ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 5 شهریور 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

در مدیریت اجتماعی، معمولا دو نوع نظریه هست: نظریه سازمان های تخت و: نظریه سازمان های هرمی. در سازمان تخت یک نفر مسئول همه است! لذا سلسله مراتب در آن وجود ندارد. اما اگر سلسله مراتب وجود داشته باشد، تبدیل به سازمان هرمی یا مخروطی میشود. اگر مشاغل یک جامعه را در نظر بگیریم، در سازمان های تخت، همه یک شغل دارند مثلا همه نظامی هستند. اما در جامعه هرمی، قاعده هرم با کشاورزان شروع می شود، بعد به صنعتگران و پیشه وران می رسد. البته اگر هرم بیش از سه طبقه ذکر شده، داشته باشد با تعاریف مختلف، بین این طبقات جایگزین می شود. مثلا کشاورزان به دو گروه دیمی و آبی تقسیم می شوند. کارگران به دو گروه: صنعتگر و تولید کننده تقسیم می شود. تولید کننده، مواد گیاهی ودامی و صنعتگر، مواد کانی فلزی و غیر فلزی را تغییر شکل می دهند. پیشه وران نیز به بخش خدمات و امور مالی تقسیم می شوند. اگر این هرم متقارن رشد کرده باشد، امور پولی ومالی از همه مجموعه ها کوچکتر است، در راس هرم بودن آن هم، نشان از حساس بودن این شغل می باشد. اما اگر نامتقارن باشد، کادر کشاورزی جای خود را با آن عوض می کند! یعنی مهاجرت روستاییان آغاز می شود تا: در سیستم جدیدی که فقط پول را می شناسد، کار کنند و جایگاه خود را در بالای هرم پیدا کنند. در نتیجه روستا ها خالی از سکنه شده و: برجها پر از جمعیت می شوند، که در روز روشن دست در جیب یکدیگر کرده، پول همدیگر را بر می دارند. رشد نا متقارن یک اسم دیگر هم دارد و آن: رشد سرطانی است. که در این صورت خطرناک بودن آن واضح تر می شود. مثلا بجای اینکه فرهنگ کار: رفتن در مزارع و سخت کار کردن، و تهیه مواد غذایی از زمین یا دام باشد، همه جوانان به این فکر سوق داده می شوند که: لباس شیک بپوشند و پشت میز بنشینند و پول بشمارند. علاوه بر اینکه تبلیغات ناجوانمردانه بانکها، در اهدا جایزه، برخی ها را به توهم ثروت یک شبه انداخته، تا از همه کار خود دست کشیده و: فقط منتظر برنده شدن میلیارد ها تومان ، دریکی از این لاتاری ها می مانند. از این جهت فرقی بین یانکهای دولتی و خصوصی نیست! بانکی که منتسب به سپاه پاسداران هست: صد جایزه یک میلیارد ریالی! میدهد. بانکها از یک جنبه دیگر دچار توهم هستند: فکر می کنند پول مردم مال آنها است، و از موقعی که پس انداز می شود، از ان استفاده می کنند! و در همه کار هم وارد می شوند. چون پول متورم در دست دارند، همه رقیبان را از بازار بیرون می کنند و: بیکاری مزمن و یاس آور ایجاد می کنند. سود آور ترین سرمایه گذاری بانکها، در ساخت و ساز: آنهم ساخت و ساز های لوکس می باشد. که این امر از یکسو باعث رشد: تجمل گرایی در بین مردم می شود، و از سوی دیگر به علت نداشتن بازار فروش، به دارایی های جامد بانکها اضافه می کنند. با توجه به تمام ضرر های ذکر شده، در پزشکی هم جراحی تنها راه: نجات از سرطان ها بدخیم است. لذا اگر بانکها اعلام ورشکستگی بکنند، و موجودیت خود را همانطور که هستند معرفی نمایند، میتوان امیدوار بود که این هرم نامتقارن، روزی به تعادل و تقارن بازگردد. برای تشخیص این بیماری میتوان گفت: که بانکداری سنتی باید تبدیل به: بانکداری اینترنتی شود. در بانکداری الکترونیکی، پول از دسترس خارج می شود و: تنها پیامک ها و تراکنش ها حرف می زنند. و وظیفه اصلی بانک را که: امانتداری است، بخوبی انجام می دهند و: از دخالت بانکها در امور بیمه و بورس و: یا رفتن به سوی بنگاهداری مانع می شود. بانکداری اینترنتی مانند: طب سنتی ، بازگشت به اصل خویش است.

Financially symmetric pyramid

In social management, there are usually two types of theories: the theory of flat organizations and: the theory of pyramid organizations. Everyone is in charge of the flat! So the hierarchy does not exist. But if there is a hierarchy, it becomes a pyramid or cone organization. If we take into account the occupations of a community, in a flat organization, they all have a job, for example, they are all military. But in pyramid society, the pyramid rule begins with farmers, then goes to craftsmen and craftsmen. Of course, if the pyramid is more than three floors, it will be replaced by different definitions, between these classes. For example, farmers are divided into dairy and blue groups. Workers are divided into two groups: artisan and producer. The manufacturer, plant material and craftsman, reshaped metallic and non-metallic minerals. Craft workers are also divided into services and finance. If this symmetric pyramid has grown, the monetary and financial affairs of all collections are smaller, at the top of the pyramid, it indicates the sensitivity of the job. But if it's asymmetrical, then the agricultural crop will change its place! That is, the villagers' migration begins: to work in a new system that only knows money, and find their place at the top of the pyramid. As a result, the villages are abandoned: the towers are full of crowds, who, in bright day, poke each other and take each other's money. An asymmetric growth has another name, and it is: cancerous growth. In that case, its danger becomes clearer. For example, instead of working culture: going to fields and working hard, and preparing food from the land or livestock, all young people are driven to: wear fashionable clothes and sit at the table and count money. In addition to the cowardly advertising of the banks, in the award ceremony, they threw some into the illusion of wealth overnight, to the point where they stopped working: just waiting for billions of tomans to win one of these titles. Therefore, there is no difference between government and private Yankees! A bank that belongs to the Revolutionary Guards: one billion rials a hundred! Gives Banks are illusory from one aspect: they think that people's money is theirs, and they use it when they are being saved! And they all come in. Because they have swollen money, they pull out all the competitors out of the market and create chronic and irregular unemployment. The most profitable investment of banks in construction: it is luxury construction. This, on the one hand, causes growth: luxuries among people, and on the other hand, due to lack of market sales, they add solid assets to banks. With all the aforementioned losses, surgery in medicine is the only way to save cancer from cancer. So, if banks introduce bankruptcy, and introduce their existence as they are, it would be hoped that this asymmetric pyramid would return to balance and symmetry. To diagnose the disease, one can say that traditional banking should become: Internet banking. In e-banking, money is out of reach, and only text messages and transactions are spoken. And the main task of the bank, which is: Trustworthy, is doing well: It prevents banks from interfering in insurance and stock markets and / or going to business. Internet banking, like traditional medicine, is back to its original.

هرم متماثل مالیا

فی الإدارة الاجتماعیة، هناك عادة نوعین من النظریات: نظریة المنظمات المسطحة و: نظریة المنظمات الهرمیة. الجمیع هو المسؤول عن شقة! وبالتالی فإن التسلسل الهرمی غیر موجود. ولكن إذا كان هناك تسلسل هرمی، یصبح الهرم أو منظمة المخروط. إذا أخذنا بعین الاعتبار مهن المجتمع، فی منظمة مسطحة، لدیهم جمیعا وظیفة، على سبیل المثال، هم جمیعا العسكریة. ولكن فی مجتمع الهرم، تبدأ قاعدة الهرم مع المزارعین، ثم یذهب إلى الحرفیین والحرفیین. وبطبیعة الحال، إذا كان الهرم أكثر من ثلاثة طوابق، سیتم استبدالها بتعریفات مختلفة، بین هذه الفئات. فعلى سبیل المثال، ینقسم المزارعون إلى مجموعات من منتجات الألبان والأزرق. وینقسم العمال إلى مجموعتین: الحرفیین والمنتجین. الشركة المصنعة، المواد النباتیة والحرفی، إعادة تشكیل المعادن والمعادن غیر المعدنیة. وینقسم العمال الحرفیون أیضا إلى الخدمات والتمویل. إذا نما هذا الهرم المتماثل، والشؤون النقدیة والمالیة لجمیع المجموعات هی أصغر، فی الجزء العلوی من الهرم، فإنه یدل على حساسیة الوظیفة. ولكن إذا كان غیر متناظرة، ثم المحاصیل الزراعیة سوف تغیر مكانها! أی أن هجرة القرویین تبدأ: للعمل فی نظام جدید لا یعرف سوى المال، والعثور على مكانها فی أعلى الهرم. ونتیجة لذلك، یتم التخلی عن القرى: الأبراج ملیئة الحشود، الذین، فی یوم مشرق، كزة بعضها البعض، واتخاذ المال بعضهم البعض. نمو غیر متماثل له اسم آخر، وهو: النمو السرطانی. وفی هذه الحالة، یصبح خطره أكثر وضوحا. على سبیل المثال، بدلا من ثقافة العمل: الذهاب إلى الحقول والعمل الجاد، وإعداد الطعام من الأرض أو الماشیة، یتم توجیه كل الشباب إلى: ارتداء ملابس عصریة والجلوس على الطاولة والاعتماد على المال. بالإضافة إلى الإعلان الجبان للبنوك، فی حفل توزیع الجوائز، وألقوا بعض فی وهم الثروة بین عشیة وضحاها، إلى النقطة التی توقفوا عن العمل: مجرد انتظار الملیارات من تومانز للفوز واحد من هذه العناوین. لذلك، لیس هناك فرق بین الحكومة والیانكیس الخاصة! بنك ینتمی إلى الحرس الثوری: ملیار ریال مئة! الكتالوج. البنوك وهمیة من جانب واحد: أنهم یعتقدون أن أموال الناس هی لهم، وأنها تستخدم عندما یتم حفظها! وكلهم یأتون. ولأنهم قد تورموا المال، فإنهم یسحبون جمیع المنافسین من السوق ویخلقون بطالة مزمنة وغیر منتظمة. الاستثمار الأكثر ربحیة من البنوك فی البناء: هو البناء الفاخرة. ویؤدی ذلك، من ناحیة، إلى نمو: الكمالیات بین الناس، ومن ناحیة أخرى، ونظرا لعدم وجود مبیعات فی السوق، فإنها تضیف أصولا صلبة إلى المصارف. مع جمیع الخسائر المذكورة أعلاه، والجراحة فی الطب هو السبیل الوحید لإنقاذ السرطان من السرطان. لذلك، إذا قدمت البنوك إفلاسها، وتعرض وجودها كما هی، فمن المأمول أن هذا الهرم غیر المتماثل سیعود إلى التوازن والتناظر. لتشخیص المرض، یمكن للمرء أن یقول أن المصرفیة التقلیدیة ینبغی أن تصبح: الخدمات المصرفیة عبر الإنترنت. فی مجال الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، والمال هو بعید المنال، ویتم التحدث فقط الرسائل النصیة والمعاملات. والمهمة الرئیسیة للبنك، وهی: جدیرة بالثقة، تقوم بعمل جید: فهی تمنع البنوك من التدخل فی أسواق التأمین وأسواق الأوراق المالیة و / أو الذهاب إلى الأعمال التجاریة. الخدمات المصرفیة عبر الإنترنت، مثل الطب التقلیدی، یعود إلى الأصل.

Maliyyə simmetrik piramida

Sosial idarəetmədə adətən iki növ nəzəriyyələr var: düz təşkilatlar nəzəriyyəsi və piramid təşkilatlarının nəzəriyyəsi. Hər kəs mənzildən məsuldur! Beləliklə, hiyerarxiya yoxdur. Lakin bir iyerarxiya varsa piramida və ya konus təşkilatı olur. Bir ictimaiyyətin, düz bir təşkilatın işini nəzərə alsaq, bunların hamısı bir işi var, məsələn, hamısı hərbi. Piramida cəmiyyətində, piramida qayda fermerlərdən başlayır, sonra sənətkarlara və sənətkarlara gedəcəkdir. Əlbəttə, əgər piramida üç mərtəbədən çoxdursa, bu dərslər arasında fərqli təriflər əvəz olunacaq. Məsələn, fermerlər süd və mavi qruplara bölünür. İşçilər iki qrupa bölünür: sənətkar və istehsalçı. İstehsalçı, bitki materialı və sənətkar, yenidən qurulmuş metal və qeyri-metal minerallar

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :