ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

گردونه تشکیلاتی امام رضاع

ائمه ما در همه رشته های قبل و بعد خود، استاد بودند و اگر اراده می کردند به: همه سوالها پاسخ می دادند. امام رضا در پاسخ دادن به شبهات علمی و: برگزاری جلسات مناظره بیشتر از همه، معروف است. گرچه ویژگی های ایشان در مدیریت و: تئوری تشکیلاتی ایشان است، که با استفاده از چهار هزار شاگردان امام صادق ع، و پیروان پدرش و کمک برادرانش، تشکیلات عظیمی در جهان آن روز به راه انداخت، که این گردونه تشکیلاتی تا امروز هم ادامه دارد. البته تفکر جزیره ای در مورد تاریخ باعث شده: تا این موضوع عجیب به نظر برسد، زیرا برخی تاریخ را مجموعه حوادث جدا از هم میدانند! این تئوری تقریبا همه گیر است. اساس این تفکر صهیونیستی است، دلیل این کار هم قاچاق اشیا تاریخی و: نابود کردن اسناد و اماکن اسلامی توسط آنهاست. مثلا قبرستان بقیع در مدینه تا 90سال پیش، دارای بقعه بوده و حتی به روش آن روز، عکس هایی هم گرفته شده که: در برخی خانه های حجاج آن موقع موجود است. ولی تصور عمومی مردم این است که: این قبرستان از ابتدا خرابه بوده! برای تحکیم این تصور، صهیونیست ها با کمک آل یهود عربستان، هر نوع آثار خطی یا قدیمی را از: هرجا که باشد و مربوط به این موضوع شود، نابود می کنند. شبیه همین مسئله در همه زمینه ها است. مثلا سالها مطرح می کردند که: امام محمد غزالی با فلسفه جنگ داشته، و شیخ اشراق رافضی بر علیه او کتاب نوشته! ولی الان معلوم شده که ایندو با هم نسبت داشتند و: شیخ شهاب الدین سهروردی شاگرد یکی از: دانشجویان امام محمد بوده است. مهمترین این تصورات در مورد امامزادگان در ایران است. تصور عموم بر این است که: این امامزادگان مربوط به زمان ما است، سابقه تاریخی ندارند! هر شهر  و روستایی برای مخفی کردن گنج خود، متوسل به این خرافات می شد، تا کسی گنج ها را به سرقت نبرد! این هم از همان اسرائیلیات است. زیرا همه اینها به هم مربوط است: امامزادگان همگی دارای شجره هستند و اگر نداشته باشند، اداره اوقاف آنها را حذف می کند. لذا می بینیم که اصلاح ذهنیت عمومی نیاز به:  واکاوی اسنادی بازمانده دارد. اما متاسفانه اولین کتابسوزی، در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد! البته بنابر شایعات موجود: کتب دانشگاه جندی شاپور آن موقع به آتش کشیده شد. ولی اصل داستان این است که چون در حادثه غدیر 110نفر خبرنگار وجود داشت، برای از بین بردن آثار غدیر و: محو اسناد مربوط به جانشینی حضرت علی ع، خلیفه دستور داد همه اسناد را جمع آوری و بسوزانند! اما کسانی که گول نخورده بودند، این اسناد را حفظ کردند و آن را اسرار آل محمد نامیدند. در مورد دارندگان این اسرار که: اکثرا شیعه بودند نیز بارها قتل عام های وحشتناکی صورت گرفت، تا اینکه خواستند با کشتن امام حسین ع ریشه همه را از بین ببرند! ولی زنده ماندن امام سجاد و پر فرزند بودن امام موسی کاظم ع، توطئه آنها را خنثی کرد. این افراد از سوی امام رضا پشتیبانی می شدند و: در تشکیلاتی بزرگی حمایت گردیدند. تقریبا هر روستایی، یک نماینده از آل رسول را داشت. مثلا خواهر امام رضا در قم و: برادر بزرگترش در شیراز ماموریت داشتند. دیگران هم در شهر های دیگر، تا اینکه مامون امام رضا را شهید کرد، و دستور داد تمام نمایندگان و وابستگان او را هم شهید کنند. لذا اغلب این امامزادگان در زمان مامون و: به واسطه نسبت داشتن با امام رضا شهید شدند. اما مردم اینها را گرامی داشتند. پیروان نیز در اطراف این مقبره ها به تبلیغ و تدریس پرداختند. یکی از این امامزادگان در شمیران هست، که بوسیله فراهانی نامی در کنار یک چنار، سر بریده می شود. و امروز امامزاده صالح نام دارد و: واجب التکریم است

Imam Reza's organization circle

Our imams were professors in all of their previous and future disciplines, and if they were willing to: All questions answered. Imam Reza is famous for answering the scientific doubts and: holding the debates most of all. Although his characteristics are in management and his organizational theory, which, using the four thousand disciples of Imam Sadiq, his followers and his brother's help, created a huge organization in the world that day, which is still ongoing. . Of course, island thinking about history has made it strange, because some history is considered a set of events apart! This theory is almost pervasive. The basis of this Zionist thought is the reason for the smuggling of historical objects and the destruction of documents and Islamic sites by them. For example, the Baqiyya cemetery in Medina until 90 years ago has a monument, and even in that way, photographs have been taken: in some houses of the Hajjis it is available. But the public's idea is: This cemetery has been ruinous from the beginning! To reinforce this notion, the Zionists, with the help of the Saudi Jewish community, destroy any linear or old works from: wherever they are and related to this subject. It is similar in all areas. For example, for many years, they suggested that: Imam Mohammad Ghazali had a philosophy of war, and Sheikh Ishraq Rafsi has written a book against him! But now it turned out that these two were related to each other: Sheikh Shahabdin Suhrawardi was a student of Imam Mohammad. The most important of these impressions is about Imam Zadeh in Iran. The general impression is: These Imams are related to our time, they have no historical record! Every city and village to hide its treasure, resorted to these superstitions, so that no one would steal the treasure! This is also from the same Israelis. Because all this is related: Imam Zadegany all have a pedigree, and if they do not, the Office of the Endowment will eliminate them. Therefore, we see that reforming the general mentality requires: the analysis of surviving documents. Unfortunately, the first book burning occurred at the time of the second caliph! Of course, according to the rumors: the books of Jundishapur University were burned at that time. But the story is that since there were 110 journalists in the Ghadir incident, to eliminate the works of Ghadir and: to wipe out the documents related to the replacement of Imam Ali, the caliph ordered all the documents to be collected and burned! But those who did not foolishly kept these documents and called it the secrets of Al-Muhammad. In the case of the holders of these secrets, which were: mostly Shiites, there were also terrible massacres, until they wanted to kill everyone by killing Imam Hussein! However, the survival of Imam Sajjad and the infanticide of Imam Musa Kazem al-Aa disrupted their conspiracy. They were supported by Imam Reza and supported in a large organization. Almost every village had a representative from Al-Rasool. For example, Imam Reza's sister in Qom and his older brother were in Shiraz. Others in other cities, until he was martyred by Imam Reza, and ordered all his deputies and affiliates to martyr. Therefore, most of these Imams were martyred at the time of Mamoun and: due to their relationship with Imam Reza. But people cherished this. The followers also advertised and taught around the tombs. One of these Imamzadehs is in Shemiran, which is cut off by the names of Farahani alongside a plane. And today is the Imam Zadeh Saleh: "It is obligatory to be honored."

عجلة التنظیمیة الامام الرضا

نحن القادة فی كافة المجالات قبل وبعد، والماجستیر، وإذا سیكون لدیهم أجاب عن أسئلتهم. الإمام الرضا فی الإجابة على الأسئلة العلمیة وإجراء مناقشات الأهم من ذلك كله، كما هو معروف. على الرغم من أن خصائص إدارة ونظریة التنظیم هم، وذلك باستخدام أربعة آلاف تلامیذ الإمام الصادق (ع)، وأتباع والده وبمساعدة إخوته، وتنظیم الكثیر فی العالم فی ذلك الیوم لاقامة، تواصل منظمة عجلة لهذا الیوم . وبطبیعة الحال، والتفكیر حول تاریخ الجزیرة لذلك یبدو غریبا، لأنهم یعرفون بعض تاریخ الأحداث بعیدا! هذه النظریة هو وباء تقریبا. التفكیر الصهیونی، لماذا تهریب التحف التاریخیة: تدمیر الوثائق والأماكن الإسلامیة بها. على سبیل المثال البقیع مقبرة فی المدینة المنورة قبل 90 عاما، نصب تذكاری، وحتى الیوم، وتؤخذ الصور فی بعض الحجاج المنازل المتاحة فی ذلك الوقت. لكن التصور العام هو أن المقبرة كانت من بین أنقاض! لتعزیز هذا الانطباع، مع مساعدة من آل الیهودیة الصهیونیة، المملكة العربیة السعودیة، أی المخطوطات أو القدیم: أینما كانوا وحول هذا الموضوع، وتدمیر. ونفس الشیء هو الحال فی جمیع المجالات. على سبیل المثال، كانت هناك سنوات أن الإمام محمد غازالی فلسفة الحرب، والشیخ الإضاءة الكتب هرطقة كتب ضده! ولكن الآن اتضح أن كانا معا: كان السهروردی طالب واحد من الطلاب الإمام محمد. وأهم هذه الصور فی حالة العتبات المقدسة فی إیران. ویعتقد عموما أن ذات الصلة المقدسة لعصرنا، ولیس التاریخ! كل مدینة وقریة لإخفاء كنزه، لجأ إلى الخرافات، إلى كنز واحد لسرقة المعركة! وهذا هو أیضا نفس الشیء الإسرائیلی. لأن كل هذا متصل: قدوس، مع كل نسب وإذا لم یكن كذلك، إزالتها الأوقاف. ولذلك، فإننا نرى أن هناك حاجة لإصلاح ذهن الجمهور: تحلیل الوثائق على قید الحیاة. وللأسف، فإن المغامرة الأولى فی الحریق الکتب وقع فی وقت الخلیفة الثانی حدث! ومع ذلك، وفقا للشائعات: كتاب الأكادیمی جندیسابور وضعت على النار ثم. ولكن القصة هی أنه بسبب وجود مراسل فی حالة غدیر 110، للقضاء على آثار الغدیر والمحو من الوثائق المتعلقة خلافة الإمام علی، أمر الخلیفة أن جمیع الوثائق لجمع وحرق! ولكن أولئك الذین لم ینخدع، تبقى هذه الوثائق أسرار دعا محمد علیه. فی حالة أصحاب الأسرار التی كانت فی معظمها شیعیة عدة مرات المجازر البشعة وقعت، حتى قتل الامام الحسین أراد أن یهدم أصل كل شیء! ولكن یبقى ابن الإمام موسى الكاظم (ع)، الامام السجاد والتعبئة، احباط مؤامرتهم. كانت مدعومة من قبل الإمام الرضا وفی المنظمات الكبیرة ودعمها. تقریبا كان كل قریة ممثل عن آل الرسول. على سبیل المثال، شقیقة الامام الرضا فی مدینة قم و: كان شقیقه الأكبر فی مهمة شیراز. آخرون فی مدن أخرى، حتى الإمام الشهید رضا مأمون، وأمرت جمیع أعضاء وعائلاتهم الشهید له. فی كثیر من الأحیان هذا الوقت المبارك والمأمون: من خلال المقارنة مع الشهید الامام الرضا. لكن الناس الاحتفال. بدأ الأتباع من جمیع أنحاء المقابر أیضا للتبشیر وتعلیم. هذا هو واحد من مقدس فی الشمیران، بالاسم فرحانی على جانب طائرة، إلى أن قطع رأسه. دعا الیوم زاده صالح: تحیة واجبة

İmam Rza təşkilati tam

Biz master, əvvəl və sonra bütün sahələrində lider sayılan və onlar əgər bütün suallara cavab. İmam Rza elmi suallara cavab və ən çox müzakirələr keçirilməsi, tanınır. dörd min Imam Sadiq (ə) şagirdləri və atasının ardıcılları və qardaşlarının köməyi dünyada çox təşkilat bu gün istifadə edərək idarə və onlar təşkilatın nəzəriyyəsi xüsusiyyətləri qurmaq baxmayaraq bu gün üçün, təkər təşkilat davam edir . Onlar ayrı hadisələr bəzi tarixi bilirik, çünki Əlbəttə ki, adanın tarixi haqqında düşünür ki, qəribə görünür belə! Bu nəzəriyyə demək olar ki, epidemiya edir. onların sənədləri və İslam Places məhv: tarixi əsər qaçaqçılığı niyə sionist düşüncə var. 90 il əvvəl Mədinədə nümunə Baqi qəbiristanlığında, bir abidə və hətta gün, şəkillər o zaman mövcud bir hacı evlərdə alınır. Amma ictimai qavrayış qəbiristanlıq xaraba idi ki! onlar harada və mövzuyla əlaqədar və məhv: Al-yəhudi sionistlər, Səudiyyə Ərəbistanı, hər hansı bir əlyazma və ya köhnə köməyi ilə, bu təəssürat gücləndirmək üçün. eyni bütün sahələrdə belədir. Məsələn, İmam Məhəmməd Qəzali müharibə fəlsəfə və Şeyx işıqlandırma azğın kitablar ona qarşı yazılı il var idi! tələbə biri Sohrvardi tələbə İmam Məhəmməd idi Amma indi bu iki birlikdə çıxır. İranda müqəddəs ziyarətgah halda bu görünüşlər ən əhəmiyyətli. Bu, ümumiyyətlə, bizim zaman deyil, tarix ki, müqəddəs müvafiq iman! Hər şəhər və kənd, onun xəzinə gizlətmək döyüş oğurlamaq üçün bir xəzinə, xurafat müraciət edin! Bu da eyni İsrail deyil. Bu bütün bağlıdır Çünki: müqəddəs, bütün damazlıq ilə və əgər onlara Endowment çıxarın. Ona görə də biz ictimai fikir islahat ehtiyac görmək: qalan sənədlərin təhlili. Təəssüf ki, ikinci xəlifə zamanı Bookburning ilk Adventure, oldu!Saleh adlı: məcburi ziyarət

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :