ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

براساس تحقیق میدانی انجام شده در: ماهین نیوز کل صنایعی که از بانکها وام گرفته اند، نابود شده اند. یک چهارم یا 25درصد صنایع، در مرحله اخذ موافقت اصولی! یک چهارم دوم در مرحله: اخذ پروانه بهره برداری یک چهارم سوم، در مرحله تجهیز و فونداسیون و سوله! و تعداد باقی مانده نیز در مرحله تولید، که همه ظرفیت آنها بلا استفاده مانده. این تحقیق فرضیه ای را روشن می کند که: چرا شرکت ها یا کارخانجات پس از تاسیس، در طی یک دوره 4ساله یا 5ساله، همگی نابود و منحل می شوند. چگونگی نابودی این شرکت ها، که همگی براساس اخذ وام از بانکها است، به شرح زیر است : قریب یک چهارم آنها مواجه با زندانی شدن: مدیران خود هستند. که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های بانکی،  دستگیر و زندانی شده، بعضا به اختلاس یا فرار از کشور نیز اقدام نموده اند. دلیل عدم توانایی این مدیران، بهره و جریمه و دیرکرد و: حق دلالی بالای وام ها می باشد. وام با حداقل 22درصد، رسما از طریق بانک اعلام می شود، ولی هزینه دریافت وام مانند: خرید وام ده درصد به آن اضافه می کند. هزینه های اخذ وام هم 5درصد بر آن می افزاید. لذا وام تا 42درصد بهره، به دست مدیر صنایع می رسد. همه اوراق و اسناد هم به امضای اوست. چون تولید هم زمان بر است، و هم سود زیادی نمی تواند داشته باشد، لذا اقساط وام عقب می افتد. بانک همه را به روز کرده و: ده درصد جریمه و 5درصد یا بیشتر، دیرکرد هم به آن اضافه می کند. و حکم جلب مدیر را می گیرد. یک چهارم دوم، که وثیقه داده اند توقیف اموال، ضبط و مصادره کارخانه انجام می شود. یعنی بجای دستگیری مدیر، اموال کارخانه توقیف و کار خانه تعطیل می شود. یک چهارم بعدی، فروش اموال است: یعنی اگر بانک ببیند که ادامه تولید، ولو تحت پوشش و تملک بانک، سود آور نیست برای وصول مطالبات خود، آگهی مزایده داده و حکم فروش می گیرد. یک چهارم آخر هم! تبدیل کارخانه به مجمتمع های: مسکونی و ویلایی است. یعنی بانک که از تولید منصرف شده، و امکان فروش برایش میسر نیست، تغییر کاربری می گیرد و: زمین کارخانه را که حالا گرانتر شده، و احتمالا وارد بافت شهری هم شده! با انبوه سازان شریک شده و: مجمتع سازی می کند. و چون بهای مجتمع ها هم، گران است بصورت دارایی منجمد، برای بانک ذخیره می شود! برای رهایی از این دور باطل، دولت صندوق ضمانت صنایع را تشکیل داده! ولی صندوق هم نمی تواند، مانع عملیات تعطیلی صنایع شود. زیرا این عملیات تحت عنوان: وصول مطالبات صورت می گیرد. و صندوق هم نمی تواند بگوید: بانک مطالبات خود را نگیرد! لذا فقط یک راه باقی می ماند: اینکه صنایع از بانکها وام نگیرند، یا اینکه بانکها منحل شوند تا: صنایع منحل نشود و: داراییهای بانکها را به جرم رباخواری، مصادره و به ذینفعان تحویل نمایند. به همین سادگی مشکل صنعت کشور و: ضعف تولید و اشتغال حل می شود. هر راه دیگر بروند، مشکل حل نخواهد شد، زیرا خداوند فرموده که: رباخواری مانند آتش، همه چیز را می سوزاند. همین راحتی در: حل مشکل اقتصادی فعلی مردم است: اگر واقعا راست می گویند که: دلار و طلای محتکران و مفسدان را پیدا کرده، و مصادره نموده اند، آن را مستقیما بین مردم تقسیم کنند! اگر هر ایرانی ببند به دلیل گرانی، هر ماه مبالغی بعنوان حمایت ازمصرف کننده، به حساب یارانه آنها واریز می شود، کسی دیگر شکایتی نخواهد داشت. مشکل گرانی هم حل می شود. ولی آقایان آن را برای خود برمی دارند، و آدرس اشتباهی هم می دهند!

Bank interest will destroy the industry.

According to: field research carried out by: Mahin News, all industries borrowed from banks has been destroyed. A quarter or 25% of the industry, in the process of getting the agreement! A quarter of the second in the stage: obtaining a license for the fourth quarter, at the stage of equipping and foundation and the niches! And the remaining number is still in production, with all their capacity left unused. This research explains the hypothesis: why companies or factories after being established, all within a four year or five year period, are destroyed and dissolved. How to destroy these companies, all based on a loan from banks, are as follows: About a quarter of them face imprisonment: their directors. Who were arrested and imprisoned because of their inability to pay off their bank debt, and sometimes also to embezzle or escape from the country. The reason for the inability of these managers is interest, fines and latency: the right to deal with loans. A loan of at least 22 percent is officially announced through the bank, but the cost of receiving a loan, such as: buying a loan, adds 10 percent. The cost of borrowing also adds 5%. So, the loan is up to 42 percent interest earned by the industry manager. All the papers are signed by him. Because it's time-consuming production, and it cannot have a lot of profits, loan installments fall backwards. The bank updates everything: it adds 10% of the fine and 5% or more. And he takes the decision to win the manager. The second quarter, which has given bail, is seized by the property, seized and seized by the factory. Instead of arresting the manager, the property of the seized factory and the work of the house are shut down. The next quarter is the sale of property: that is, if the bank sees that it is not profitable to continue to produce, even if it is covered by the bank's possessions, it will sell a bid to collect its claims. Last quarter! The conversion of the factory to the complexes is residential and villa. That is, a bank that is discouraged from production, and cannot be sold for sale; it changes its use: the land of the factory, which is now more expensive, and probably also into the urban context! It shares with mass makers: it integrates. And because the cost of the complexes is expensive, it is stored as a frozen asset! In order to get rid of this vicious circle, the government has formed the Industrial Guarantee Fund! But the fund can not prevent the closure of the industry. Because: the operation is called "collecting claims". And the fund cannot say: The bank will not claim! Therefore, there remains only one way: that the industries do not borrow from banks, or that banks be dissolved, so that the industries are not dismantled, and that banks' assets are confiscated for the sake of usury, confiscation, and transfer to the stakeholders. This is simply the problem of the country's industry and the weakness of production and employment. Any other way will not be solved, because the Lord said: Uber-like fire burns everything. It's the same convenience: solving the current economic problem of the people: if they really say: they have found and confiscated the dollar and the gold of the clerics and the corruptors, to divide it directly among the people! If any Iranian people are closed due to their high cost, each month, they will be paid into their subsidies, as no support will be given to anyone, no one will complain. The expensive problem is also solved. But gentlemen take it for themselves, and they give the wrong address!

الفائدة المصرفیة ستدمر الصناعة.

وفقا للبحوث المیدانیة التی أجرتها: ماهین نیوز ، تم تدمیر جمیع الصناعات المقترضة من البنوك. ربع أو 25 ٪ من الصناعة ، فی عملیة الحصول على الاتفاق! ربع الثانیة فی المرحلة: الحصول على رخصة للربع الرابع ، فی مرحلة التجهیز والأساس والكوات! والعدد المتبقی لا یزال قید الإنتاج ، مع ترك كل طاقتها غیر مستخدمة. یشرح هذا البحث الفرضیة: لماذا یتم تدمیر أو تفكیك الشركات أو المصانع بعد تأسیسها ، كل ذلك فی غضون أربع سنوات أو خمس سنوات. كیفیة تدمیر هذه الشركات ، وكلها مبنیة على قرض من البنوك ، هی على النحو التالی: حوالی ربعهم یواجهون السجن: مدرائهم. الذین تم القبض علیهم وسجنهم بسبب عدم قدرتهم على سداد دیونهم البنكیة ، وأحیانًا أیضًا لإخفاء أو الهروب من البلاد. سبب عدم قدرة هؤلاء المدیرین هو الفائدة والغرامات والتأخیر: الحق فی التعامل مع القروض. قرض بنسبة 22 فی المائة على الأقل، البنك أعلن رسمیا، ولكن تكلفة القروض، مثل قروض لشراء عشرة فی المئة، فإنه یضیف. تكلفة الاقتراض یضیف أیضا 5 ٪. لذا ، فإن القرض یصل إلى 42٪ من الفائدة التی یحصل علیها مدیر الصناعة. جمیع الأوراق موقعة من قبله. ولأنها تستهلك الكثیر من الوقت ، ولا یمكن أن تحقق الكثیر من الأرباح ، فإن أقساط القروض تتراجع إلى الوراء. یقوم البنك بتحدیث كل شیء: فهو یضیف 10٪ من الغرامة و 5٪ أو أكثر. ویأخذ قرار الفوز بالمدیر. فی الربع الثانی ، الذی أعطى الكفالة ، یتم الاستیلاء علیها من قبل الممتلكات ، ضبطت واستولى علیها المصنع. بدلاً من إلقاء القبض على المدیر ، یتم إغلاق ممتلكات المصنع الذی تم الاستیلاء علیه وعمل المنزل. الربع الأخیر! تحویل المصنع إلى المجمعات السكنیة والفیلا. إنها تتشارك مع صانعی الكتلة: إنها تتكامل. ولأن تكلفة المجمعات مكلفة ، یتم تخزینها كأصل مجمدة! من أجل التخلص من هذه الحلقة المفرغة ، شكلت الحكومة صندوق الضمان الصناعی! لكن الصندوق لا یمكن أن یمنع إغلاق هذه الصناعة. لأن العملیة تسمى "جمع المطالبات". ولا یمكن للصندوق أن یقول: إن البنك لن یدعی! هذه ببساطة مشكلة صناعة البلاد وضعف الإنتاج والعمالة. أی طریقة أخرى لن تحل ، لأن الرب قال: یشبه نار یشبه كل شیء. إذا توسیع أی إیرانی مكلفة لأن كل شهر كمیة الاستهلاك الدعم، یتم إیداع الإعانات للحساب، واحد لن یكون هناك المزید من الشكاوى. یتم حل المشكلة باهظة الثمن أیضا. لكن السادة یأخذون الأمر لأنفسهم ، ویعطون العنوان الخطأ!

Bankın marağı sənayeni məhv edəcək.

banklar bütün sənaye məhv edilmişdir borc olan Mahin Xəbərlər: edilən sahədə araşdırma əsaslanır. Müqavilənin alınması prosesində sənayenin dörddə biri və ya 25% -i! İkinci dörddəbirdə: Üçüncü rüb əməliyyat lisenziya təchiz və təməl və batches prosesində! Və istehsal mərhələsində qalan sayı underused tutumu bütün. bank borcunu ödəmək bilməməsi Çünki, bəziləri də mənimsəmə cəhd və ya ölkədən qaçmağa var, həbs və həbs. Due broker kreditlər idarəçiləri, maraq və cərimələr və default maraq və sağ bilməməsi yüksəkdir. Borcların dəyəri də 5% artırır. kredit, 42 faiz maraq var sənaye Yöneticiler edir. Bütün sənədlər onun tərəfindən imzalanır. istehsal, həm də vaxt aparan və böyük fayda ola bilər, çünki, ipoteka kreditləşməsi geri düşür. Bütün banklar və bu günə qədər on faiz cəza və 5% və ya daha çox, bu gecikmə edər. Və meneceri qazanmaq qərarını alırası, və!

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :