ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اقتصاد بومی هر کشوری، مجموعه ای از رفتار های: تولیدی و توزیعی خدماتی و مصرفی است که: سالهای طولانی مورد تجربه و استفاده بوده، و توانسته کشورها را در: همه مراحل تمدنی یاری برساند. اقتصاد بومی ایران هزاران سال است که: مردم را در بهترین شرایط اداره می کند. اما هر بار حوادث تاریخی و: گردبادهایی که وزیدن می گیرد، سعی دارد آن را ریشه کن کند، تا مردم راه خود را گم کنند. در زمان معاصر نیز این ریشه کنی، از کودتای 28مرداد به بعد شروع شد: آمریکایی ها پس از تسلط بر ایران، و انجام کودتای ضد ملی: علیه دکتر مصدق، راه اقتصاد بومی را هم سد کردند. در ابتدا طرح ترومن واصل 4آن اجرا شد. به بهانه کمک به روستائیان و عشایر، به آنها کیسه های آرد و قوطی های روغن دادند. حتی به بهانه وحشی بودن ایرانیان، این کیسه ها را، مخصوصا در بلوچستان، با هلی کوپتر پرتاب می کردند! بعد با کمک انقلاب سفید، کاری کردند که روستائیان، بر سر سفره خود، مرغ و برنج آمریکایی مصرف کردند! و برنج و مرغ خود را رها نمودند. با اعلام رایگان بودن زمین: برای ساخت و ساز، مهاجران را به سوی حاشیه های تهران دعوت کردند، و روستاها را از روستاییان خالی نمودند. بعد از انقلاب اسلامی، اولین دستور امام خمینی ابن بود که: سربازها به پادگانه برگردند و: کشاورزان هم گندم بکارند. بعد از مدتی جهاد سازندگی برای: معکوس کردن مسیر یاد شده تاسیس شد. اکنون تمامی 65هزار روستای ایران، دارای آب و برق امکانات اولیه بهداشت، خدمات و آموزش می باشد. ولی هر از چند گاهی، این سیاست ها را تعطیل می کنند! تا بتوانند اقتصاد غیر بومی را زنده کنند. در اقتصاد بومی جای اختلاس و دزدی نیست، زیرا همه مردم آن را می شناسند، و با هم همکاری کنند. بزرگترین دلیل کنار گذاشتن اقتصاد بومی، برای دزدی های کلان است. به همین دلیل آمریکا، بوسیله دکتر میلسپو به بهانه مدرنیزه کردن: اقتصاد ایران اقدام به ایجاد بانک کرد. اولین اختلاس که در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شده، مربوط به واحد کامپیوتری وزارت نفت است. که یک مهندس جوان، به بهانه کامپیوتری کردن حسابها، با ایجاد کد کمکی، همه دریافتی های پرسنل را به: حساب خود واریز کرد و بعد هم فراری شد. در اقتصاد بومی، مردم در سیستم کشاورزی سنتی، کارگاههای خانگی، تولید را ساماندهی می کنند. برای شبکه توزیع و خدمات، از دستفروشان و دوره گردها استفاده می شود. برای مسائل مالی نیز از اعتبار شخصی، برای خرید قسطی یا نسیه اقدام می کردند. لذا هیچ گوشه ای از کار، در دست آمریکایی ها نبود، که بتوانند از ان برای دزدی استفاده کنند. به همین دلیل به بهانه مدرنیزه و: مکانیزه کردن سیستم پولی و مالی، مردم را مجبور کردند: تا با سیستم آنها کار کنند. و برای تداوم این وضع، بورسهای تحصیلی فراوانی گذاشتند. متخصصان مالی را به آمریکا برده، مدرک دکترا به آنان اعطا کردند. با خیزش مردمی در سال 1979،مردم بانکها را آتش زدند و: خواستار نابودی این سیستم شدند. ولی نفوذ متخصصان اقتصاد و: اساتید پرورش یافته آمریکایی، با همراهی عوامل جاسوسی: چون امیر انتظام ها، سوء استفاده از سادگی مدیران و: بی اطلاعی انها نسبت به اقتصاد و مسائل بانکی، باعث شد تا بانکها دوباره رشد کنند. و اقتصاد ایران را در دست بگیرند.  آمریکا در این جنگ نابرابر، نیروهای متخصص فراوانی، تربیت و به ایران اعزام نمود. که اکثر انها در بانک مرکزی و: بانکهای دیگر مشفول بکار شدند. با اینکه رابطه ایران و آمریکا قطع بود، ولی تربیت و اعزام جاسوسان اقتصادی، به شدت تمام ادامه داشت. آمریکا به سرعت به نمام ایرانیان جذب شده، دکترای اقتصاد و بازرگانی می داد! و آنها را برای غارت نقدینگی ایران، مامور می کرد.  

Why is the native economy abandoned?

The indigenous economy of any country is a set of behaviors: production and distribution of services and consumption that has been used for many years and has been able to help countries in: all the stages of civilization. Iran's native economy has been in the best condition for thousands of years. But each time the historical events and: the whirlwinds that are blowing, they try to eradicate it, so that people lose their way. In the contemporary era, it also erupted, the coup began on August 28th: ​​Americans, after domination of Iran, and carrying out an anti-national coup: against Dr. Mossadegh, also blocked the native economy. Initially, the Truman 4 file system was implemented. They provided them with bags of flour and cans for the sake of helping villagers and tribes. Even under the pretext of the wildness of Iranians, they threw these bags, especially in Balochistan, with a helicopter! Then, with the help of the White Revolution, they made the villagers eat over their table, American chicken and rice! They left their rice and chicken. With the declaration of free land: For construction, the invaders were invited to the borders of Tehran, and the villages were empty of the villagers. After the Islamic Revolution, the first commandment of Imam Khomeini was Ibn: "The soldiers will return to the shrine and: farmers will be wheat." After some time, the construction Jihad was established to: reverse the mentioned path. Now, all 65,000 villages in Iran have water and electricity facilities for basic health, services and education. But from time to time, these policies are closed! To enable: the non-indigenous economy to survive. In the native economy, there is no place for embezzlement and robbery, because all people know it and work together. The biggest reason for abandoning indigenous economies is for large-scale robbery. For this reason, the US, by Dr. Millspaw, on the pretext of modernizing: the Iranian economy began to set up a bank. The first embezzlement recorded in the history of Iran's economy is related to the computer unit of the Ministry of Petroleum. As a young engineer, on the pretext of computerization of accounts, with the creation of auxiliary code, all of the personnel receipts were deposited into his account, and then he fled. In the native economy, people organize production in a traditional agricultural system, home-grown workshops. For the distribution network and services, the vendors and the period of the nodes are used. For financial matters, they also made personal credits for installments or installments. So, there was no corner of the work in the hands of the Americans, who could use it to steal. For this reason, under the pretext of modernization: the mechanization of the monetary and financial system forced the people to work with their system. And there were many scholarships to keep things going. They brought the financiers to the United States and awarded them a PhD. With the rise of the people in 1979, people burned the banks and called for the destruction of the system. But the influence of the experts in the economy and: American educated professors, coupled with espionage agents: because the amir of policymakers, the misuse of the simplicity of the managers and their lack of knowledge of the economy and banking issues, led to the growth of banks. And :the economy of Iran. The United States deployed in this unequal war, specialist forces, training, and sent to Iran. Most: of them in the central bank and other banks. Although relations between Iran and the United States were disconnected, the training and deployment of economic spies continued to hold on. The United States was quickly absorbed by the Iranian people, the doctorate in economics and commerce! And: charged them to loot Iran's liquidity.

لماذا یتم التخلی عن الاقتصاد المحلی؟

كان الاقتصاد المحلی لإیران فی حالة أفضل منذ آلاف السنین. لكن فی كل مرة والأحداث التاریخیة: Grdbadhayy التی هی الضربات، فی محاولة للقضاء علیه، حتى یتمكن الناس فقدوا طریقهم. فی البدایة ، تم تنفیذ نظام ملفات Truman 4. وزودوهم بأكیاس من الطحین والعلب من أجل مساعدة القرویین والقبائل. حتى تحت ذریعة الوحشیة الإیرانیة ، ألقوا بهذه الأكیاس ، خاصة فی بلوشستان ، بطائرة هلیكوبتر! بعد ذلك ، وبمساعدة الثورة البیضاء ، جعلوا القرویین یأكلون فوق طاولتهم ، دجاج أمریكی وأرز! تركوا أرزهم ودجاجهم. مع إعلان الأراضی الحرة: بالنسبة للبناء ، تمت دعوة الغزاة إلى حدود طهران ، وكانت القرى خالیة من القرویین. بعد الثورة الإسلامیة، وكان الإمام ابن التعلیمة الأولى أن الجنود بالعودة إلى المدرجات والمزارعین أیضا زراعة القمح. بعد مرور بعض الوقت ، تم تأسیس بناء الجهاد إلى: عكس المسار المذكور. الآن ، جمیع القرى البالغ عددها 65000 قریة فی إیران لدیها مرافق للمیاه والكهرباء من أجل الخدمات الصحیة الأساسیة والتعلیم. لكن من وقت لآخر ، هذه السیاسات مغلقة! لتمكین اقتصاد غیر السكان الأصلیین من البقاء على قید الحیاة. فی الاقتصاد المحلی ، لا یوجد مكان للاختلاس والسرقة ، لأن كل الناس یعرفون ذلك ویعملون معًا. السبب الأكبر للتخلی عن اقتصادات الشعوب الأصلیة هو السرقة الواسعة النطاق. ولهذا السبب ، فإن الولایات المتحدة ، من جانب الدكتور میلسباو ، بذریعة التحدیث: بدأ الاقتصاد الإیرانی فی إنشاء بنك. یرتبط الاختلاس الأول المسجل فی تاریخ الاقتصاد الإیرانی بوحدة الكمبیوتر التابعة لوزارة البترول. مهندس شاب، وحسابات الكمبیوتر فی الاسم، مع إنشاء كود المساعدة، وجمیع الأفراد الوافدین إلى: حسابات الودائع، ومن ثم الهرب. فی الاقتصاد المحلی ، ینظم الناس الإنتاج فی نظام زراعی تقلیدی ، ورش عمل محلیة. بالنسبة لشبكة التوزیع والخدمات ، یتم استخدام البائعین وفترة العقد. بالنسبة للمسائل المالیة ، فقد قاموا أیضًا بعمل أرصدة شخصیة للأقساط أو الأقساط. لذا ، لم یكن هناك أی ركن من العمل فی أیدی الأمریكیین ، الذین یمكنهم استخدامه لسرقة. ولهذا السبب ، تحت ذریعة التحدیث: أجبرت میكنة النظام النقدی والمالی الناس على العمل مع نظامهم. وكان هناك العدید من المنح الدراسیة للحفاظ على الأمور مستمرة. أحضروا الممولین إلى الولایات المتحدة ومنحهم شهادة الدكتوراه. مع صعود الشعب فی عام 1979 ، أحرق الناس البنوك ودعوا إلى تدمیر النظام. واقتصاد إیران. انتشرت الولایات المتحدة فی هذه الحرب غیر المتكافئة ، والقوات المتخصصة ، والتدریب ، وأرسلت إلى إیران. معظمهم فی البنك المركزی والبنوك الأخرى. على الرغم من أن العلاقات بین إیران والولایات المتحدة كانت منفصلة ، إلا أن تدریب ونشر الجواسیس الاقتصادیین استمر فی التمسك. تم استیعاب الولایات المتحدة بسرعة من قبل الشعب الإیرانی ، والدكتوراه فی الاقتصاد والتجارة! واتهمتهم بنهب السیولة الإیرانیة.

Nə üçün yerli iqtisadiyyat tərk etməli?

İranın doğma iqtisadiyyatı minlərlə ildir ən yaxşı vəziyyətdədir. Amma hər dəfə və tarixi hadisələr: Grdbadhayy nəfər yol itirmiş, belə ki, onu aradan qaldırılması üçün çalışırıq, zərbələr var. Başlanğıcda, Truman 4 fayl sistemi tətbiq olundu. kəndlilər və köçərilərin kömək bəhanəsiylə, onlar un və neft kutular yastıqları idi. Hətta İran vəhşi bəhanəsiylə, bu çanta, xüsusilə Baluchistan, bir vertolyot atdı! Sonra White İnqilab köməyi ilə kəndlilər, onların yolunda, amerikalılar toyuq və düyü yeyib idi! Onlar düyü və toyuq qoydular. tikinti üçün torpaq pulsuz elan, mühacirlər qaydalarından Tehrana dəvət və kənd kəndlilər boş idi. İslam inqilabından sonra İmam İbn ilk təlimatı əsgər terraslar qayıtmaq və fermerlər də buğda inkişaf idi. Bir müddət sonra Cihad üçün yuxarıda quruldu əks. İndi 65 min İran kənd elektrik, su və əsas səhiyyə, xidmət və təlim var. Lakin zaman zaman bu siyasətlər bağlanır! Qeyri-yerli iqtisadiyyatın yaşamasını təmin etmək üçün. Bunun əvəzinə insanlar bilir, və birlikdə işləmək, çünki yerli iqtisadiyyata mənimsəmə. böyük oğurluq yerli iqtisadiyyatı tərk ən böyük səbəbi. İran iqtisadiyyatı bazası yaratmaq: Amerika, həkim MILLSPAUGH müasirləşdirilməsi bəhanə ilə görə. İran iqtisadiyyatı, neft nazirliyin kompüter bölmənin tarixində ilk qeydə mənimsəmə. daxili iqtisadiyyat, ənənəvi kənd təsərrüfatı, kiçik seminarlar, insanlar öz istehsalını 

نوع اخبار : اقتصادی، 
برچسب : اقتصاد بومی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :