ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02133166179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

نمونه یک مدیریت عمومی (ستاد فرماندهی فرهنگ مقاومتی!)

آموزشگاه تربیت مدرس، سمیناری برقرار کرده بود: بنام برونگرایی در آموزش، یا همان جهانی سازی مدل های: ایرانی در علوم مختلف. و این ایده بسیار جذاب و درستی است. زیرا در مقابل دگراندیشان که می خواهند: همه چیز وارداتی باشد، اینها به فکر صادرات فرهنگ هستند. مصاف این دو اندیشه، برای مردم ملموس نیست، زیرا مرزهای آن بسیار به هم نزدیک هستند. در همه جا تفاوت بین شرک وتوحید، یا حق و باطل به همین سختی است. حضرت امیر ع می فرماید: شرک مانند حرکت یک مورچه در شب تاریک است! و همچنین می فرماید: حق خم می شود ولی نمی شکند. نفوذ فرهنگی و اقتدار فرهنگی هم، فقط به اندازه حرکت یک مورچه در شب تاریک! با هم تفاوت دارند و: کسانی که بصیرت ندارند متوجه این تفاوت نمی شوند. همانطور که در اصل دین یا ضدیت با آن، تفاوت از یک مو باریکتر است! انسان کافر کسی است که: می خواهد خدا را از زندگی حذف کند، و خودش جای آن بنشیند، یا چیزهای دیگری را به جای او بگذارد. در حالیکه انسان مومن هم همین کار را می کند! یعنی خود را خلیفه خدا می داند، و جانشین او. اما تفاوت کجاست؟ کافر از روی حقد و کینه، این کار را می کند و: واقعا نظر او از بین بردن دین است. اما مومن به دستور خدا این کار ها را می کند، زیرا خداوند با یاد دادن علوم به انسان، اورا جانشین خود معرفی کرده است. یعنی جانشینی خدا، با اجازه خدا است ولی، کافر بی اجازه خدا! در بهشت و جهنم هم همین تفاوت است: کسانی که در دنیا مشروب بخورند یا هیزی بکنند، در روز قیامت آنها را به جهنم می برند! ولی اگر در دنیا نخورند و: هیزی نکنند، در بهشت به آنها می ناب و هم حورالعین می دهند، آنهم می ناب که از خوردن آن، سردرد بعد از آن وجود نخواهد داشت! یا داشتن زوج های زیبا رو، که انسان را خسته نمی کند! تفاوت این دو در همین است که: اولی با اعتماد به خود و بدون توجه به دستور خدا، گناه می کند ولی بهشتی ها، به دستور خدا از این نعمت ها بهره می برند. هزار نکته باریک از مو همین جا است. مسئولان فرهنگی با تساهل، جای این دو را اشتباه می گیرند، و یا زیاد تفاوتی نمی بینند!(خیام می گوید : ما با می و معشوق از انیم مدام! باشد که به روز حشر چنانمان انگیزند) مثلا در مورد مسئله جهانی شدن، یا جهانی سازی فرق بسیار کوچک! ولی بسیار مهم است. آنها! می گویند اگر فرهنگ خود را سرکوب کنیم و: فرهنگ آمریکایی را اجرا کنیم جهانی می شویم! ولی ما می گوییم: فرهنگ خود را حفظ کرده، رشد می دهیم تا تمام جهان به: حقانیت آن پی ببرند و: لذا فرهنگ خود را جهانی می سازیم. با توجه به مقدمه ذکر شده، آنها فرهنگ آمریکایی را حق می دانند! و ما فرهنگ خود را، تفاوت دیگاههای دکتر قالیباف با دیگران در همین است. مدیریت جهادی او برمبنای: ذیحق دانستن فرهنگ تشیع، برای اداره جهان است. و ایشان چه در جبهه های نبرد حق علیه باطل، چه در هنگام فرماندهی نیروی انتظامی، و چه در مدیریت یگپارچه شهری، با همین انگیزه و فکر جلو رفته، و اکنون باید که آن را به اوج برساند، یعنی برونگرایی نموده و: مدیرت جهادی را جهانی کند. در حالیکه دیگر دگراندیشان می گویند: از حق خود کوتاه بیاییم تا: با دشمنان برابر شویم. مذاکره با دشمن اساسا یعنی همسنگ دانستن او! البته این در برابر منتقدان است، و الا دشمن را بالاتر هم میدانند. به نظر ما همانطور که سردار سلیمانی، در گفتمان نظامی، استراتژیک بودن نظرات شیعه و اسلام را ثابت کرد. در محیط اقتصادی و فرهنگی هم، به چنین قهرمانانی نیاز است. سخنان امروز دکتر قالیباف، در برج میلاد نشان داد که: این قهرمان در حال ورود به عرصه جهانی است، و باید که حمایت شود.

A sample of a public administration

The Tarbiat Modarres School had organized a seminar: the name of extraversion in education, or the globalization of Iranian models in different sciences. And this is an awesome idea. Because they are against the dissidents who want to: everything is imported, they are thinking about exporting the culture. The confrontation between these two thoughts is not tangible for the people, because the boundaries are very close together. Everywhere, the difference between shirk and monotheism, or right and wrong, is so difficult. Prophet Amir says: Shrek is like the movement of an ant in the dark at night! He also says: "It is right, but it does not break." Cultural influence and cultural authority, just as much as moving an ant in the dark night! The difference is different: those who do not understand do not notice this difference. As in the original religion or in opposition to it, the difference is narrower than a hair! The infidel is one who: He wants to remove God from life, and sit in his place, or put things in place for him. While a believer does the same thing! Named himself the Caliph of God, and his successor. But where is the difference? The disbeliever does it by hatred, and he really wants to eliminate religion. But the believer does this by God's command, because God has introduced his successor by teaching science to mankind. That is, the succession of God is with the permission of God, but the disbeliever is not allowed by God! In Paradise and Hell, this is also the difference: those who drink or drink in the world, will bring them to Hell on the Day of Resurrection! But if they do not eat in the world and they do not blow, they will be eaten in Paradise, and they will make beautiful couples; you will not be able to eat it, there will not be a headache after that! Or having beautiful couples that do not bother people! The difference between the two is that: the first one is guilty of his own selflessness and without regard to the command of God, but heavenly people, on the orders of God, benefit from these blessings. There are a thousand thin tips of hair here. Cultural officials with tolerance make the mistake of the two, or they do not see much difference! (Khayyam says: "We are with a lover and a lover of continuous music! It's up to you who are so motivated to do that, for example, about the issue of globalization." , Or globalization is a very small difference! But it is very important. They are! They say that if we suppress our culture and we will run the American culture we are global! But we say: we maintain and grow our culture, so that the whole world can understand its truth: and so we make our culture global. According to the introduction, they consider American culture to be right! And we have our own culture, the difference between Dr. Qalibaf's views with others. His jihad management is based on: the right to know the Shia culture for the management of the world. And he, on the fronts of the right to fight against falsehood, both during the command of the law enforcement and in the management of the city, has moved with this motive and thought, and now it has to raise it, that is, an outsourcing: To globalize. While other dissidents say: "Let's get down to ourselves: to become equal enemies." Negotiating with the enemy is basically the same as knowing him! Of course this is against the critics, and they see the enemy as higher. In our opinion, as General Suleimani, in military discourse, proved the strategicity of Shiite and Islamist views. In the economic and cultural environment, such heroes are needed. Today's speech by Dr. Ghalibaf at the Milad Tower showed that: This hero is entering the global arena, and should be supported.

مثال على المدیر العام

، أنشئت دورات تدریب المعلمین ندوة: اسم الانبساط فی التعلیم، العولمة أو نموذج من ایران فی مختلف المجالات. والفكرة هی جذابة جدا والنزاهة. لأن المعارضین الذین یریدون كل شیء لیتم استیرادها، وأنها تفكر فی الصادرات الثقافیة. ضد هذه الفكرة، للناس لیست ملموسة، لأن حدودها هی قریبة جدا من بعضها. فی كل مكان الفرق بین الشرك والتوحید، أو الحق والباطل من الصعب جدا. قال الإمام علی (ع): شریك مثل نقل نملة فی لیلة مظلمة! وكما یقول الانحناءات حق ولكن لا یفطر. التأثیر الثقافی والسلطة الثقافیة، كما أن حركة نملة فی لیلة مظلمة! تختلف وأولئك الذین لا یفهمون هذا الاختلاف لا یمكن أن یكون الثاقبة. فی الأصل أو الدین أو ضده، والفرق هو أرق من شعرة! كافر هو الشخص الذی یرید إزالة الله من الحیاة، ومكان للجلوس، أو أشیاء أخرى وضعت فی مكانه. بینما المؤمن هو نفس الشیء! الله وحده یعلم وسائل الخاص بك خلیفة، وخلفه. ولكن أین هو الفرق؟ كراهیة الكفار، وأنه حقا له تدمیر الدین. ولكن المؤمنین لأمر الله یمكن أن تفعل ذلك لأن الله قد تدرس العلوم الإنسانیة، وقدم له خلفا له. خلیفة الله، بإذن الله، ولكن الكفار إلى الله! والفرق هو فی السماء والجحیم: أولئك الذین أكل أو شرب فی العالم تفعل الضبابی، یوم القیامة أنها سوف تعانی فی الجحیم! ولكن إذا كان العالم أكل: الضبابی لا فی السماء لأنها الأزواج نقیة وجمیلة، وإلا نقیة من أكله، ثم لن یكون هناك صداع! أو زوج من لطیفة، لا یزعج الرجل! الفرق بین الاثنین هو أن الأول لدیه الثقة بالنفس ودون اعتبار لأمر الله، ولكن الحدائق الخطیئة، وبأمر من النبی صلى الله علیه سیستفید من هذا. النقطة هنا هی الآلاف من شعر رقیق. مسؤولون التسامح الثقافی، بدلا من اثنین لإرباك، أو الكثیر من الفرق لا ترى (الخیام یقول: نحن الحبیب هولیوود من أی وقت مضى مایو یوم القیامة أن مثل هذه الزیادة!)، على سبیل المثال، على مسألة العولمة ، أو العالم للفرق صغیر جدا! ولكن من المهم جدا. لهم! یقولون أنه إذا كنا قمع ثقافتهم: الثقافة الأمریكیة، ونحن تشغیل فی العالم! لكننا نقول: الحفاظ على ثقافتك والنمو لدینا للعالم كله: الحقیقة وتحقیق ذلك: علینا أن نبنی ثقافة عالمیة. وفقا لمقدمة، لدیهم الحق فی معرفة الثقافة الأمیركیة! وثقافتنا الخاصة، وجهات نظر مختلفة مع الآخرین هو السجاد الطبیب. والجهادیة الإدارة القائمة على: تبریر الثقافة الشیعیة، لإدارة العالم. هم كلا الجانبین من معركة الحق ضد الباطل، سواء فی الشرطة، وفی إدارة المدینة الصلبة، مع نفس الدافع والتفكیر إلى الأمام، والآن لدینا عندما یتعلق الأمر تتویجا، والانبساط و: الجهاد الإدارة الأعمال فی العالم. بینما یقول غیرهم من المنشقین الحق فی الخروج قصیرة: ضد أعدائنا. التفاوض مع العدو أساسا ما یعادل معرفته! بطبیعة الحال، فإن النقاد، والعدو إلا كما هو موضح أعلاه. فی رأینا، وسردار سلیمانی، والحوار العسكری، وثبت تعلیقات الاستراتیجیة الشیعی الإسلام. البیئة الاقتصادیة والثقافیة، مطلوب مثل هؤلاء الأبطال. الیوم السجاد تصریحات الطبیب، أشار برج أن البطل یدخل على الساحة العالمیة، وینبغی دعم.

Baş direktor nümunəsi

əllim təlim kursları, seminar yaradılmışdır: təhsil, qloballaşma və ya müxtəlif sahələrdə İranın model Extraversion adı. Və fikir çox cəlbedici və bütövlüyü edir. hər şey idxal etmək istəyirəm müxaliflərə Çünki, onlar mədəni ixracatı haqqında düşünürük. ideyasına qarşı, onun sərhədləri birlikdə çox yaxın, çünki maddi insanlar üçün. Hər şirk və tövhid, və ya doğru və yanlış arasında fərq belə çətindir. İmam Əli (ə) dedi: qaranlıq gecə bir qarışqa hərəkət kimi Shrek belə! Həmçinin sağ birds deyir amma pozmaq deyil. Yalnız bir qaranlıq gecə bir qarışqa hərəkəti mədəni təsir və mədəni səlahiyyət! müxtəlif və bu fərq başa düşmürəm edənlər dərin ola bilməz. ilk din və ona qarşı kimi, fərq tükdən nazik! Bir kafir həyat Allah uzaqlaşdırmaq istədiyi kimsə və oturmaq üçün bir yer, və ya onun yerinə qoymaq başqa şeylər var. Mömin eyni şey olsa da! Allah vasitələri Khalifa və onun varisi bilir. Amma harada fərq nədir? Kafir nifrət, və bu, həqiqətən, ona dini məhv. Lakin Allah insan elmləri tədris çünki bunu edə bilərsiniz Allahın əmrinə sadiq, onun varisi kimi təqdim edib. Allahın izni ilə Allahın varisi, lakin Allaha kafir! fərq cənnət və cəhənnəm var: onlar cəhənnəmdə əzab qiyamət günü Hazy nə dünyada yemək və ya içmək edənlər! Amma dünyanın əgər yemək: Hazy onlar təmiz və gözəl cüt və yemək yalnız saf kimi göydə, sonra heç bir baş ağrısı olacaq deyil! Və ya gözəl bir cüt, insan narahat etmir! Arasında fərq keçmiş özünə inam və Allahın əmrinə asılı olmayaraq, lakin günah bağlar, bu faydalanacaq Allahın xeyir sifariş olmasıdır. burada nöqtə nazik saç min. Səlahiyyətlilər mədəni tolerantlıq, daha iki çox çaşdırmaq və ya fərq bir çox görmürəm (Xəyyam deyir: Biz qiyamət belə bir artım may günü heç Hollywood sevimli var) qloballaşma ilə bağlı, məsələn, və ya çox kiçik f

نوع اخبار :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :