عن سعر الفائدة الثابت ، لا یتم تنفیذ أی من الخطط. . فی الواقع ، إن النظام الذكی نفسه لیس ذكیاً. ناهیك عن الرغبة فی جعل الآخرین أذكیاء. إذا كان الدولار الأمریكی هو إصلاح كل العمل ، فما الذی تفعله؟ وإذا كنت ذكیًا بما فیه الكفایة لفهم البلد ، فما هو الدولار؟ مساعدة الجیران! لذلك سیكون لدیها زوج؟ ما هی طریقة الذكاء ، وإدارة البلاد ، وهی مغلقة أمام الدولار. الدولار یرتفع ، كما رمى العرب به.

Texnologiya Nazirliyi öz düşməninə sahibdir!

Onlar dedilər: "Dulusçuluq süddən yeyir! Buna görə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi AT-yə inanmır! Əlaqələri üçün hələ də əlavə xidmətlər olmadan şəhər şəbəkəsini istifadə edir! Soros və ya Watsawdan istifadə etmək əvəzinə, Fox istifadə edir. Hətta üzvləri mobil nömrələr verməkdən qorxurlar! Heç kəs telgrafına qoşulmaq üçün cəsarət edə bilməz. Əlbəttə ki, tək bir insan yoxdur, peyk var! Rəqəmsal dünya son texnologiyadan istifadə edir. Lakin nazirlik ruhu imkan vermir: IT inkişafları: İT Nazirliyi. Yenidən yenə xəbər verin! Əlbəttə ki, bu nazirliyin yenilikləri, digər nazirliklər kimi, XX əsrin texnologiyasını əldə etməkdir! Və ya 1960-cı illərin kitablarının tərcüməsi və ya: ortaçağ mətnlərini öyrətmək: teleqraf ixtirası və s. İmam Əli deyir: Zamanın bir uşağı olsun. Nazir və bunu etmək istəyən gənc nazirliklərin, rəsmiləri və texnologiya sistem işləmir gətirmək! Məsələn, telefonun ən son modellərini ən qısa zamanda idxal edirik! Yirminci əsrdə telefon qururuq! İranda hələ də qurulma mərhələsindədir. Bəlkə bunun səbəbi Dr Arefin ağrısıdır! Çünki mərkəzin rəhbəri olduğunda: istintaq, iki otaqlı kirayə verildi! Kredit cib telefonlarında 500 milyard dollar məbləğində kredit verib. Sonra Finlandiya-dan soruşdu: İranın quruluşunu qeyd edən əlləri bir sıra etmək. Faylın bir hissəsini idarə etmək üçün müəllifin məsuliyyəti. Sflh yalançı Lakin bu ki, bürokratiya bir şəxs, sistemi və ya üsulu görə də cənab Aref günah deyil. Bəlkə onlar bağlandı! Beləliklə, onlar pis əməlləri tez bir şəkildə həyata keçirə bilərlər və heç kim onları təqib edə bilməz! Təqib edildikdə, ətrafa gəlməz. Bir müddətdir 800 min telefonu ələ keçirdi və nə edəcəyini bilmirlər! Yəni mühakimə bitmir. Mövcud olan telefonlar kimi görünür: hamısı çamadan və ya sərnişin kimi gəlir. Qeydiyyat planını həyata keçirdik. hərarətlə bazar mobil satıcılar, onlar bir neçə dəfə satmaq, onlar xahiş zaman, idxal alınır demək! Əvvəlki idxallar da ələ keçirilir, belə ki, ucuz və ya bahalı olan heç bir mobil yoxdur. İran istehsalının keyfiyyəti belədir: heç kim düşünmür. Və kommunal, diler və ya panjurlar. Bu baxımdan gənc nazir deyir: Bütün problemlər texnologiya ilə həll olunacaq! Bunun üçün problemi həir.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :