ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در اولین کنفرانس مدیریت یکپارچه: دارایی های نفت و گاز اعلام شد که: این تئوری چند سالی است: مطرح شده و سعی می شود: سازو کار هایی بوجود آید که: داراییهای وزارت نفت اعم از: معاونت ها و شرکت ها و پیمانکاران یکپارچه شود. به نظر می رسد این کاری است که: از میانه راه انتخاب شده و: اسناد بالادستی و پایین دستی آن خوب بررسی نشده است. در ایجاد هر سیستم یا روش عملکردی، باید سیستم های بالا دستی و: پایین دستی هم مدنظر قرار گیرند. برای این منظور لازم است سازمان ملل، به این موضوع ورود کند! تا دارایی های جهانی به یکپارچگی برسند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، تئوری اقتصاد هم واژگون یا معکوس خواهد شد: زیرا داراییها که همان منایع اقتصادی هستند، به قدری زیادند که حتی شمارش آنها، امکان پذیر نیست چه رسد به ارزیابی و: قیمت گذاری آنها(برخلاف تئوری اقتصاد، که می گوید منابع کم هستند). البته احصا دارایی ها در همه سطوح، امری انجام شده است. مثلا اگر شرکت ها یا موسسات تجاری را، ریز ترین سیستم هابدانیم، هر شرکت ولو با مسئولیت محدود، در ابتدای هر کاری باید داراییهای خود را بشناسد. و در ترازنامه یا صورت ها و گزارش های مالی آن را نشان دهد. وقتی چند شرکت بصورت عمودی یا افقی(تراست و کارتل) همکاری می کنند، داراییهای آنها تجمیع می شود، و اگر همه شرکت ها و موسسات یک کشور را تجمیع کنیم، حسابداری ملی بوجود می آید. و اگر شرکت های بین المللی هم، به اینها اضافه شود یک حسابداری جهانی: یکپارچه ایجاد می شود. طبیعتا اطلاعات این حسابداری موجود است، و اسناد حسابداری آن هم صادر شده است. اما تلفیق یا یکپارچه سازی آن، به چند دلیل تا کنون انجام نشده است. مثلا برخی کشورها با هم دشمن هستند، لذا اطلاعات دقیقی از: داراییهای خود را ارائه نمی دهند، تا دستاویزی برای دشمنان آنها درست نشود. چون این تضاد قابل حل نیست، لذا حسابداری جهانی هم امکان ندارد. ولی با نصمیم سازمان ملل این روند شروع خواهد شد. برای تجمیع دارایی ها، احنیاجی به سازمان یا ستاد جدید نمی باشد، فقط باید سیستم یا نرم افزاری تهیه شود، که به همه داراییهای جهان یک کد مشخص بدهد. مثلا رقم اول نشان قاره ها باشد. رقم دوم تا چهارم نشان کشورها باشد.(مانند کد های تلفن های ثابت جهان) هرکشوری سه رقم بعدی را به: شهرستان هایش اختصاص دهد. شهر ستان ها هم، سه رقم بعدی را برای دفتر مرکزی شرکت ها، ادارت دولتی و موسسات منظور کند. وقتی به داخل شرکت رسید، کد دارایی هر شرکت، بعد از این ده رقم ها قزار گیرد. لذا هم نظم شرکت ها حفظ می شود و هم، در سیستم شهری و کشوری، جمع بندی گردیده و بالاخره جهانی می شود. در واقع با اضافه کردن کد ده رقمی: یکپارچه سازی فوق به کد دارایی هر شرکتی، خود بخود در سامانه وارد می شود. در مرحله اول، فقط تعداد آنها نوشته می شود. تا هر شرکتی بداند چند خودرو دارد، بعد شرکتهای یک شهرستان، بعد کشور چند خودرو دارند و بعد هم درسطح جهان. در مرحله دوم قیمت گذاری یا تعیین ارزش بین المللی واحذ: هر دارایی مطرح است که: میتوان با تبادل نرخها برابری کرد. یعنی در ایران اول به ریال حساب کنند، بعد به دلار تبدیل نمایند. یا اینکه قیمت دفتری همه را بررسی، و میانگین آن را قیمت جهانی اعلام نمایند. مثلا نفت برنت دریای شمال، و دیگر نفت ها قیمت های متفاوتی دارند، متوسط آن را محاسبه و: در تعداد یا وزن آنها ضرب کرد. که البته نتیجه باید شبیه هم باشد. این سیستم جهانی که پیاده شد. اطلاعات لازم  برای یک وزارتخانه، دولت یا شهرستان هم، فقط با ورود یک کد، امکان بازیابی دارد.

Integrated management of :country assets.

At the first Integrated Management Conference: Oil and Gas Assets, it was announced that: This theory has been in place for several years: it is attempted to: • Establish mechanisms to: • Integrate the assets of the Ministry of Petroleum, including: Delegations and companies and contractors. . It seems that this is something that has been selected from the middle: the upstream and downstream documentation has not been well reviewed. In creating any system or method of operation, the top and bottom systems should be considered. To this end, it is necessary for the United Nations to enter this issue! Until global assets gain integrity. If this happens, the theory of economics will either be overturned or reversed: because assets, which are the same economics, are so large that even their counting is not possible, let alone assess and: price them (contrary to the theory of economics, which says that Resources are low). Of course, assets have been measured at all levels. For example, if the companies or business organizations are the smallest system, every company, even with limited liability, must first recognize its assets. And: on the balance sheet or faces and financial statements. When several corporations work together vertically or horizontally (trusts and cartels), their assets will be aggregated, and if all the companies and institutions of a country are combined, national accounting will be created. And if international companies are added to them, a global accounting system will be integrated. Naturally, this accounting information is available, and accounting documents have been issued. But integration or integration has not been done so far for some reason. For example, some countries are enemies together, so they do not provide accurate information about their assets, so that their enemies do not have the privilege. Because this conflict cannot be solved, global accounting is not possible. But with the United Nations, this process will begin. In order to aggregate assets, it is not a new organization or new headquarters, only a system or software must be provided to give all the assets of the world a specific code. For example:, the first digit of the continent symbol. The second to fourth digit is the indication of the country (for example, the codes of fixed landlines in the world). Each country will allocate the next three digits: its cities. Towns also will place the next three digits for corporate headquarters, government departments and institutions. When it arrives inside the company, the asset code of each company is after those ten digits. Therefore, corporate discipline is preserved, as well as in the urban and national system, and finally globalized. In fact, by adding a ten-digit code: the integration into the asset code of each company itself comes in the system. In the first step, only their number is written. So every company knows how many cars, then the companies in a city, then the country has several cars, and then in the world. In the second step, pricing or determining the international value. All assets are: that can be equaled by exchange rates. In the first Iran, they will count on the Rial, and then convert to the dollar. Or check the office book for all, and average it for a global price. For example, the Brent North Sea oil, and other oil prices have different meanings, calculated by: multiplying by their number or weight. Of course the result should be similar. This is the world system that came out. The information necessary for a ministry, government or city can only be retrieved by entering a code.

الإدارة المتكاملة للأصول القطریة.

فی مؤتمر الإدارة المتكاملة الأول: أصول النفط والغاز ، تم الإعلان عن: أن هذه النظریة ظلت ساریة لعدة سنوات: إنها محاولة: • إنشاء آلیات ل: • دمج أصول وزارة البترول ، بما فی ذلك: الوفود والشركات والمقاولین. . یبدو أن هذا هو الشیء الذی تم اختیاره من الوسط: لم یتم مراجعة وثائق المنبع والمصب بشكل جید. عند إنشاء أی نظام أو طریقة تشغیل ، یجب النظر فی الأنظمة العلویة والسفلیة. وتحقیقا لهذه الغایة ، من الضروری أن تدخل الأمم المتحدة فی هذه المسألة! حتى اكتساب الأصول العالمیة النزاهة. إذا حدث ذلك ، فإن نظریة الاقتصاد إما أن تنقلب أو تنقلب: لأن الأصول ، التی هی نفس الاقتصاد ، كبیرة للغایة حتى أن عدها غیر ممكن ، ناهیك عن تقییمها و: تسعیرها (خلافا لنظریة الاقتصاد ، التی تقول الموارد منخفضة). بالطبع ، تم قیاس الأصول على جمیع المستویات. على سبیل المثال ، إذا كانت الشركات أو منظمات الأعمال هی أصغر نظام ، فیجب على كل شركة ، حتى ولو كانت ذات مسؤولیة محدودة ، أن تتعرف أولاً على أصولها. وعلى المیزانیة العمومیة أو الوجوه والبیانات المالیة. عندما تعمل عدة شركات سویة رأسیًا أو أفقیًا (صنادیق الائتمان والكارتلات) ، سیتم تجمیع أصولها ، وإذا تم دمج جمیع الشركات والمؤسسات فی بلد ما ، فسیتم إنشاء المحاسبة القومیة. وفی حالة إضافة شركات دولیة إلیها ، سیتم دمج نظام محاسبة عالمی. وبطبیعة الحال ، تتوفر هذه المعلومات المحاسبیة ، وقد تم إصدار وثائق المحاسبة. لكن التكامل أو التكامل لم یتم حتى الآن لسبب ما. على سبیل المثال ، بعض البلدان هی أعداء معا ، لذلك لا یقدمون معلومات دقیقة عن أصولهم ، بحیث لا یكون لأعدائهم امتیاز. لأن هذا الصراع لا یمكن حلها ، المحاسبة العالمیة غیر ممكن. لكن مع الأمم المتحدة ، ستبدأ هذه العملیة. من أجل تجمیع الأصول ، فهی لیست منظمة جدیدة أو مقرًا جدیدًا ، ولا یجب توفیر سوى نظام أو برنامج لإعطاء كل أصول العالم رمزًا محددًا. على سبیل المثال ، الرقم الأول من رمز القارة. الرقم الثانی إلى الرابع هو مؤشر البلد (على سبیل المثال ، رموز الخطوط الثابتة الأرضیة فی العالم) ، حیث ستخصص كل دولة الأرقام الثلاثة التالیة: مدنها. وستضع المدن أیضًا الأرقام الثلاثة التالیة لمقر الشركة والإدارات والمؤسسات الحكومیة. عندما یصل إلى داخل الشركة ، یكون رمز أصل كل شركة بعد ذلك الرقم عشرة. لذلك ، یتم الحفاظ على الانضباط المؤسسی ، وكذلك فی النظام الحضری والوطنی ، وأخیراً العولمة. فی الواقع ، من خلال إضافة رمز مكون من عشرة أرقام: یأتی الدمج فی كود الأصول لكل شركة فی النظام نفسه. فی الخطوة الأولى ، یتم كتابة عددهم فقط. إذن ، كل شركة تعرف عدد السیارات ، ثم الشركات فی المدینة ، ثم البلاد لدیها العدید من السیارات ، ثم فی العالم. فی الخطوة الثانیة ، التسعیر أو تحدید القیمة الدولیة ، جمیع الأصول هی: التی یمكن أن تساویها أسعار الصرف. فی إیران الأولى ، سوف یعتمدون على الریال ، ثم یتحولون إلى الدولار. أو تحقق من دفتر المكتب للجمیع ، ومتوسطه بسعر عالمی. على سبیل المثال ، نفط برنت بحر الشمال ، وأسعار النفط الأخرى لها معان مختلفة ، ویحسبها: ضربها بعددها أو وزنها. بالطبع یجب أن تكون النتیجة مماثلة. هذا هو النظام العالمی الذی خرج. لا یمكن استرداد المعلومات اللازمة لوزارة أو حكومة أو مدینة إلا عن طریق إدخال رمز.

Ölkə aktivlərinin inteqrasiya olunmuş idarə olunması.

ilk konfransında Integrated Management In: vitse şirkətləri və sorunsuz inteqrasiya podratçıları: Asset Neft və Qaz bu nəzəriyyə bir neçə il qaldırdı və o cümlədən Neft Nazirliyinin aktivləri səbəb mexanizmi olmağa cəhd edib . Göründüyü kimi, bu, ortadan seçilmiş bir şeydir: yuxarı və aşağıda yerləşən sənədlər yaxşı nəzərdən keçirilməyib. Hər hansı bir sistem və ya əməliyyat üsulu yaratmaq üçün üst və alt sistemlər nəzərə alınmalıdır. Bunun üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələyə daxil olması lazımdır! Qlobal aktivlər bütövlüyə qədər. ki, iqtisadi nəzəriyyə olur ləğv və ya ləğv ediləcək, ya: aktiv resurs iqtisadiyyat, belə ki, hətta onları saymaq var, qiymətləndirmə qeyd etmək deyil və qiymətlər deyir iqtisadi nəzəriyyə, onlar (zidd olardı Sərvətlər azdır). Əlbəttə ki, aktivlər hər səviyyədə qiymətləndirilir. Məsələn, şirkətlər və ya biznes təşkilatları ən kiçik sistemdirsə, məhdud məsuliyyəti olan hər bir şirkət əvvəlcə öz aktivlərini tanımalıdır. Balans və ya üzlər və maliyyə hesabatlarında. Əgər beynəlxalq şirkətlər onlara əlavə olunarsa, qlobal mühasibat sistemi inteqrasiya olunacaq. Təbii ki, bu mühasibat uçotu məlumatları mövcuddur və mühasibat sənədləri verilmişdir. Ancaq inteqrasiya və ya inteqrasiya indiyə qədər heç bir səbəblə edilməmişdir. aktivlərin dəqiq məlumat təmin etmir, belə ki, düşmən üçün bir bəhanə onlar doğru deyil Məsələn, bəzi ölkələrdə, düşmən var. Bu münaqişənin həlli mümkün olmadığından, qlobal mühasibat uçotu mümkün deyil. Lakin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə bu proses başlayacaq. Məsələn, qitənin simvolunun ilk rəqəmi. . İkinci, üçüncü və dördüncü rəqəm növbəti üç növ hər hansı bir ölkənin (dünyada kodu stasionar telefonlar kimi) ölkələri göstərir: onun şəhər həsr. Şəhərlər həmçinin növbəti üç rəqəmi korporativ qərargah, hökumət idarələri və qurumları üçün yerləşdirəcəklər. Şirkət daxilində gəldikdə, hər bir şirkətin aktiv kodu on rəqəmdən sonra olur. Buna görə də korporativ intizam, şəhər və milli sistemdə olduğu kimi, qloballaşan şəkildə də qorunur. Əslində on haneli bir kod əlavə etməklə: ər.

نوع اخبار :
برچسب ها : مدیریت یکپارچه دارایی های کشور،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :