ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بیل گیتس گفته «بانکها دایناسورهای زمان ماهستند» که برای انقراض شان مقاومت می کنند! بانکداری در اصل بازی با پول است، که کلا در اسلام حرام است. اما بانکداری الکترونیک، چون برمبنای کارمزد اداره می شود، به اقتصاد اسلامی کاملا نزدیک است. زیرا پول در آن حذف شده و: همه عملیات در دنیای دیجیتال صورت می گیرد. و درآمد انان از انجام کار است، نه بازی با پول. لذا هرچه جلوتر می رویم، بانکداری سنتی نابودتر شده و بانکداری اینترنتی، جای آن را می گیرد. طبق آمار ارائه شده در هقتمین همایش بانکداری الکترونیک «نزدیک به 85درصد عملیات بانکداری سنتی، در بیرون از بانکها صورت می گیرد» که نیازی به ساختمان و کارمند و غیره ندارد. 15درصد بقیه هم با اجرای طرح کیف پول، ازبین خواهد رفت، و نظام پرداخت الکترونیکی، همه کار ها را انجام خواهد داد. لذا باید که بانکها جمع شوند، والا وجود آنها مانند مرده ای است که: هرچه بیشتر روی زمین بماند، بوی عفونت آن مردم را بیشتر آزار خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی هم گفت که: درآمد بانکهای سنتی مبتنی بر: سود و بهره کاملا به بن بست رسیده است! البته باید به آن اضافه نمود که: سود های موصوف هم قابل دریافت نیست، ولی بانکها ریسک آن را به دولت انتقال داده اند! دولت میلیاردها ریال باید برای: بهره انباشته اوراق قرضه و: اوراق مشارکت پرداخت نماید. ضمنا مابه التفاوت سود کمتر از 22درصد: کلیه وامها هم به عهده دولت است. علاوه بر آنکه دولت، جرایم مربوطه را هم باید بپردازد! که این مبالغ بصورت مخفی، در بودجه آمده و در ردیف های مختلف، توزیع و بیان شده تا، کسی متوجه این فاجعه نشود. البته دولت هم زرنگ است! این ریسک را به ملت منتقل می کند: زیرا برای پرداخت این بدهیها، که بالغ بر 50درصد بودجه هر سال است، مجبور است آن را در کسری بودجه منظور کند، یا با انتشار اسکناس های بدون پشتوانه، یا انتشار اوراق قرضه جدید، آنها را پرداخت نماید، که همه اینها تزریق تورم: به جامعه و ایجاد گرانی است. به همین دلیل است که در اسلام، بانکداری و بازی باپول حرام است. گرچه از سال ها پیش، یک اسلام به بانکداری اضافه کردند! تا آن را زنده نگهدارند، ولی حالا معلوم شده این عضو ترمیمی، پس زده! و باید هرچه زودتر، لاشه بانکها به سردخانه منتقل شود. البته راهی که در این همایش پیشنهاد شده: پیوند جدید است! تا دوباره بانکها سرپا باشند، واین مراکز پروش اختلاس گران، به کار خود ادامه دهند. پیشنهاد کلی این بود که بانکها خود را متحول کنند، و به بیت کوپن! یا فین تک تبدیل  شوند. یعنی اساس کارها متحول شود، و قلب بانکداری جراحی و: قلب یک نوزاد یا نوجوان، در آن کار گذاشته شود. اما بانکها به دلیل سنگینی وزن! امکان تحمل این پیوند را هم ندارند، و بزودی دراز می شوند! زیرا مسئول خدمات آنفورماتیک گفت که: مقاومت در مقابل این موضوع، بسیار زیاد است و بانکها، مایل به پذیرش تازه واردها نیستند، و به آنها اعتماد نمی کنند. حتی بانک مرکزی گفت که: ما مجوز این کار ها را صادر نمی کنیم، بلکه چارچوب برایش تعریف می کنیم. یعنی حتی اگر بانکها هم، تبدیل به ایی بانک شوند! مجوز قبلی شان باطل، و محوز جدیدی صادر نخواهد شد. باید روی موج مشتری و: تکنولوژی سوار شوند که نمی توانند! زیرا هم از موج سواری می ترسند، و هم از تکنولوژی. الان برای تایید یک امضا الکترونیکی، چندین سال است که بهانه می اورند! یا نمی گذارند کیف پول اجرایی شود. اما بهرحال وقتی به ندای الهی توجه نکنند، و به ربا خواری ادامه دهند، شیطان هم آنها را رها خواهد کرد! تا بسوزند و بعد می گوید مگر: من شما را مجبور کردم؟

Take the body of the infant from the streets!

Bill Gates says "Banks are Dinosaurs of the Moon" that they resist for their extinction! Banking is essentially a game with money, which is generally forbidden in Islam. But electronic banking, because it is managed on a pay-as-you-go basis, is close to the Islamic economy. Because :the money is lost, and all operations are done in the digital world. And their income is from doing work, not playing with money. So as we go ahead, traditional banking shrinks and Internet banking takes its place. According to the statistics provided at the eighth e-banking conference, "Nearly 85 percent of traditional banking operations take place outside banks," which does not require building and employees, and so on. The remaining 15 percent will be destroyed by the implementation of the wallet, and the electronic payment system will do all the work. Therefore, the banks must be gathered, but their existence is like a dead man: the more they stay on the ground; the smell of the infection will further hurt the people. The head of the central bank also said that the revenue of traditional banks based on: Profit and loss has reached a dead end! Of course, it should be added that: The profits are not available, but the banks have transferred the risk to the state! The government has to bill billions of Rials for: accumulated interest on bonds and: bonds for participation. Meanwhile, the difference in profit is less than 22%: all loans are also the responsibility of the government. In addition, the government must pay the relevant crimes! The funds are secretly distributed in the budget and distributed in different rows, so that nobody will realize this disaster. Of course the government is savvy! It passes this risk to the nation: for the payment of these debts, which exceed 50% of the budget each year, it has to put it in a deficit, either by issuing unsecured bills or issuing new bonds It's all about infusion of inflation: it's about society and creating costs. That is why it is forbidden in Islam to banking and gambling. Although Islam has been added to banking many years ago! To keep it alive, but now it's turned out that this restorative member has repulsed! And as soon as possible, the carts of the banks should be transferred to the refrigerator. Of course, the path proposed in this conference is a new link! To keep up with the banks, and these mischief-makers will continue to work. The overall suggestion was to transform banks, and into the bit coupons! Or Finn Single. That is, the basis of things will change, and the heart of surgical banking will be: the heart of a baby or teenager. But banks are due to heavy weight! You cannot tolerate this link, and they will soon be! For informal informatics, the researcher said: Resistance to this issue is very high and banks are not willing to accept new entrants and do not trust them. Even the central bank said: "We do not issue licenses, but we define the framework for it." That is, even if the banks become a bank! Their previous license will not be revoked and the new license will not be issued. They have to mount on the customer's wave and: technology that they cannot! Because: they are afraid of surfing, and of technology. Now for an e-signature, an excuse for several years now! Or do not allow the wallet to be executed. But if they do not pay attention to divine calling, and continue to be savagery, Satan will abandon them! He burns up and then says, except: Did I force you?

تأخذ الجسم من الرضیع من الشوارع!

یقول بیل غیتس "البنوك هی الدیناصورات القمر" أنها تقاوم لانقراضهم! المصرفیة هی فی الأساس لعبة مع المال، الذی یحظر عموما فی الإسلام. ولكن الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، لأنها تدار على أساس الدفع أولا بأول، قریبة من الاقتصاد الإسلامی. لأنه یتم فقدان المال، ویتم جمیع العملیات فی العالم الرقمی. ودخلهم من القیام بالعمل، ولیس اللعب مع المال. وفی الوقت الذی نمضی فیه قدما، تتقلص الخدمات المصرفیة التقلیدیة وتحتل الخدمات المصرفیة عبر الإنترنت مكانها. ووفقا للإحصاءات المقدمة فی المؤتمر المصرفی الإلكترونی الثامن، "ما یقرب من 85 فی المئة من العملیات المصرفیة التقلیدیة تجری خارج البنوك"، والتی لا تتطلب البناء والموظفین، وهلم جرا. أما نسبة ال 15 فی المائة المتبقیة فسوف یتم محوها من قبل المحفظة، وسیعمل نظام الدفع الإلكترونی على القیام بجمیع الأعمال. لذلك، یجب أن تجمع البنوك، ولكن وجودهم مثل رجل میت: كلما بقوا على الأرض، ورائحة العدوى سیزید من إیذاء الشعب. وقال رئیس البنك المركزی أیضا أن عائدات البنوك التقلیدیة على أساس: الربح والخسارة قد وصلت إلى طریق مسدود! وبطبیعة الحال، ینبغی أن تضاف أن: الأرباح غیر متوفرة، ولكن البنوك قد نقلت المخاطر على الدولة! یجب على الحكومة أن تسدد ملیارات الریالات من أجل: الفوائد المتراكمة على السندات و: سندات المشاركة. وفی الوقت نفسه، فإن الفرق فی الربح أقل من 22٪: جمیع القروض هی أیضا من مسؤولیة الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، یجب على الحكومة دفع الجرائم ذات الصلة! وتوزع الأموال سرا فی المیزانیة وتوزع فی صفوف مختلفة، بحیث لا أحد سوف ندرك هذه الكارثة. بالطبع الحكومة هی والدهاء! المخاطر التی تتعرض لها الأمة لتمریر: لأن لدفع هذه الدیون، التی بلغت 50٪ من المیزانیة فی كل عام، یكون ذلك فی ترتیب المیزانیة، أو عن طریق إصدار فواتیر دون دعم، أو إصدار سندات جدیدة، فإنها انها كل شیء عن ضخ التضخم: انها عن المجتمع وخلق التكالیف. وهذا هو السبب فی أنه ممنوع فی الإسلام على المصرفیة والقمار. على الرغم من أن الإسلام قد أضیف إلى البنوك منذ سنوات عدیدة! للحفاظ علیه على قید الحیاة، ولكن الآن اتضح أن هذا العضو التصالحیة صدت! وفی أقرب وقت ممكن، یجب نقل عربات البنوك إلى الثلاجة. وبطبیعة الحال، فإن المسار المقترح فی هذا المؤتمر هو وصلة جدیدة! لمواكبة البنوك، وسوف تستمر هذه صناع الأذى فی العمل. وكانت الفكرة العامة لتحویل البنوك، وإلى كوبونات! أو الفنلندی واحد. وهذا هو، فإن الأساس من الأشیاء تتغیر، وقلب المصرفیة الجراحیة سیكون: قلب طفل أو مراهق. ولكن البنوك هی بسبب الوزن الثقیل! لا یمكنك تحمل هذا الرابط، وسوف تكون قریبا! وبالنسبة للمعلوماتیة غیر الرسمیة، قال الباحث: إن مقاومة هذه القضیة مرتفعة جدا والبنوك غیر مستعدة لقبول الوافدین الجدد ولا تثق بهم. وحتى البنك المركزی قال: "نحن لا نصدر تراخیص، لكننا نحدد الإطار لذلك". وهذا هو، حتى لو أصبحت البنوك البنك! لن یتم إبطال ترخیصهم السابق ولن یتم إصدار الترخیص الجدید. لدیهم لتركیب على موجة العمیل و: التكنولوجیا التی لا یمكن! لأنهم یخافون من ركوب الأمواج، والتكنولوجیا. الآن للحصول على التوقیع الإلكترونی، ذریعة لعدة سنوات الآن! أو لا تسمح للمحفظة لیتم تنفیذها. ولكن إذا كانوا لا تولی اهتماما لنداء الإلهی، والاستمرار فی الوهم، والشیطان التخلی عنها! یحرق ثم یقول، إلا: هل أنا قوة لك؟

Körpənin cəsədini küçələrdən götürün!

Bill Geyts "Banklar Ayın dinozavrlarıdır" deyirlər ki, onların tükənməsinə müqavimət göstərsinlər! Bankçılıq əsasən İslamda qadağan edilən bir pulla oyun. Ancaq elektron bankçılıq, çünki bu, bir ödəniş yolu ilə idarə olunur, İslam iqtisadiyyatına olduqca yaxındır. Pulun itirildiyi və bütün əməliyyatlar rəqəmsal dünyada edildiyi üçün. Onların gəlirləri pulla oynamamaqla işləməkdən ibarətdir. Gedib etdiyimiz kimi, ənənəvi bankçılıq azalır və İnternet bankçılıq yerini alır. Qalan 15 faiz cüzdanın tətbiqi ilə məhv ediləcək və elektron ödəniş sistemi bütün işləri aparacaq. Mərkəz bankının rəhbəri həmçinin ənənəvi bankların gəlirlərinə əsaslanan gəlirləri: zərər və zərər bir ölü sona çatdı! Əlbəttə ki, əlavə olunmalıdır ki, bu mənfəət mövcud deyil, amma banklar dövləti riskə təhvil veriblər! Hökumət milyardlarla Rials üçün qanun təklif edir: istiqrazlar üzrə yığılmış faiz və iştirak istiqrazları. Bu arada, mənfəət fərqi 22% -dən azdır: bütün kreditlər də hökumətin məsuliyyətidir. Bundan əlavə, hökumət müvafiq cinayətləri ödəməlidir! Bu vəsaitlər gizli olaraq büdcədə paylanır və müxtəlif satırlarda yayılır, belə ki, heç kim bu fəlakəti dərk edə bilməz. Əlbəttə hökumət fərasətdir! millətə risk keçmək: büdcəsinin 50% hər il təşkil bu borcları ödəmək çünki var ki, büdcə üçün, və ya dəstək olmadan vərəqələrinin verilməsi və ya yeni istiqrazlar verilməsi, onlar Bütün bunlar inflyasiyanın infuziyasıdır: cəmiyyət haqqında və xərclər yaradır. Buna görə İslamda bankçılıq və qumarçılıq qadağandır. İslam bir çox il əvvəl banka əlavə olunsa da! Diri saxlaya bilmək üçün, ancaq indi bu restorativ üzvün atıldığını ortaya çıxardı! Ən qısa müddətdə bankların arabaları soyuducuya köçürülməlidir. Əlbəttə ki, bu konfransda təklif olunan yol yeni bir əlaqədir! Banklarla davam etmək və bu fitnə-fəsad törətmək işlərini davam etdirəcəkdir. Ümumi təklif bankları və bit kuponlarına çevirmək idi! Və ya Finn Single. Yəni şeylərin təməli dəyişəcəki zorladım mı?

نوع اخبار :
برچسب ها : جنازه عفن، را از خیابان ها جمع کنید!،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :