ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی
برنامه امام علی ع، برای درمان بحران اقتصادی و: مدیریت سیستم اقتصادی بیمار، بسیار روشن و روز آمد است. ایشان ریاضت دولتی را بهترین راه حل معرفی نموده است. دولت ایران به دلیل استفاده از: نیروهای یقه سفید که اکثرا در: آمریکا و انگلیس دوره دیده اند، اصلا فکر اسلامی کردن: بودجه و اقتصاد را نداشته اند. و اگر فشار روحانیون نبود، شاید اسم آن را هم نمی بردند. یکی از این ها که خیلی هم مهم است،آیا تابحال کسی شنیده یا خوانده که: در بررسی بودجه دولت، از مکاسب یا حلال و حرام صحبتی بمیان آید؟ گویا بودجه، جزیره ای جدا از ایران و اسلام است، و اصلا نباید پرسید که درآمد دولت حلال است یا مباح! یا خدای نکرده حرام؟ در حالیکه دولت حقوق 16میلیون و شاید، حقوق همه مردم ایران را پرداخت می کند! و لقمه حلال باید به دست مردم بدهد. وقتی در اسلام تاکید شده: حتی لقمه شبه ناک هم نباید به زن و بچه داد. آیا کارمندان دولت از ان مستثنی هستند؟4میلیون کارمند رسمی کشوری 4 میلیون کارمند لشکری 4میلیون کارمند قراردادی 4میلیون مستمری بگیر، از دولت حقوق می گیرند! نان شب آنها به درآمد دولت وابسته است. اگر کمترین شبهه ای در آن باشد، همه گرفتار عواقب آن می شوند. درآمد دولت اگر از نفت باشد، چون از انفال بحساب می آید و: فروش آن به دست دولت اشکالی ندارد، برای دادن حقوق حلال است. اما متاسفانه می بینیم که: شعار اقتصاد منهای نفت، باعث می شود که دولت از پرداخت حقوق، از منابع درآمد نفتی منع شود. بخش دیگری که دولت میتواند: حقوق کارکنان را از ان پرداخت کند، مالیات ها و عوارض و: درآمد های گمرکی و مشابه آن است، که درصد بالایی از این مالیات ها، با کسر از حقئوق کارمندان بدست می آید، و دولت ناچار است در مقابل آن خدمات دیگری ارائه کند. لذا از دایره پرداخت حقوق خارج می شود. تنها راه دولت برای پرداخت حقوق، ( هزینه جاری ) استقراض از سیستم بانکی و: گرانفروشی ارز است . علت اینکه دولت گران می فروشد، برای این است که قیمت اصلی، باید صرف استخراج نفت و یا: سرمایه گذاری برای صنایع نفتی شود. لذا دولت نمیتواند برای کسری بودجه و: تامین منابع مالی پرداخت حقوق اقدام کند، با سه برابر کردن قیمت دلار های نفتی، این امکان میسر است. تا بتواند دو برابر آن را صرف هزینه های جاری، یا پرداخت بدهیها کند. ظاهرا این دو روش را که: بودجه نویسهای قبل و بعد از انقلاب، پیشنهاد کرده اند راه فراری ندارد. یعنی دولتها 6یا 7سال قیمت ارز را ثابت، یا متناسب با تورم نگه می دارند. ولی در دوسال آخر، راهی جز چند برابر کردن نرخ ارز نمی بینند. اما حضرت علی ع، نه کسری بودجه داشته! و نه سیستم بانکی یا تبدیل ارز، ولی کشوری بزرگی را اداره می کرده که: از غرب به اسپانیا و مغرب، و از شرق به سنگاپور و چین می رسید! ایشان با حذف بوروکراسی و تمرکز اداری، هزینه جاری مهمی نداشته. اگر درآمدی هم بوجود می امد، به نسبت مساوی بین مردم تقسیم می کرد.اگر تقسیم بیت المال، باز هم فقر فقرا را برطرف نمی کرد، شخصا و از اموال شخصی خود، افراد زمینگیر و یتیم را پشتیبانی می کرد. خارج از وقت اداری (شبانه) انبان به دوش، به محلات فقیر نشین می رفت، و پارگی سیستم را ترمیم می کرد. مهمترین دستور العمل بودجه ای ایشان، این بود که امرا و فرمانداران و کارگزاران، باید با حداقل امکانات و در حد: فقیر ترین اشخاص جامعه زندگی کنند، تا فقرا به خدا بدبین نشوند. آیا سیستم بودجه ای ما علوی است؟ یا ضد علوی؟ کارگزاران اسلامی، شبانه در استخر فرح تفریح می کنند، یا اینکه شبانه انبان به دوش، به محلات فقیر نشین می روند؟

Aesthetic economy for the state

The program of the Imam Ali, for the treatment of the economic crisis: the management of the patient's economic system became very clear. He has introduced state austerity as the best solution. The Iranian government did not even have the idea of ​​Islamicization: budget and economy, because of the use of: white-collar forces, mostly trained in: the United States and Britain. And if the pressure was not clergy, they might not have called it. One of these, which is also very important, has anyone ever heard or read: to discuss the budget of the state, whether it is a compromise or a halal and a haram? It seems that the budget is an island separate from Iran and Islam, and at all it should not be asked whether the income of the state is lawful or impossible! Or God is it forbidden? While the state pays 16 million salaries and maybe pay the salaries of all the people of Iran! And the halal must be given to the people. When emphasized in Islam: even the pseudo-knot mites should not be given to a woman and a child. Are government employees excluded from them? 4 million official employees’ 4 million military personnel 4 million contract workers 4 million pensioners get government salaries! Their bread is dependent on government revenue. If there is the slightest doubt about it, everyone will be affected by its consequences. The government's revenue, if it is oil, is because of Anfal, and its sale is not in the hands of the state, it is in order to give it legal rights. But, unfortunately, we see that: The slogan of the economy, minus oil, makes the state pay off salaries from oil revenue sources. Another part that the government can: pay employees 'salaries, taxes and duties, and: customs revenues and the like, with a high percentage of these taxes, with the deduction of employees' rights, and the government has to Against those other services. Therefore, the payroll is withdrawn. The only way for the government to pay, (current cost) borrowing from the banking system is: Expensive currency. The reason why the government sells is that the main price should be spent on oil extraction, or investment in the oil industry. Therefore, the government cannot pay for the deficit and: to fund the payment of salaries, it is possible to triple the price of oil dollars. So that it can spend twice as much on current costs, or pay off debts. Apparently these two methods, which have been proposed by the budget-makers before and after the revolution, do not escape. That is, governments hold 6 or 7 years of fixed price, or keep pace with inflation. But in the last two years, they will not see a way to multiply the exchange rate. But Hazrat Ali, you have not had a deficit! Nor was it a banking system or a currency exchange, but it operated a great country: from the west to Spain and the Maghreb, and from the east to Singapore and China! He did not have an important current cost by eliminating bureaucracy and administrative concentration. If income was generated, it would be equally divided among people. If the divorce of Beit Elmal still did not eliminate the poverty of the poor, he would have personally supported his own property, landlord and orphanage. Out of office hours (nightly), with good went to the poor, and restored the system. His most important budget instruction was that the emirs and governors and agents should be able to live with the least possible and to the poorest people of the community, so that the poor cannot be hated by God. Is our budget system Alawi? Or anti-Alawi? Islamic brothers spend their night out at Farah's pool, or do they go to poor neighborhoods nightly?

الاقتصاد الجمالی للدولة

الإمام علی برنامج (AS) لعلاج الأزمة الاقتصادیة ونظم إدارة المریض الاقتصاد، واضح جدا ومحدثة. لقد قدم التقشف الدولة كحل أفضل. الحكومة الإیرانیة نظرا لاستخدام ذوی الیاقات البیضاء فی كثیر من الأحیان فی أمریكا وبریطانیا تم تدریبهم، وأعتقد أن المیزانیة والاقتصاد یكن لدیك. وإذا لم یكن الضغط رجال دین ، لربما لم یسموها. ویبدو أن المیزانیة، وهی جزیرة فصلها عن إیران والإسلام، وألا یكون قد طلب أن الإیرادات الحكومیة غیر المشروعة أو المباحة! أو الله ، هل هو ممنوع؟ بینما تدفع الدولة 16 ملیون رواتب وربما تدفع رواتب جمیع الشعب الإیرانی! ویجب إعطاء الحلال للشعب. كما أكد فی الإسلام، أن حتى النساء والأطفال أن یكون شیئا مثل الكمثرى. غیر أنه یستبعد موظفی الخدمة المدنیة 4 ملایین موظفی الدولة 4 ملایین المستخدمون العاملون لدى المتعاقدین الجیش  4000000 المتقاعدین، دفعت الحكومة! یعتمد خبزهم على عائدات الحكومة. إذا كان هناك أدنى شك حول ذلك ، فإن الجمیع سیتأثر بعواقبه. وإذا اعتبر عائدات النفط كما الأنفال وبیع الدولة بخیر لإعطاء حقوق مشروعة. للأسف، ونحن نرى أن الاقتصاد شعار كمیات أقل من النفط، یجعل إدارة الرواتب والدخل من مصادر محظورة. جزء آخر یمكن للحكومة: رواتب الموظفین ودفع الضرائب والرسوم والجمارك الدخل وما شابه ذلك، والتی هی نسبة عالیة من هذه الضرائب، یتم إعطاء خصم للموظفین الاجره واضطرت الحكومة فی ضد تلك الخدمات الأخرى. لذلك ، یتم سحب كشوف المرتبات. الطریقة الوحیدة للحكومة لدفع ، (التكلفة الحالیة) الاقتراض من النظام المصرفی هو: عملة مكلفة. لأن الحكومة تبیع باهظة الثمن، ثمن الأصلی، یجب أن تنفق على التنقیب أو الاستثمار فی صناعة النفط. الحكومة لا یمكن أن العجز: دفع التمویل النقدی، مع ثلاثة أضعاف سعر النفط بالدولار، یتم تمكین هذه المیزة. بحیث یمكن أن تنفق ضعف التكالیف الحالیة ، أو سداد الدیون. ویبدو أن هاتین الطریقتین اللتین اقترحا من قبل صناع المیزانیة قبل الثورة وبعدها ، لا تفلت. أی أن الحكومات تحتفظ بستة أو سبع سنوات من السعر الثابت ، أو مواكبة التضخم. لكن فی العامین الماضیین ، لن یروا طریقة لمضاعفة سعر الصرف. لكن حضرة علی ، لم یكن لدیك عجز! ولا النظام المصرفی أو تحویل العملة، ولكن البلد العظیم الذی یمتد من الغرب إلى اسبانیا والمغرب، ومن الشرق جاء إلى سنغافورة والصین! لم یكن لدیه تكلفة حالیة هامة من خلال القضاء على البیروقراطیة والتركیز الإداری. خارج ساعات العمل (لیلا) ، ذهب مع الطعام إلى الفقراء ، واستعادة النظام. هل نظام میزانیتنا علوی؟ أم ضد علوی؟ یقضی الإخوة المسلمون لیلتهم فی بركة فرح ، أو یذهبون إلى الأحیاء الفقیرة كل لیلة؟

Dövlət üçün estetik iqtisadiyyat

İmam Əli iqtisadi böhran və iqtisadiyyatı sağlam idarəetmə sistemləri müalicəsi üçün (ə) proqramı çox aydın və bu günə qədər. O, dövlət sərt qənaətini ən yaxşı həll kimi təqdim etdi. təhsil verildi tez-tez Amerika və İngiltərədə ağ yaxası istifadə, mən büdcə və iqtisadiyyat hesab görə İran hökuməti yoxdur. Və təzyiq ruhanilər olmasaydı, onu çağırmamış ola bilərdi. çox vacibdir One, heç eşitdim və ya dövlət büdcəsindən baxılması məkasib ya qanuni və qanunsuz həyata müzakirəsi gəlir ki, oxumaq mi? Görünür büdcə, bir ada İran və İslam ayrılır və dövlət gəlir qanuni və ya icazəli olduğunu xahiş lazım deyil! Ya Allah, qadağan edirmi? 16 milyon isə bəlkə qanunun aliliyi, bütün İran xalqının hüquqlarının ödəmək! Halal xalqına verilməlidir. İslam vurğulayıb ki, hətta qadınlar və uşaqlar armud kimi bir az olmalıdır. Onların çörəyi dövlət gəlirindən asılıdır. Bu barədə ən az şübhə varsa, hər kəsin nəticələri onun təsirinə məruz qalacaq. Neft gəlirlərinin Anfal və satışı kimi qəbul edilir, əgər hüquqları vermək tamam dövlətin halaldır. Təəssüf ki, biz şüarı iqtisadiyyat az neft qadağan mənbələrdən əmək haqqı idarə gəlir ki, görəcəksiniz. personal maaşları və vergi və ödənişlər və gəlir gömrük və bu vergilərin yüksək faiz olan kimi ödənilmiş, Hqyvq heyətinin çıxılma verilməzdən və hökumət məcburi olunur: Hökumət bilər bir hissəsi Digər xidmətlərə qarşı. Buna görə də əmək haqqı geri alınır. vurgun valyuta: Hökumət bank sisteminin (cari qiymət) borc ödəmək üçün yeganə yoldur. Hökumət bahalı satır, çünki orijinal qiymət üçün, neft sənayesi üçün kəşfiyyat və ya investisiya sərf olunmalıdır. Hökumət kəsiri bilməz: neft üç dəfə dollar qiyməti ilə, pul maliyyələşdirilməsi ödəmək, bu xüsusiyyət effektiv. ndu getmək?

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
شنبه 12 مرداد 1398 06:03 ق.ظ
If you desire to get a good deal from this paragraph then you have to apply such methods to your won web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :