ندای ماهین
ارگان ستاد بازسازی بقیع : ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ماهنامه سیاسی اقتصادی ندای ماهین
میدان ونک نبش گاندی شمالی پلاک 2 طبقه 2 واحد3
تلفن 33166179همراه 09120836492
sahmahini@yahoo.com
فاکس 33137070
ارگان ستاد بازسازی بقیع

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

چرا به آمریکا، اینهمه اهمیت داده می شود؟

دشمن شناسی براساس تضاد منافع، تیغ دولبه ای است که باعث می شود: تا دشمن را بزرگ کنیم! که ثابت شود با حریف قدری دست و پنجه نرم می کنیم. در حالیکه در روند تاریخ،  دشمن قدر وجود ندارد. یعنی دشمن همیشه قدر باقی نمی ماند. زیرا جهان در حال شدن است، نه در حال ماندن. وقتی روند شدن را در نظر بگیریم، هر کس یا قدرتمند تر می شود یا ضعیف تر. مانند دوران زندگی موجودات که: این دوران خطی یا مستقیم نیست، بلکه افت و خیز دارد. اگر موجودی متولد شود، رشد می کند قدرت پیدا می کند، ولی موجودی که قبلا متولد شده، هر روز از عمر او کاسته و ضعیف تر می شود:(ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلایعقلون) بنابر این فرق است بین انقلاب اسلامی، که بتازگی متولد شده، با آمریکا که برای خودش دویست سال سابقه می تراشد. گرچه آمریکا به عنوان امروزی، 72 سال بیشتر قدمت ندارد. ساعت 8:15 صبح روز 6 آگوست 1945 میلادی بود، که بمب اتمی «پسر کوچک» روی هیروشیما افتاد، و دو سوم ساختمان‌های این شهر را نابود کرد، و هزاران نفر را به کام مرگ کشاند. از اینجا آمریکای جهانخوار متولد شد! والان درسن 72سالگی است. ولی انقلاب اسلامی که در سال 1979متولد شد، تقریبا نصف عمر آن را دارد. لذا مقایسه این دو، با عمر انسان دور از ذهن نیست. وقتی انقلاب اسلامی متولد شد، آمریکا جوانی 34ساله و قوی بود! ولی الان انقلاب ایران 34ساله و قوی است، و آمریکا پیرمردی فرتوت و ازجا در رفته است. مسئولین آمریکایی هم این را می دانند، و سعی دارند با انزوای مترقی! دردهای خود را درمان کنند. ولی برخی ها این تحولات را درک نمی کنند. لذا سعی دارند همان تصور 38سال قبل را حفظ کنند. گرچه به قول امام خمینی ره : آمریکا در دوران جوانی هم، غلطی نتوانست بکند. اندیشه ثبات گرایی (جزم اندیشی) و تضاد اندیشی دائمی، آن تصورات غلط را بوجود می اورد، در حالیکه اندیشه دینامیکی و رشد دائمی می کوشد: بیان کند که آمریکا در حال فروپاشی است. و اگر شلتاق هایی هم دارد، همان جان کندن نام دارد، که فرد در حال احتضار، ناگهان از روی تخت برمی خیزد، و ظرف ها را می شوید، یا به اطرافیان پرخاش می کند، یا آنها را نصیحت می نماید. لذا درگیری های بین این دو موجود، امری ذاتی است و هرگز تصور دیگری نباید کرد. انقلاب اسلامی بر خرابه های: دولت استبدادی آمریکا رشد می کند. هرجا آمریکا حضور می یابد، و آنجا را اشغال یا بمب  باران می کند، ایران او را از آنجا بیرون کرده، به بازسازی آن مشغول می شود. همکاری ایران با ویتنام، عراق و افغانستان بخوبی این موضوع را اثبات می کند. به همین دلیل سیاست ایران، در قبال عملکرد ضد ایرانی آمریکا، باید بایکوت خبری باشد. زیرا هدف آمریکا از مصوبات ضد ایرانی، احیا و بازسازی چهره فاتحانه، برای آمریکا است و تبلیغات در ایران هم، به این آرایشگری کمک می کند، تا چند صباحی دیگر دولت آمریکا، احساس قدرت می کند. البته این هم فقط یک احساس است، زیرا کارکرد مصوبات همیشه منفی بوده . یعنی بجای اینکه تحریم ها، ایران را ضعیف تر کند، باعث شکوفایی استعداد ها و :توان جوانهای ایرانی شده و: در همه عرصه ها در سایه اقتصاد مقاومتی، به پیروزی و خودکفایی برسند، تا خود را آماده اداره جهانی: بدون صهیونیسم و امپریالیسم نمایند.

Why in America, given so much importance?

According to the enemies of conflict of interest, double-edged blade that makes up our great enemy! It is proven that we grapple with an opponent so. While in the historical process, so there is no enemy. The enemy always remain so. Because the world is nature staying. When the process of being considered, any one or more powerful or less powerful. Like creatures that lived during this period is not linear or direct, but also has ups and downs. If a creature is born, grows the power of will, but a creature that has already been born, every day of his life down and becomes weaker: So the difference between Islamic Revolution, the newly born, with America for itself two hundred years of the Trashed. Although America as today, not 72 years old. 8:15 am August 6, 1945, when the atomic bomb "Little Boy" on Hiroshima fell, and two-thirds of the city's buildings were destroyed and thousands killed. Devouring America was born here! Equivalents at the age of 72 years. The Islamic Revolution was born in 1979, almost half of its life. The comparison is not far-fetched to human life. When the Islamic Revolution was born, 34-year-old Young America strong! But now the Iranian revolution 34 years old and strong, and America and pasting the old man is gone. US officials also know this, and try to progressive isolation! Treat your pain. But some people do not understand these developments. So try to imagine 38 years ago remain the same. However, according to Imam Khomeini: America's youth, could do wrong. Stability-oriented ideas (dogmatism) permanent introspection and conflict, it creates misconceptions, while the rapid growth of dynamic thought seeks expression that America is collapsing. And if activities there, the agony is, a person dying suddenly arises on the bed, and the container cannot, or aggressive people, or they are advised. The conflict between the two entities is innate and should never be additional. The ruins of the Islamic Revolution: America's authoritarian government grows. America will be present everywhere, and occupied or bombed out, he's out of there and to rebuild it gets busy. Cooperation with Vietnam, Iraq and Afghanistan as well as this proves. That's why Iranian politics, America's anti-Iranian operation should be no boycott. Because the goal of America's anti-Iran resolutions, rehabilitation and triumphant face, for America and promotions in Iran, the hairdressers helps to America government for a while longer, feel the power. Of course, this is just a feeling, because the function is always negative decisions. Rather than sanctions, Iran is weaker, the talent and power of young Iranians, and in all fields in the shadow economy, strength, success and self-sufficient, to prepare for the World Bureau: Without Zionism and imperialism a.

لماذا فی أمریكا، نظرا الكثیر من الأهمیة؟

ووفقا لأعداء تضارب المصالح، شفرة ذو حدین التی تشكل عدونا عظیم! وقد ثبت أننا التعامل مع الخصم بذلك. بینما فی العملیة التاریخیة، لذلك لیس هناك عدو. یبقى العدو دائما هكذا. لأن العالم هو البقا عندما یجری النظر، أی واحد أو أكثر قوة أو أقل قوة. مثل المخلوقات التی عاشت خلال هذه الفترة لیست خطیة أو مباشرة، ولكن أیضا صعودا وهبوطا. إذا ولد مخلوق، وینمو قوة الإرادة، ولكن المخلوق الذی سبق أن ولدت، كل یوم من أیام حیاته إلى أسفل ویصبح أضعف: إذن الفرق بین الثورة الإسلامیة، ولدت حدیثا، مع أمریكا لنفسها مائتی سنة یجعل. على الرغم من أن أمریكا كما هو الحال الیوم، ولیس 72 سنة. 08:15 6 أغسطس 1945، عندما سقطت القنبلة الذریة "لیتل بوی" على هیروشیما، ودمرت ثلثی المبانی فی المدینة وقتل الآلاف. ولد آكلة أمریكا هنا! یعادله فی سن 72 عاما. ولدت الثورة الإسلامیة فی عام 1979، ما یقرب من نصف حیاتها. المقارنة لیست بعیدة المنال لحیاة الإنسان. عندما ولدت الثورة الإسلامیة، البالغة من العمر 34 عاما أمریكا یونغ قویة! ولكن الآن ذهب الرجل العجوز الإیرانی ثورة 34 سنة وقویة، وأمریكا ولصق. یعرف المسؤولون الأمیركیون أیضا هذا، ومحاولة لعزل تقدمیة! علاج الألم. ولكن بعض الناس لا یفهمون هذه التطورات. وذلك فی محاولة لتخیل قبل 38 عاما لا تزال هی نفسها. ومع ذلك، وفقا لالإمام الخمینی: الشباب فی أمریكا، قد ظلموا. أفكار موجهة نحو الاستقرار (الدوغمائیة) التأمل والصراع الدائمین، فإنها تخلق المفاهیم الخاطئة، فی حین أن النمو السریع للفكر دینامیة یسعى التعبیر أن أمریكا ینهار. وإذا الأنشطة هناك، والعذاب هو، شخص یموتون فجأة یطرح نفسه على السریر، والحاویة لا یمكن، أو الناس العدوانیة، أو ینصح بها. الصراع بین الكیانین، فطری، وینبغی أبدا أن یكون إضافیة. أنقاض الثورة الاسلامیة: ینمو الحكومة الأمریكیة الاستبدادیة. أمریكا سوف تكون موجودة فی كل مكان، واحتلت أو مقصوفة، هو الخروج من هناك وإعادة بناء یحصل مشغول. التعاون مع فیتنام والعراق وأفغانستان وكذلك هذا یثبت. هذا هو السبب فی السیاسة الإیرانیة، وینبغی أن تكون عملیة أمیركا المعادیة لإیران لا المقاطعة. لأن الهدف من قرارات أمیركا ضد إیران، وإعادة التأهیل والوجه المظفرة، لأمریكا والترقیات فی إیران، وتصفیف الشعر یساعد على الحكومة الأمریكیة لفترة أطول، ویشعر السلطة. وبطبیعة الحال، وهذا هو مجرد شعور، لأن الوظیفة هی دائما القرارات السلبیة. بدلا من العقوبات وإیران أضعف، والموهبة والقوة من الشباب الإیرانیین، وفی كافة المجالات فی اقتصاد الظل، والقوة والنجاح والاكتفاء الذاتی، للتحضیر للمكتب العالمی: بدون الصهیونیة والإمبریالیة أ.

Niyə Amerikada, çox əhəmiyyət verilir?

maraqların toqquşması düşmənləri görə, ikiqat keskin blade böyük düşmən edir ki! Biz belə bir rəqib ilə boğuşmaq sübut edir. tarixi prosesi baxmayaraq, belə ki, heç bir düşmən var. Düşmən həmişə belə qalacaq. dünya not're qalır, çünki. prosesi nəzərdən keçirilir ki, hər hansı bir və ya daha çox güclü və ya daha az güclü. Bu müddət ərzində yaşamış canlılar kimi xətti və ya birbaşa deyil, həm də eniş-yoxuş var. bir məxluq anadan varsa, aşağı iradə gücünü, lakin artıq anadan olmuşdur bir məxluq, həyatının hər gün artır və zəif olur: Belə ki, İslam İnqilabının arasında fərq yeni özü üçün Amerika ilə anadan iki yüz il edir. bu gün, 72 yaşında Amerika baxmayaraq. 8:15 am Xirosimaya atom bombası "Little Boy" yıxıldıqda və şəhərin Binaların üçdə iki məhv və minlərlə şəhid olan 6 avqust 1945. Üzücü America burada anadan olmuşdur! 72 yaşında ekvivalentləri. İslam İnqilabı, 1979-cu ildə onun həyat demək olar ki, yarısı anadan olub. müqayisə insan həyatı üçün uydurma deyil. İslam İnqilabının anadan olmuşdur zaman, 34 yaşlı Young America güclü! Amma indi 34 yaşında inqilab İran və güclü, və Amerika və sovuşdurmaq qoca getdi. ABŞ rəsmiləri də bu bilirik, və mütərəqqi təcrid üçün cəhd edin! ağrı müalicəsi. Lakin bəzi insanlar bu hadisələri başa düşmürəm. Belə ki, 38 il əvvəl xəyal eyni qalır üçün cəhd edin. Lakin İmam Xomeyninin görə: Amerikanın gənclər, səhv edə bilər. Sabitlik yönümlü fikir (ehkamçılıq) daimi introspection və münaqişə dinamik fikir sürətli artımı Amerika çökür ifadə çalışır isə, bu, yanlış yaradır. orada fəaliyyət, əzab əgər, birdən-birə ölüm bir şəxs yataq yaranır və konteyner bilməz, və ya aqressiv insanlar, və ya onlar tövsiyə olunur. iki şəxslər arasında münaqişə, fitri və əlavə ola bilməz. İslam İnqilabının xarabalıqları: Amerikanın avtoritar hökuməti artır. Amerika hər yerdə mövcud olacaq və işğal olunmuş və ya bombaladı, o orada və bu məşğul olur yenidən. habelə bu sübut kimi Vyetnam, İraq və Əfqanıstanla əməkdaşlıq. İran siyasət, Amerikanın İran əleyhinə əməliyyat heç bir boykot olmalıdır niyə ki. İranda Amerikanın anti-İran qətnamələri, reabilitasiya və qalib üz, Amerika və promosyonlar məqsədi, bərbərlər bir müddət daha Amerika hökumətinə kömək edir, çünki güc hiss edirəm. funksiyası həmişə mənfi qərarlar, çünki Əlbəttə ki, bu, yalnız bir hiss edir. Əksinə sanksiyalar daha İran, gənc iranlıların istedad və güc zəif və kölgə iqtisadiyyatı, gücü, uğurlar və özünü kifayət qədər bütün sahələrdə, Dünya Bürosu hazırlamaq üçün: Sionizm və imperializmə Without a.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گرچه برجام مخالفین وموافقین دارد، ولی برجام در واقع یک تفکر سیستماتیک است، که دارای ابعاد فکری و فرهنگی،  حتی اقتصادی و سیاسی است. شاید اکنون، تعدادی، آن را مخالف و یا در مقابل اقتصاد مقاومتی  بدانند، در حالیکه نه تنها با آن مخالف نیست، بلکه در راستای توسعه آن است. تفکر اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد صفر و صد است، یعنی صفر برای واردات و: صد برای تولید داخلی . اما اقتصاد برجامی به بالاتر از صد می اندیشد. و بدنبال تحقق اقتصاد مقاومتی: بالای یک و صفر می باشد. در واقع از تئوری جدیدی بنام سینرژی بهره می جوید، که در آن روابط ریاضی باستان، همگی به هم می ریزد. یعنی اگر قرن ها، دو بعلاوه دو عدد چهار می شد، و رد خور نداشت! منطق افلاطونی و فلسفه ارسطویی، بر ان استوار بود، در این جا به هم می ریزد! لذا یک زلزله در ارکان منطقیون است. گرچه این زلزله را قبلا مولوی هم ابداع کرده بود، ولی کسی به عمق آن پی نبرده است. وی می گوید: پای استدلالیون چوبی بود. پای چوبی سخت بی تمکین بود. یعنی کسانی که بر پایه فلسفه و منطق یونان قدیم راه می روند، گویا از پای چوبی استفاده می کنند! که بایک ضربه خرد می شود. در حالیکه خودشان از آن قصر مشید! یا بنیانی آهنین ساخته اند، که خللی در ان راه نیست. سینرژی یا منطق تضایف و تعامل، می گوید 2با 2می شود 5! دو بعلاوه دو می شود پنج یا شش ! واین راستای اقتصاد مقاومتی را، بالای صد درصد می برد. بطور مثال در یک مسابقه فوتبال، اگر 11نفر هرکدام برای خود بازی کنند، تیم تشکیل نشده و نتیجه ای هم به دست نمی آید. ولی این یازده نفر با ستون های نامرئی: مدیریت و مربی و کاپیتان، به هم وصل می شوند و: انرژی بوجود می آورند که: بیش از یازده نفر است. ساختمان هم همینطور است، هیچکس نمی تواند بگوید: مجموعه مصالح بکار رفته در ساختمان، همان خود ساختمان است! بلکه روحی در ساختمان است که: در اجزا آن بطور جداجدا، که دپو شده باشند وجود ندارد. اقتصاد مقاومتی هم اگر فقط: به مرزها محدود شود، همیشه شکننده خواهد بود، چنانچه تاکنون هیچ قدرتی نتوانسته، از ورود کالا چه به صورت رسمی، یا قاچاق جلوگیری کند. ما در پیام نوروزی هم، همین محدودیت را می بینیم: که فقط مردم ایران مورد خطاب هستند. در حالیکه حداقل 9کشور در جهان بطور رسمی، و بیش از 120کشور بطور نیمه رسمی، درگیر این موضوع هستند، و رهبران جهان برای آن پیام فرستادند. حالا مردم افغانستان و تاجیکستان و..، از این بی توجهی چه برداشتی خواهند کرد؟ یا مردمی که دریمن و فلسطین، زیر آتش هستند از جشن های ما، چه برداشتی خواهند داشت؟. این است که این تفکر نقض غرض است، و نمی تواند پاسخگوی مسئولیت های: بشری و نوعدوستی خود باشد. در اقتصاد مقاومتی هم، باید بدانیم نیروی کار، سرمایه و امکانات ایران در خارج از مرزها نیز، باید در اقتصاد مقاومتی محاسبه و درج گردند. بسیاری از کالاهایی که قاچاق نامیده می شوند، محصول تولید کنندگان ایرانی است، که به دلیل هزینه های کم: سرباز تولید یا مقررات آسان تر، در بیرون از مرزها تولید می شوند، ولی قلبشان برای ایران است. چرا باید آنها را حذف کنیم و نادیده بگیریم؟ همین ها اگر به 80درصد تولیدات داخلی، اضافه شوند نسبت آنها تا: دویست درصد هم بالا می رود.

Brjam economic difference to the economy of resistance

Although Brjam its pros and cons, but Brjam in a systematic thinking, which has dimensions of intellectual, cultural, economic and even political. Perhaps now, a number, or oppose it and know the strength of the economy, while not only not opposed to it, but in line with its development. The resistance of an economy and of economic thought is zero, zero for imports and a hundred for domestic production. But more than a hundred thinks Brjam economy. Followed by the realization of economic resistance: the top one and zero. In fact, the new theory called Synergy uses, where ancient mathematical relationships, all the upsets. This means that if centuries, two plus two was four, and reject not worthy! Platonic and Aristotelian philosophy of logic, it was based on, here it pours! Therefore, in Cabinet logicians is an earthquake. Although the earthquake has also developed Rumi, but he is not in the middle of it. He said the argument was made. Hard wooden leg was no deference. Ie those based on ancient Greek philosophy and logic walk, if they use the wooden leg! That is with a crushing blow. While the solid foundation of iron have their own palace, which will not interfere in that way. Or logic correlation synergy and interaction, says 2 with 2 to 5! Two plus two is five or six! And the resistance economy, the top one hundred percent, you win. For example, in a football match, if 11 people each for the game, the team has not been held and results are not achieved. But the eleven columns invisible management coach and captain, to connect and energy to create more than eleven people. It's the same building, no one can say of materials used in the building, the building itself is! But the spirit in the building that is in its components separately, that there are firs. Resistance economy, if only to a limited boundaries, always fragile, you could have no power, the importation of goods either formal or prevent trafficking. We Nowruz message, the same restrictions we see that only the Iranian people are addressed. While at least 9 countries in the world, official, semi-official and more than 120 countries are involved in this matter, and world leaders to send the message. Now the people of Afghanistan and Tajikistan, etc., this neglect will harvest what? Or the people in Yemen and Palestine are under fire from our celebrations, which will take? It is thought that this is defeating the purpose, and cannot meet the responsibilities: his humanity and altruism. The strength of the economy, we need to know labor, capital and facilities outside the borders of Iran, should be included in the calculated resistance economy. Many of the smuggled goods are called, Iranian manufacturers, due to low costs soldier easier production or regulations, are produced outside its borders, but its heart is Iran. Why should we remove them and ignore? So if 80 percent of domestic production, add them than to: up two hundred percent.

الفرق بین الاقتصاد المقاومه و الاقتصاد البرجامیه

وعلى الرغم من البرجام إیجابیات وسلبیات، ولكن البرجام فی التفكیر المنهجی، والتی لها أبعاد الفكریة والثقافیة والاقتصادیة وحتى السیاسیة. ربما الآن، عدد، أو یعارضونها ومعرفة قوة الاقتصاد، فی حین لیس فقط لا یعترض على ذلك، ولكن تماشیا مع تطورها. مقاومة الاقتصاد والفكر الاقتصادی هو صفر، صفر للاستیراد ومائة للإنتاج المحلی. ولكن أكثر من مائة یعتقد الاقتصادالبرجامی . تلیها تحقیق المقاومة الاقتصادیة: رأس واحد وصفر. فی الواقع، فإن نظریة جدیدة تسمى التآزر تستخدم، حیث العلاقات الریاضیة القدیمة، كل المفاجآت. وهذا یعنی أنه إذا قرون، اثنین زائد اثنین وأربعة، وترفض لا تستحق! الفلسفة الأفلاطونیة والأرسطیة من المنطق، فإنه استند، ومن هنا یصب! لذلك، فی المنطقیون مجلس الوزراء هو وقوع زلزال. على الرغم من أن الزلزال قد وضعت أیضا رومی، لكنه لیس فی وسطها. وقال انه قدم حجة. كان الساق الخشبیة الصلبة لا احتراما. أی تلك التی تقوم على الفلسفة الیونانیة القدیمة والمنطق المشی، إذا كانت تستخدم الساق الخشبیة! هذا هو مع ضربة ساحقة. فی حین أن أساس متین من الحدید یكون قصر الخاصة بهم، والتی لن تتدخل فی هذا الطریق. أو منطق علاقة التعاون والتفاعل، ویقول 2 مع 2-5! اثنین زائد اثنین هو خمسة أو ستة! والاقتصاد المقاومة، وأعلى مئة فی المئة، لتحقیق الفوز. على سبیل المثال، فی مباراة لكرة القدم، إذا كان كل 11 شخصا للعبة، لم یعقد الفریق وعدم تحقیق النتائج. ولكن إحدى عشرة أعمدة غیر مرئیة مدرب الإدارة والقبطان، للاتصال والطاقة لخلق أكثر من أحد عشر شخصا. انها نفس المبنى، لا أحد یستطیع أن یقول من المواد المستخدمة فی البناء، والمبنى نفسه! ولكن الروح فی المبنى الذی هو فی مكوناته على حدة، أن هناك اولا. اقتصاد المقاومة، إلا إذا كان لحدود محدودة، ودائما هشة، هل یمكن أن یكون أی سلطة، واستیراد السلع سواء رسمیة أو منع الاتجار. نحن نوروز الرسالة، نفس القیود نرى الا ان الشعب الایرانی والتصدی لها. فی حین تشارك لا یقل عن 9 دول فی العالم، الرسمیة وشبه الرسمیة وأكثر من 120 بلدا فی هذه المسألة، وزعماء العالم لإرسال رسالة. الآن شعب أفغانستان وطاجیكستان، وما إلى ذلك، هذا الإهمال وحصاد ما؟ أو الشعب فی الیمن، وفلسطین تحت النار من احتفالاتنا، والتی سوف تأخذ؟ ویعتقد أن هذا هو هزیمة الغرض، وغیر قادرة على تلبیة المسؤولیات: إنسانیته والإیثار. قوة الاقتصاد، ونحن بحاجة إلى معرفة العمل ورأس المال والمرافق خارج حدود إیران، ینبغی أن تدرج فی الاقتصاد المقاومة محسوب. ودعا العدید من البضائع المهربة والمصنعین الإیرانیة، بسبب انخفاض تكالیف جندی أسهل الإنتاج أو اللوائح، ویتم إنتاج خارج حدودها، ولكن قلبها هو إیران. لماذا یجب علینا إزالتها وتجاهل؟ حتى إذا كان 80 فی المئة من الإنتاج المحلی المضافة، مما كان: اثنان مئة فی المئة ترتفع

müqavimət iqtisadiyyatına Brjamy iqtisadi fərq

, Intellektual, mədəni, iqtisadi və hətta siyasi ölçüləri olan bir sistemli düşüncə ilə Brjam Baxmayaraq ki, onun lehte ve eksiklikleri, lakin Brjam. Yəqin ki, indi, bir sıra buna qarşı və ya və yalnız ona qarşı deyil isə, iqtisadiyyatın gücünü bilirik, lakin onun inkişafı istiqamətində. iqtisadiyyatın və iqtisadi fikir müqavimət idxal sıfır, sıfır və daxili istehsalı üçün yüz deyil. Amma yüz artıq Brjamy iqtisadiyyatı düşünür. top bir və sıfır: iqtisadi müqavimət həyata keçirilməsi izlədi. Əslində, Synergy adlı yeni nəzəriyyə olduğu qədim riyazi münasibətlər, bütün rahatsızlıklarında istifadə edir. Bu əsrlərdə, iki üstəgəl iki dörd idi və layiq deyil rədd əgər deməkdir! məntiq Platonik və Aristotelian fəlsəfə, bu əsaslanır, burada tökür! Buna görə də, Nazirlər Kabineti logicians bir zəlzələ. Zəlzələ Rumi inkişaf etmişdir, lakin o ortasında olmasa da. O, dəlil qəbul edilib. Hard taxta ayaq heç bir riayet idi. qədim yunan fəlsəfəsi və məntiqi gəzmək əsaslanan Yəni, onlar taxta ayaq istifadə əgər! Bu sarsıdıcı zərbə ilə. Dəmir möhkəm yol müdaxilə etməyəcək öz saray, baxmayaraq. Və ya məntiq korrelyasiya sinerji və qarşılıqlı 2 5 2 ilə deyir! İki üstəgəl iki beş və ya altı edir! Və müqavimət iqtisadiyyatı top yüzdə yüz, siz qazanmaq. Məsələn, bir futbol matçında, oyun üçün 11 nəfər hər komanda keçirilib deyil və nəticələr əldə əgər. Amma görünməz on sütun texniki direktor və kapitan, əlaqə və enerji daha çox on nəfər yaratmaq. Eyni bina var, binanın istifadə olunan materialların demək olar heç bir bina özü edir! Amma binada ruh ki, ilk var ki, ayrı-ayrı komponentləri var. Resistance iqtisadiyyat, yalnız məhdud sərhədləri, həmişə kövrək, heç bir güc, malların idxalına var ya formal və ya daşınmasının qarşısını almaq bilər. Biz yalnız İran xalqı edilir ki, görəcəksiniz eyni məhdudiyyətlər mesaj Novruz. dünya, rəsmi, yarı-rəsmi azı 9 ölkə və 120-dən çox ölkələr bu məsələ ilə məşğul, və dünya liderləri isə mesaj göndərmək üçün. İndi və s. Əfqanıstan və Tacikistan xalqı, bu laqeyd nə məhsul olacaq? Və ya Yəmən və Fələstində insanlar olacaq, bizim etmələri atəş altında var? onun insanlıq və başkalarını düşünme: Bu məqsədi məğlub və vəzifələri cavab bilməz ki düşünülür. iqtisadiyyatın gücü, biz əmək, kapital və İran sərhədlərindən kənarda obyektləri, hesablanmış müqavimət iqtisadiyyatı daxil edilməlidir bilmək lazımdır. qaçaq malların çoxu aşağı xərcləri əsgər asan istehsal və ya qaydalara İran istehsalçıları, onun hüdudlarından kənarda istehsal olunur çağırıb, lakin onun ürək İran olunur. Niyə biz onları aradan qaldırılması və ignore lazımdır? iki yüz faiz artır: Belə ki, yerli istehsal yüzdə 80, onlar idi çox əlavə edib.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 3 فروردین 1396 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از دلایلی که قرآن به تدریج نازل شد، با اینکه میتوانست یکباره نازل شود، همین است که موقعیت و شان نزول آن، برای مردم روشن باشد. تا به اشتباه موارد متضاد را، بجای یکدیگر نگیرند. مثلا در مورد فقر، قران می فرماید (انتم الفقرا) یعنی همه انسانها فقیرند، حالا اگر کسی خود را غنی بداند، استغنا کرده، یعنی یک تصور باطل دیگر را هم اضافه کرده، دیگران را هم نباید غنی بداند بلکه: باید بگوید در: حقیقت مالک اصلی خدا است، این امانت بهر روزی نزد ماست. در مواردی هم هست که: خود را فقیر دانستن اشتباه است، افتقار هم مثل اسغنا گناه است. کسی که حتی نان شب ندارد، حق ندارد خود را فقیر یا مسکین بنامد و: از دیگران در خواست نماید. زیرا سوال غیر از خدا و خواستن غیر از او، شرک محسوب می شود. مرز این دو در کجاست؟ آیا روایت فقر به کفر می رسد (کاد الفقر ان یکون کفرا) صحیح است یا فقر افتخار من است؟ (الفقر فخری) شاید بتوان گفت: فقیر بودن نسبت به خدا و: احتیاج داشتن به او عین صواب است. ولی فقیر بودن و احتیاج داشتن: نسبت به مردم گناه است. در ظاهر امر کوچک و قابل اشتباه و جایگزین است ! ولی در عمل کمک به ستمکاران، کرنش در مقابل ظالمان،و در نهایت به کمک به تاسیس: حاکمیت های جور و ستم است. زیرا عده ای پیدا می شوند که: از این خواستن های مردم، توهم می کنند که خدای روی زمین هستند. و بقیه هم فکر می کنند: که خدا آنها را دوست نداشته که: ثروتی به آنان نداده! از خدا روی گردان شده، و به این طاغوت ها امیدوار می شوند. مسئله بیکاری هم همین است، عده ای تصور می کنند بیکاری جوانان، محصول سیاست های اشتباه دولت، و یا حتی سوء مدیریت است! اما نظر پیامبر اسلام اینطور نیست: می گویند جوانی نزد پیامبر آمد و: پیامبر با او احوالپرسی نموده، از کار او هم سوال کرد و: او جواب داد که بیکار است! پیامبر فرمود: از چشم من افتاد. در حالیکه اگر حرف آقایان درست بود، باید پیامبر خودش را سرزنش می کرد! که چرا برای او کار ایجاد نکرده، یا تسهیلاتی در اختیارش نگذاشته! حتی در بسیاری از موارد، کمک مالی هم نمی کرد. مثلا وقتی حضرت فاطمه سلام الله، از کمبود مادی در زندگی اش با علی ع، صحبت کرد پیامبر فرمود: من برای تو هدیه آورده ام! و آن هدیه چیزی نبود جز: ذکر تسبیحات که اکنون به تسبیحات: حضرت فاطمه س معروف است. فلسفه این نوع عملکرد این است که: خداوند می خواهد که حضرت فاطمه س، با کمبود مواجه باشد تا فقیران امت ناراحت نباشند. پیامبر می توانست برنامه ریزی کند! و تسهیلاتی از بیت المال بدهد که: دخترش در خانه با دست آسیاب نکند، که دستش پینه بسته شود. فلسفه دیگر ان هم در مورد مردم عادی، این است که جوان باید: جوهر کار داشته باشد و کار آفرین باشد. با انگیزه دنبال در آمد خود برود. اگر تنبلی کند دنبال کار نرود، خدا هم از او بیزار می شود. و یا اینکه بد سلیقه باشد، و هر کاری را قبول نکند. وکسر شان بداند که: کار پدر را ادامه دهد. و یا برعکس، دچار توهم باشد که حتما باید: رئیس جمهور و یا وزیر و وکیل شود، تا بگوید من بیکار نیستم!

Handling Concepts

One of the reasons that the Qur'an was revealed gradually, though it could come down at once, so that their position and sink it to the people is clear. Has the opposite mistake, not each other instead. For example, the poverty, the Quran says that all people are poor, If someone rich know, disdain, and that is a canard another added, others should the rich know they should tell the truth the original owner of God , this loan is with us every day. In cases like that: it is wrong know your poor, your poor, you know, like i.e. the knowledge of sin. Someone who does not even bread, no right to call themselves poor or needy, and of the others asked. Because apart from God and ask questions without him is Shrek. Where is the border? Whether the story is true blasphemy poverty or poverty is my pride? It can be said with regard to God and the poor: the need to have the same he is right. But being poor and need to have: the people of sin. On the surface is small and the wrong alternative! But in practice help to the wicked, curving against the oppressors, and ultimately help to establish the rule is oppressive. Because some people find that: the desire of the people, the illusion that they are gods of the earth. And others think that God does not like that wealth left to them! Turn to God, and the earth is hopeful. The same problem is unemployment, youth unemployment, some people think, the wrong policies of the government, or even mismanagement! But the Prophet of Islam is not to say young man came to the Prophet and the Prophet greeted him and the work he asked, and he replied that he is unemployed! The Prophet said, my eyes fell. As if things were true gentlemen, have blamed the Prophet himself! Why not make that work for him, or facilities not provided! Even in many cases, funding was not. For example, when Hazrat Fatima, the lack of material on his life with Ali, spoke Prophet said: 'I've brought a gift for you! And it was nothing but a gift: the praise that now praise: Fatima Zahra is known. This kind of philosophy is this: God wants to Fatima Zahra, faced with shortages and poor people are not upset. The Prophet could not plan! And facilities of public funds give: her daughter at home with the mill not be calloused hand. It is also about the philosophy of ordinary people, is that young people must be the essence of work and entrepreneurship. Motivated to go looking for their earnings. If laziness is not looking for work, God will hate him. Or tastes bad, and do not accept. Their knows small: continue his father's work. Or vice versa, which should have no illusions: the president or secretary and lawyer, to say I'm not unemployed!

التعامل مع المفاهیم

أحد الأسباب أن القرآن أنزل تدریجیا، على الرغم من أنه یمكن أن ینزل دفعة واحدة، بحیث موقفهم واغراقها للشعب هو واضح. لدیه خطأ الآخر، ولیس بعضها البعض بدلا من ذلك. على سبیل المثال، والفقر، ویقول القرآن أن كل الناس فقراء، اذا كان شخص ما یعرف الغنیة، وازدراء، وهذا هو إشاعة أضاف آخر، أن الآخرین یعرفون الأغنیاء أنهم ینبغی أن أقول الحقیقة المالك الأصلی من الله ، وهذا القرض هو معنا كل یوم. فی حالات من هذا القبیل: انها تعرف الخطأ بك الفقیرة، الخاص بك الفقیرة، المعرفة الخاصة بك، مثل أی معرفة الخطیة. شخص لا ولا حتى الخبز، لیس لها الحق فی یسمون أنفسهم الفقراء أو المحتاجین، وغیرها طلب. لأن بعیدا عن الله وطرح الأسئلة من دونه هو شریك. أین هی الحدود؟ إذا كانت القصة هی الفقر التجدیف صحیح أو الفقر هو فخر لی؟ ویمكن القول فیما یتعلق الله والفقراء: ضرورة أن یكون هو نفسه أنه على حق. ولكن كونهم فقراء وبحاجة إلى: الشعب الخطیئة. على سطح صغیر والبدیل غیر صحیح! ولكن فی مساعدة ممارسة للشریر، التقویس ضد الظالمین، وتساعد فی نهایة المطاف إلى تأسیس القاعدة القمعیة. لأن بعض الناس یجدون أن: رغبة الشعب، وهم أنهم آلهة الأرض. ویرى آخرون أن الله لا یحب أن الثروة تركت لهم! أنتقل إلى الله، والأرض هی الأمل. نفس المشكلة هی البطالة، والبطالة بین الشباب، وبعض الناس یعتقدون أن السیاسات الخاطئة للحكومة، أو حتى سوء! لكن نبی الإسلام لا یعنی جاء شاب إلى النبی والنبی فسلم علیه وعمل سأل، وأجاب بأنه عاطل عن العمل! وقال النبی، سقطت عینی. كما لو كانت الامور السادة حقیقیة، وألقى النبی نفسه! لماذا لا تجعل هذا العمل بالنسبة له، أو المرافق التی لا تقدم! حتى فی كثیر من الحالات، كان التمویل لا. على سبیل المثال، عندما تحدث حضرت فاطمة، وعدم وجود مادة فی حیاته مع علی فقال النبی: "لقد أحضرت هدیة لك! وانه لم یكن سوى هدیة: الحمد أن الثناء الآن: فاطمة زاهرا هو معروف. هذا النوع من الفلسفة هو: الله یرید أن فاطمة زاهرا، التی تواجه نقصا والفقراء لیست مفاجأة. النبی لم یستطع المخطط! ومرافق الأموال العامة تعطی: ابنتها فی المنزل مع طاحونة لا یمكن متصلبة الید. بل هو أیضا عن فلسفة الناس العادیین، غیر أن الشباب یجب أن یكون جوهر العمل وریادة الأعمال. الدافع لتذهب تبحث عن مكاسبهم. إذا الكسل لا تبحث عن عمل، والله سوف أكرهه. أو الأذواق سیئة، و لا تقبل. خبراتهم فكسر: مواصلة العمل والده. أو العكس بالعكس، والذی ینبغی أن یكون أی أوهام: الرئیس أو وزیر ومحام، لیقول أنا لست عاطل عن العمل!

Concepts Handling

onların mövqeyi ki, bir dəfə enmək və aydın insanlara endirmək bilər, baxmayaraq səbəblərindən biri Quran, tədricən nazil etdi. qarşı səhv bir-birinə deyil, əvəzinə var. Məsələn, yoxsulluq, Quran kimsə zəngin know, kibir və başqa əlavə canard Əgər bütün insanlar, yoxsul deyir ki, digərləri zəngin onlar həqiqəti Allahın orijinal sahibi demək lazımdır bilməlidir bu kredit bizə hər gün. kimi hallarda: səhv, günah yəni kimi bilik yoxsul, yoxsul, sizin bilirik bilirik. belə çörək yoxdur kimsə, heç bir doğru zəif və ya möhtac özləri zəng, və başqaları istədi. Allahdan və sual Çünki ona Shrek olmadan. sərhəd haradadır? hekayə doğru küfr yoxsulluq və ya yoxsulluq olsun mənim qürur? o, sağ eyni olması lazım: Bu Allaha bağlı və yoxsul ilə deyilə bilər. Amma zəif olan və lazımdır: günah insanlar. Səthində kiçik və yanlış alternativ deyil! Amma təcrübə yardım pis üçün zalımlara qarşı Eğme və nəticədə qayda təzyiqçi deyil yaratmaq üçün kömək edir. bəzi insanlar ki, tapa bilərsiniz, çünki: insanların arzu, onlar yer üzündə allahları ki, illüziya. Və başqaları Allah onlara tərk sərvət kimi deyil ki, hesab edirəm! Allaha dönün və yerin ümid bəsləyirik. Eyni problem işsizlik gənclər arasında işsizlik, bəzi insanlar hesab edirəm ki, yanlış hökumətin siyasəti, və ya hətta təsərrüfatsızlıq edir! Amma İslam Peyğəmbəri gənc Peyğəmbərin yanına gəldi və Peyğəmbər onu və soruşdu iş salamladı və o, işsiz olduğunu cavab demək deyil! Peyğəmbər gözümün düşdü bildirib. hər şeyi doğru cənablar, sanki, Peyğəmbər özü ittiham var! Niyə onun üçün iş deyil, və ya qurğuların təmin! Hətta bir çox hallarda, maliyyə deyildi. Məsələn, Həzrəti Fatimə, Əli ilə həyatı maddi olmaması danışdı Peyğəmbər dedi: "Mən sizin üçün bir hədiyyə gətirdi etdik! İndi həmd həmd: Və bir hədiyyə başqa bir şey idi Fatimeyi-Zəhra məlumdur. fəlsəfə Bu cür budur: Allah Fatimə Zəhra istəyir çatışmazlığı və yoxsul insanlarla qarşı-qarşıya dilxor deyil. Peyğəmbər planlı bilməz! Və dövlət vəsaitlərinin obyektləri vermək: qızı evində əl Nasırlı olmaz dəyirman ilə. Bu adi insanlar fəlsəfəsi haqqında da gənclərə iş və sahibkarlığın mahiyyəti olmalıdır ki. SİFARİŞLƏ onların mənfəət axtarır getmək. tənbəllik iş axtarır varsa, Allah ona nifrət edəcək. Və ya pis yeməklərdən dadlı və qəbul etmirik. Və kiçiltmə bilmək: atasının işini davam. heç bir illusions olmalıdır və ya əksinə, prezident və ya katibi və vəkil, mən işsiz deyiləm demək!

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چگونه فروهر تبدیل به فرکیانی شد؟

آیا اشتباهی پیش آمده که: فروهر و فر کیانی یکی شده اند؟ یا عمدی در کار بوده است. همیشه فاصله بین حق و باطل، به همین سادگی است که: مردم از درک آن عاجز هستند. بین اشتباه و عمد، یا هیچ تفاوت مکانیکی و عملکردی وجود ندارد! بلکه روح یا ادراک از این عملکرد است، که ما را به اشتباه یا عمدی بودن آن، رهنمون می سازد. فرق دزدی با امانت داری نیز، در همین نکته باریکتر از مو است. اگر شما با اجازه صاحب قبلی، کالایی را مصرف یا از آن نگهداری کنید، درست است. اما اگر اجازه نداشته باشید، و همان کار را بکنبد، دزدی است. لذا انسان در کودکی، بین دزدی و امانت فرقی قائل نیست، اما در سن بلوغ این مفاهیم را با: درک موضوع مالکیت به دست می آورد. فروهر و فرکیانی هم همین است، زیرا فروهر یک مفهوم آسمانی، معادل روح جهانی و خدایی است، ولی فرکیانی یک مفهوم زمینی، و سلطه بی اجازه می باشد. در مفاهیم اولیه زرتشتی، و حتی قبل از زرتشت، فروهر یک مفهوم ابراهیمی است. اما به مرور از دین ابراهیمی و زرتشتی، بیرون آمده و سایه بان قدرتهای پوشالی زمینی: به نام شاهنشاهان می شود. در واقع آنها خدای آسمان ها را به زمین کشیده، و برایش جسم مادی از جنس شاهان ساختند. به عبارت بهتر شاهان توانستند: فروهر را از آسمان پایین بیاورند، و خودشان جای او را بگیرند. البته موضوع ساده است: دو جریان حق و باطل، در مبارزه با یکدیگر هستند، اما باطل سعی دارد لباس حق را بپوشد، تا ماندگار شود. و فرکیانی چنین عملکردی از فروهر است. اگر خود را از دایره زمانی بیرون آوریم، فروهر روح جهان اهورایی است، و فر کیانی اهریمنی است که: لباس اهورایی برتن می کند. ابتدا خود را سایه اهورا می داند، و بعد بجای او می نشیند و اورا از یادها می برد. وهمین فراموش کردن، باعث می تا این روح پرستنده، جای دیگری ظهور و تجلی یابد. ماجراهای اهورایی و فروهر قرابت: زیادی با مفاهیم اسلامی دارد، و این نشان میدهد قبل از زرتشت، حضرت ابراهیم ع ،تعالیم خود را در این سرزمین گسترانیده بود. ولی عده ای این تعالیم را، بنام دیگران کردند و ابراهیم را فراموش نمودند. درست مثل حادثه ای که در زمان خودش اتفاق افتاد: حضرت ابراهیم در محدوده ایران باستان بود، واگر کرد یا لر نباشد، یقینا عرب نبوده است. اما به دلیل فراموشکاری ایرانیان، خداوند از این قوم رو بر می گرداند، و به ابراهیم دستور می دهد: تا فرزندش را از آنجا دور، و به بیابان بی آب و علف ببرد. تا خداوند این بار، آئین خود را از دل مردمانی معرفی کند که: اگر چه خدا را نمی شناسند، ولی فراموشکار نیستند! اصلا معنی کفر  پوشاند حقیقت است. یعنی شخصی خدا را بشناسد و: آن را انکار کند، یا فراموش نماید. آن مردم نادان بادیه نشین هم، با اینکه خدا را نمی شناختند، ولی از قوم کورش (قرشی)، بخوبی مراقبت کردند و: در بین خود جای دادند تا: نسل اسماعیل ع به محمد ص رسید. اما بزودی شیطان بر آنها هم غلبه کرد و: تعصب کور عربی را در آنان زنده کرد. ولذا بعد از وفات محمد ص، فرزندان او را کشتند و یا: از مدینه و مکه راندند. در اینجا بود که دوباره ایران، مامن  اهل بیت پیامبر شد. و اکنون آل سعود نماد اهریمن است، که خاندان پیامبر را در یمن و بحرین، عراق و سوریه قتل عام می کند. ولی ایران مرکز پذیرایی از: امام رضا ع و دیگر فرزندان پیامبر می باشد.

How Far Kayani Forouhar turned out to be?

Is that a mistake occurred: Forouhar and Far Kayani have one? Or intentional work. Always between right and wrong, simply that people are incapable of understanding it. Between wrong and deliberately, or there is no difference between mechanical and functional! But the spirit or perception of this performance, we make a mistake or intentional, it leads. Theft with the same integrity, the same thing is thinner than a hair. If you let the previous owner, commodity or taking care of it, right. But, if you do not have the same quality domain, is theft. The man in childhood, does not distinguish between the theft and circulation, but the maturity of the concepts of understanding to acquire ownership. Forouhar and Far Kayani's the same thing, because Forouhar a concept of divine, universal spirit of the gods, but Frkyany a concept of land, and the rule is unauthorized. The basic concepts of Zoroaster, and even before Zoroaster, Forouhar, a concept Abraham. But over the religion of Abraham and Zoroastrians, come out and thatched roofs earthly powers: the Empire is. In fact, the god of the heavens to the ground, and made him king of the physical body. In other words, the Kings were able: Live from the lower sky, and they take his place. The issue is simple: both the right and the wrong, fight each other, but vain attempts to wear the right clothes, to stay. And Far Kayani is a function of the Forouhar. If we get out of circle time, Forouhar God's spirit world, and Far Kayani is evil: God's wearing a dress. Ahura knows his first shadow, and then sits in his place and had forgotten him. Devise forget, makes up the spirit of worship, it is another manifestation. Forouhar God's adventures and relationships: many Islamic concepts, and this shows to Zoroaster, Abraham, peace be upon him, his teachings had spread in the land. But some of these teachings, as others have forgotten, and Abraham. Just like the incident that happened in his time: Abraham was in the range of ancient Persia, or Lor, if not, certainly not Arabs. But because of forgetfulness Iranians, God of the people of the returns, and Ibrahim orders: The child away and the barren desert him. God this time, people introduce their faith out that although do not know God, but not forgetful! Any sense of disbelief covered the truth. That is, to know God personally and it would not deny or forget. Those people are ignorant Bedouin, though God did not know, but people Cyrus (Qureshi), well cared for and in the place were to: Ishmael Muhammad Ali to come. But they overcame Satan and soon: Arabic in their blind zeal revived. And so after the death of Muhammad, killed her children or of Medina and Mecca drove. Here again, Iran, home to the family of the Prophet. And now Satan is a symbol of the House of Saud, the family of the prophet in Yemen, Bahrain, Iraq, and Syria's massacre. But Iran Reception Center of Imam Reza (AS) and are sons of the prophets.

كیف تحولت الأقصى كیانی فروهر إلى أن تكون؟

غیر أن خطأ حدث: فروهر وكیانی الأقصى لدیك واحدة؟ أو عمل مقصود. دائما بین الحق والباطل، وذلك ببساطة أن الناس غیر قادرین على فهم ذلك. بین الخطأ وبشكل متعمد، أو لا یوجد فرق بین المیكانیكیة وظیفیة! ولكن الروح أو تصور هذا الأداء، یمكننا أن نجعل من الخطأ أو متعمدا، فإنه یؤدی. سرقة بنفس النزاهة ونفس الشیء هو أرق من شعرة. إذا ما تركت المالك السابق أو سلعة أو الاعتناء بها، والحق. ولكن، إذا لم یكن لدیك المجال نفس النوعیة، هو السرقة. الرجل فی مرحلة الطفولة، لا یمیز بین السرقة والدورة الدمویة، ولكن نضج المفاهیم تفاهم لاكتساب الملكیة. فروهر وكیانی الأقصى هو نفس الشیء، لأن فروهر مفهوم الإلهیة، الروح الشامل للآلهة، ولكن Frkyany مفهوم الأرض، والقاعدة هی غیر مصرح بها. المفاهیم الأساسیة للزرادشت، وحتى قبل زرادشت، فروهر، وهو مفهوم إبراهیم. ولكن على ملة إبراهیم والزرادشتیین، یخرج وأسقف من القش دنیوی القوى: الإمبراطوریة هو. فی الواقع، إله السماء إلى الأرض، وملكوه من الجسد المادی. وبعبارة أخرى، كان الملوك قادرة: على الهواء مباشرة من السماء أقل من ذلك، وأنها تأخذ مكانه. المسألة بسیطة: كل من الحق والباطل، ومحاربة بعضها البعض، ولكن محاولات یائسة لارتداء الملابس المناسبة، على البقاء. وبعیدا كیانی هو وظیفة من فروهر. إذا كان لنا أن نخرج من دائرة الوقت، فروهر الله روح العالم، وكیانی الأقصى هو الشر: الله یرتدی اللباس. أهورا یعرف الأول ظله، ثم یجلس فی مكانه وقد نسیته. وضع ننسى، تشكل روح العبادة، فمن مظهر آخر. مغامرات فروهر الله والعلاقات: العدید من المفاهیم الإسلامیة، وهذا یدل على أن زرادشت، إبراهیم، صلی الله علیه وسلم، وتعالیمه انتشرت فی الأرض. ولكن بعض هذه التعالیم، ونسوا الآخرین، وإبراهیم. تماما مثل الحادث الذی حدث فی وقته: كان إبراهیم فی حدود بلاد فارس القدیمة، أو لور، إن لم یكن، وبالتأكید لیس العرب. ولكن بسبب الإیرانیین النسیان، إله الناس من العوائد، وأوامر إبراهیم: الطفل بعیدا، وصحراء قاحلة له. الله هذا الوقت، والناس أعرض إیمانهم إلى أنه على الرغم لا یعرفون الله، ولكن لیس النسیان! أی معنى الكفر تغطیة الحقیقة. وهذا هو، لمعرفة الله شخصیا وأنه لن ینكر أو ینسى. هؤلاء الناس یجهلون البدو، كأن الله لم أعلم، ولكن الناس كانوا سایروس (قریشی)، حسن الرعایة وفی المكان المناسب ل: إسماعیل محمد علی قادمة. ولكن سرعان ما تغلبت على الشیطان و: اللغة العربیة فی غیرة عمیاء من احیائها. وذلك بعد وفاة محمد، قتل أطفالها أو من المدینة المنورة ومكة المكرمة قاد. هنا مرة أخرى، وإیران، منزل لعائلة النبی. والآن الشیطان هو رمز للآل سعود، والأسرة النبی فی الیمن والبحرین والعراق والمذبحة فی سوریا. لكن مركز إیران استقبال الإمام الرضا (ع) وهم أبناء الأنبیاء.

How Far Kayani Forouhar olduğu ortaya çıxdı?

Forouhar və Uzaq Kayani bir var: bir səhv meydana gəldi deyilmi? Və ya qəsdən iş. Həmişə sağ və yanlış arasında insanların dərk aciz sadəcə. qəsdən yanlış və arasında və ya mexaniki və funksional arasında heç bir fərq yoxdur! Lakin ruh və ya bu performans qavrayış, biz bir səhv və ya qəsdən, bu çıxarır etmək. eyni bütövlüyü ilə Oğurluq, eyni şey bir tükdən nazik. Əvvəlki sahibi mal və ya onun qayğı, sağ bildirin. Eyni keyfiyyətli domen yoxsa Lakin, oğurluq edir. uşaqlıq adam, oğurluq və dövriyyəsi, lakin mülkiyyət əldə etmək anlaşma anlayışlar ödəmə ayırmaq deyil. Forouhar və Uzaq Kayani eyni şey, ilahi Forouhar çünki bir anlayış, tanrıların universal ruhu, lakin Frkyany torpaq anlayış var, və qayda icazəsiz edir. Zərdüşt əsas anlayışlar, və hətta Zərdüşt, Forouhar bir anlayış İbrahim əvvəl. Amma İbrahim və zərdüştlərin dini üzərində çıxmaq və küləşli dam səlahiyyətləri maddi: Empire edir. Əslində, yerə göylərin tanrı və ona fiziki bədən padşah etdi. Başqa sözlə, Kings bacardıq: aşağı göydən Live və onun yer tutur. məsələ sadədir: sağ və yanlış, həm də bir-birinə mübarizə, lakin əbəs cəhdləri qalmaq, doğru paltar geyinmək. Və Far Kayani Forouhar bir funksiyası var. biz dairə vaxt həyata almaq, Forouhar Allahın ruhu dünya və Uzaq Kayani pis: Allahın bir paltar geyən. Ahura ilk kölgə bilir, sonra onun yerinə oturur və ona unutmuşdular. , Unutmaq hazırlamaq ibadət ruhu təşkil edir, başqa bir təzahürüdür. Forouhar Allahın sərgüzəştləri və münasibətlər: bir çox İslam anlayışlar və bu Zərdüşt İbrahimə göstərir salamı olsun, onun təlimlərinə yer üzündə yayılmışdır. Lakin bu təlimlərinə bəzi başqaları unudulmuş, İbrahim kimi. Məhz onun vaxtında baş hadisə kimi: Abraham əgər, əlbəttə ki, qədim İran, və ya Lor intervalında ərəblər deyil. Amma unutqanlıq İran, yekunlarının xalqının Allaha və İbrahim sifariş üz uşaq və qısır səhra ona. Allah bu dəfə, insanlar Allahı bilirik, lakin unutqan deyil, baxmayaraq ki, onların iman həyata təqdim! küfr hər hansı mənada həqiqət əhatə etmişdir. Ki, şəxsən Allah bilir və bu inkar və ya unutmaq olmaz. Allah bilmirdim baxmayaraq edənlər, bədəvi cahil, həm də və yerdə qayğı insanlar Cyrus (Qureshi) idi: İsmail Məhəmməd Əli gəlib. canlandı onların kor şövq ilə Ərəb Lakin onlar Şeytan və qalib. Və Məhəmmədin ölümündən sonra, onun uşaqları öldürən və ya Mədinə və Məkkə sürdü. Burada yenə, İran, Peyğəmbər ailəsinə ev. İndi Şeytan Səud, Yəmən, Bəhreyn, İraq peyğəmbər ailəsinin evinin simvolu və Suriyanın qırğındır. Amma İmam Rza İran Reception Center (ə) və peyğəmbərlərin övladlarıdır.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

من آقا سن آقا، اینک لری کیم ساغا؟

سال 1396 در حالی آغاز شد که: صبح روز اول فرودین، مطابق معمول هرساله، اهالی ماهین در مسجد جمع شدند، و با هدف قدر دانی از پیشکسوتان، و یادواره شهیدان ماهینی، و یاد آوری مرحومین سال 95به سخنان: مداحان و سخنرانان گوش دادند. حاج سید کاظم مصطفوی، روحانی نام آشنای تهران و: منطقه طارم طی سخنان مبسوطی گفتند: تفاوت مردم در سطح دارایی، و نیازمندی های آنان، از اسرار و حکمتهای الهی است، زیرا اگر همه ثروتمند باشند، کسی دنبال کار نمی رود. و اگر همه بخواهند ارباب باشند، کسی کشاورزی نمی کند. وی با ذکر یک ضرب المثل محلی گفت: در کودکی به ما می گفتند: (سن آقا من اقا اینک لری کیم ساغا؟) اگر قرار باشد من آقا و ارباب باشم، تو هم همینطور، پس چه کسی کارهای دامداری را انجام می دهد؟ این اصلی است که از سوی: بسیاری از کسان مورد توجه قرار نمی گیرد. بیکاری و یا فقر را، چماق کرده و بر سر جناح مقابل می زنند. خداوند در قران می فرمایید: برای بعضی ها، اگر بیشتر از آنچه الان دارند، میدادیم در زمین طغیان می کردند. لذا به اندازه نیازشان به آنها می دهیم! لذا دلسوزی بیش از حد برای فقرا و بیکاران، نه تنها کار مناسبی نیست، بلکه ضد ارزش هم ممکن است باشد. زیرا به معنی آن است که ما، از خدا عادل تر هستیم و: خرابی های او را تعمیر می کنیم!

براساس نظریه ابن خلدون، تمدن ها از سه نسل تشکیل می شوند: نسل اول یا نسل با عصبیت و انرژی، که فقط هدف انقلابی دارند و: نظرشان ایجاد تغییر می باشد، لذا انتظار دستمزد یا تشویق یا حقوق های عادی هم ندارند، چه رسد به حقوق های نجومی. اما نسل دوم نسل بهره مند هستند، یعنی تصور می کنند باید سهمی از انقلاب داشته باشند، و هرچه میتوانند از آن سود اقتصادی ببرند. نسل سوم نسل فاسد هستند، یعنی در اثر افراط در سود و بهره وری اقتصادی، همه چیز را فراموش کرده و: فقط به فکر شکم و زیر شکم می افتند. در این حالت است که تمدن رو به نابودی می رود، و نسل باعصبیت جدیدی از راه می رسد، و آنها را از بین می برد. عمر این نسل ها یا محموعه آن یعنی تمدن ها، مناسب با ظرفیت مردمان آنها تعیین شده است. ایشان عمر هر نسلی را بطور متوسط 30سال میداند. که البته با کم و زیاد شدن  ظرفیت ها، عمر تمدن ها هم متغییر است. قران فرمول این ظرفیت ها در اوج قدرت، میزان احسان کردن میداند: اگر با داشتن قدرت، احسان کنید، صله رحم بجا آورید، و دوستی و خداپرستی پیشه کنید، عمر تمدن طولانی، و اگر بدی کنید عمر آن کم خواهد بود (إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِکمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) لذا مسئولین باید متوجه باشند: با کوبیدن برطبل شکم پرستی و تجمل خواهی، و گرفتن حقوق های نجومی و: پاداش های کهکشانی، خیانتی که به انقلاب می کنند، بی نتیجه نخواهد ماند. درست است که هرکس بنام قاضی یا: مدیر یا وزیر و فلان و بهمان، در یک گوشه بدون اطلاع مردم، بیت المال را تلف می کند. ولی این امر باعث می شود تا: عمر نسل ها به ده سال برسد! و لذا فاتحه انقلاب بعد از سی یا چهل سال، خوانده شود و تاریخ بگوید: اینها هم در مقابل زر و زیور و: زخارف دنیایی تاب نیاوردند. زیرا قدرت همان جایی است که: ایمان فلک را برباد داده، چه رسد به این جوجه تقواپیشگان دین فروش.

Year 1396 while began that morning, the first day of April, as usual every year, the people of Mahin in the mosque gathered, and to appreciate the pioneers, and the memorial of martyrs Straws, and recalls the late 95 words: eulogies and speeches were. Haj Seyed Kazem Mostafavi, the well-known cleric in Tehran: Tarom extensive remarks said the difference in the level of assets, and their needs, secrets and wisdom of God, because if all the rich, not someone looking for work. And if you all want to be the master, who does not agricultural. He said a local proverb said: In children told us: if I am the Lord and Master, you too, so who do farm work? This is the main by: Most people will not be considered. Unemployment or poverty, their clubs and on the other side. Allah to refer to some, if not most of what I have, did they rebel in the earth. So as much as we need them! Therefore, too much compassion for the poor and unemployed, not only do not fit, but may also be counter-value. Because it means that we're more righteous than God: his failure to fix it!

According to Ibn Khaldun's theory, civilizations are formed from three generations: the first generation or the generation of nervousness and energy, which have only revolutionary goal: they want to change is, therefore, expected or encouraged wages or salaries are not normal, let alone the astronomical salaries. But the second generation generations are enjoying the thought that they should have a share of the revolution, and the economic boost it can. Third generation corrupted generation, ie in excess of productivity gains and economic, to forget everything and only think of the abdomen and the lower abdomen fall. In this case, that civilization is destroyed, and a new generation comes with nervousness, and eliminates them. This generation's life or set of civilizations, fit people's capacity has been determined. Each generation sees an average of 30 years of his life. However, with low and high capacity, the civilization of life is also variable. This formula Quran capacity at peak power, the goodness of knowing: If you are having power, kindness, and bears keep, and friends and godliness fear, lifelong civilization, and if evil, life would be so low that officials must realized by beating drums gluttony and luxury-seeking, and the astronomical salaries and bonus galaxy, the treachery to the revolution, they will not be inconclusive. It is true that anyone named a judge or a director or secretary and such and such, in a corner without popular information, public money is wasted. But this leads to: life for generations to come ten years! And The Revolution farewell after thirty or forty years, to be read and history say they are against finery and: world did not swing. Because it is where the power of faith Ferris destroy the data, let alone sell religion chick that ward.

العام بدأ عام 1396 فی حین من صباح ذلك الیوم، فی الیوم الأول من أبریل كالعادة فی كل عام، تجمع الناس من ماهین فی المسجد، ونقدر الرواد، والنصب التذكاری للشهداء القش، ویشیر إلى أواخر 95 الكلمات: مدائح والخطب كانت . وقالت تاروم تصریحات واسعة الفرق فی مستوى الأصول، واحتیاجاتهم، والأسرار والحكمة من الله، لأنه إذا كان كل الأغنیاء، ولیس لشخص یبحث عن عمل: الحاج سید كاظم مصطفوی، رجل الدین المعروفین فی طهران. وإذا كنت فقط أرید أن یكون سید، الذی لا الزراعیة. وقال والمثل المحلی: فی الأطفال قال لنا: لو كنت أنا الرب وسید، أنت أیضا، لذلك الذین لا عمل مزرعة؟ هذا هو الرئیسی حسب: لن یتم النظر فی معظم الناس. البطالة أو الفقر، أندیتهم وعلى الجانب الآخر. الله أن أشیر إلى بعض، إن لم یكن معظم ما لدی، فعلوا المتمردین فی الأرض. لذلك بقدر ما نحن فی حاجة إلیها! لذلك، الكثیر من التعاطف مع الفقراء والعاطلین عن العمل، لیس فقط لا یصلح، ولكن قد یكون أیضا قیمة العداد. لأن ذلك یعنی أننا أكثر بارا من الله: فشله فی إصلاح ذلك!

وفقا لنظریة ابن خلدون، تتشكل الحضارات من ثلاثة أجیال: الجیل الأول أو الجیل من العصبیة والطاقة، والتی لها هدف ثوری الوحید: أنهم یریدون تغییر هو، بالتالی، من المتوقع أو تشجیع الأجور والرواتب لیست طبیعیة، ناهیك عن رواتب فلكیة. لكن الأجیال الجیل الثانی یتمتعون الفكر أن یكون لهم نصیب من الثورة، ودفعة اقتصادیة وسعها. الجیل الثالث الجیل الفاسد، أی ما یزید على مكاسب الإنتاجیة والاقتصادیة، أن ننسى كل شیء وأفكر فقط فی البطن وسقوط أسفل البطن. فی هذه الحالة، یتم تدمیر تلك الحضارة، وجیل جدید یأتی مع والعصبیة، ویزیل لهم. حیاة هذا الجیل أو مجموعة من الحضارات، وقد تم تحدید قدرة مناسبا الناس. كل جیل یرى فی المتوسط ​​30 عاما من حیاته. ومع ذلك، مع القدرة المنخفضة والعالیة، حضارة الحیاة هی أیضا متغیرة. هذه الصیغة قدرة القرآن فی ذروة السلطة، والخیر لمعرفة: إذا كنت تواجه السلطة، والعطف، والدببة الاحتفاظ بها، والأصدقاء، والتقوى والخوف، الحضارة مدى الحیاة، وإذا الشر، فإن الحیاة تكون منخفضة بحیث یجب أن المسؤولین أدركت من خلال قرع الطبول الشراهة والفاخرة التماس، ورواتب فلكیة ومكافأة المجرة، وخیانة للثورة، فإنها لن تكون حاسمة. صحیح أن أی شخص اسمه قاض أو مدیر أو سكرتیر وكذا وكذا، فی زاویة من دون معلومات شعبیة، وإهدار المال العام. ولكن هذا یؤدی إلى: الحیاة لأجیال قادمة عشر سنوات! ووداع الثورة بعد ثلاثین أو أربعین سنة، إلى أن تقرأ والتاریخ یقولون انهم لم البدیل أمام التزین العالم. لأنه هو المكان قوة الإیمان فیریس تدمیر البیانات، ناهیك عن بیع الدین الفرخ الذی الجناح.

Buraxılış 1396 isə hər il olduğu kimi, məsciddə Mahin xalqı topladı və pioner və şəhid straws xatirə qiymətləndiririk ki, səhər aprelin ilk gün başladı və mərhum 95 sözləri xatırladır: qəsidələr və çıxışlar olmuşdur . Haj Seyid Kazem Mostafavi Tehranda tanınmış ruhani bütün zəngin deyil, kimsə iş axtarır, çünki Tarom geniş çıxışında, Allahın aktivlərin səviyyəsinin fərqi, onların ehtiyacları, sirlərini və hikmət bildirib. Və bütün deyil əkinçilik yoxdur master olmaq istəyirsinizsə. O, yerli atalar sözü belə danışdı: uşaqlar izah etdi: Mən Rəbb və Master am əgər, siz də belə Farm iş kimdir? Çoxu hesab edilə bilməz: Bu əsas deyil. İşsizlik və ya yoxsulluq, onların klub və digər tərəfdən. Mən nə ən, yer üzündə onlar üsyançı əgər Allah bəzi müraciət. Belə ki, kimi çox biz onlara lazımdır kimi! Buna görə də, yoxsul və işsiz üçün çox şəfqət, uyğun deyil yalnız, həm də əks-dəyər ola bilər. Biz Allahdan saleh olduğunu deməkdir, çünki onun uğursuzluq düzeltmek üçün!

İbn Haldun nəzəriyyəsinə görə, sivilizasiyaların üç nəsillər formalaşır: yalnız inqilabi məqsəd ilk nəsil və ya əsəbilik və enerji nəsil, onlar, buna görə də, gözlənilən və ya əmək haqqı və ya əmək haqqı təşviq dəyişdirmək istədiyiniz normal deyil, Dursun astronomik maaşlar. İkinci nəsil nəsil onlar inqilab payı var ki, fikir, və iqtisadi təkan zövq olunur. Üçüncü nəsil bad nəsil, yəni məhsuldarlıq mənfəət və iqtisadi artıq hər şeyi unutmaq və yalnız qarın və aşağı qarın düşməsi edirəm. Bu halda ki, mədəniyyət məhv və yeni nəsil əsəbilik ilə gəlir və onları aradan qaldırır. Bu nəslin həyat və ya sivilizasiyaların set uyğun xalq gücü müəyyən edilmişdir. Hər nəsil ömrünün 30 illik ortalama görür. Lakin, aşağı və yüksək tutumlu, həyat mədəniyyət də dəyişir. pik güc Bu formula Quran gücü bilmədən yaxşılıq: güc, yaxşılıq olan və ayı saxlamaq və dostları və qorxu, həyat uzun sivilizasiyanın möminliyin, və pis əgər, həyat rəsmiləri olmalıdır ki, aşağı olardı zərb alətləri acgözlük və lüks axtaran və astronomik əmək haqqı və bonus galaxy, inqilab xəyanət məğlub edərək həyata, onlar nəticəsiz olacaq. Bu hər kəs hakim və ya direktoru və ya katibi və belə məşhur məlumat olmadan bir küncündə, ictimai pul sərf adlı ki, doğrudur. on il gələcək nəsillər üçün həyat Amma bu səbəb olur! Otuz və ya qırx il sonra Revolution vida, oxumaq üçün və Tarix onlar zər-ziba dünyanın gözü qarşısında yelləncək etməyib demək. Bu iman Ferris gücü, məlumatların məhv tək satmaq din cücə kim palata imkan olduğu deyil.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آیا فر کیانی دوباره از ایران خواهد رفت؟

فروهر یا نشان ایزدی در ایران باستان، که علامت یکتاپرستی بود، در اثر عملکرد زشت مردم ایران، که این نشان اهورایی  را به یک: نشان دنیایی تبدیل کردند، از ایران رفت. و سالها دور بود تا اینکه  در سال 1357با انقلاب اسلامی ایران، که انقلابی با نام خدا بود، به ایران برگشت. ولی اکنون بعد از چهل سال، آیا باز می خواهد از ایران برود؟ چرا که مردم ایران از خدا روی برگردانده، و به دنبال دنیای مادی هستند. آنها در اول انقلاب، شعار های اقتصادی کمونیست ها را به مسخره می گرفتند، ولی الان به آن دل بسته اند. نان و مسکن برایشان از: اسلام مهمتر شده است! اسلام و خدا را، فقط برای این می خواهند که: دنیایشان آباد تر شود. بدتر اینکه همه چیز هم دارند، ولی باز هم شکایت می کنند! احساس فقر در آنها با: رشد اقتصادی شان بالا می رود، و نیاز آنها تمامی ندارد! در دوران انقلاب، عروس و داماد با یک تخته پتو و: یک چراغ والور در خانه ای اجاره ای، به خانه بخت می رفتند. ولی الان همان ها برای فرزندان خود، زندگی شاهانه می خواهند. با اینکه جوانها هم راضی هستند، ولی همان پدر مادرها انتقام: فقر خودشان را می گیرند، و نمی گذارند جوانهایشان ازدواج کنند! در آن موقع مردم از جوی آب، برای آب انبار راه می کشدند، و این آب را برای خوراک و: شستشو استفاده می کردند، ولی حالا فیس و افاده می آیند و: به فرزندانشان می گویند: فقط آب معدنی داخل بطری های: یکبار مصرف استفاده کنند! به بچه های خود می گویند: ما فعلگی و عملگی کردیم به اینجا رسیدیم، ولی شما باید بدون زحمت به جایی برسید. اینهمه می خورند که غذای 15میلیون را دورریز می کنند، بعد می گویند مردم بدبختند، و شام شب ندارند!همین سال جاری یکمیلیون خودرو شاسی بلند خارجی، در تهران اضافه شده، ولی می گویند مردم پولی ندارند! خانه ها آنقدر زیاد است که: مسکن مهر بی مشتری مانده، و بساز بفروشها، روی دستشان باد کرده! ولی آنها می گویند: به فکر سرپناه برای مردم باشید، مردم سرپناه ندارند. خانه خودشان که به پول سیاه نمی ارزید، الان میلیاردی قیمت دارد، ولی می گویند ما خودمان را نمی گوییم! بقیه مردم را می گوییم که توان خرید ندارند. همین امروز اگر اعلام کنند که: بانک مرکزی سکه می دهد، همه مردم درصف می ایستند و: ده تا بیست تا می خرند، ولی بعد می گویند: مردم پول ندارند لذا کاسبی خوابیده است. اگر اعلام کنند سازمان حج، برای مکه ثبت نام می کند، هرکس دوتا سه تا می خرد و: بعد هم می گوید: بلایی سرمردم آوردند که: همه بدبخت شده اند! آنها بلند گویشان قوی است، و زیر گوش مسئولین هم ناله می کنند! زیرا معتقدند: چون ناله می کنم پس هستم، اگر ناله نکنم نیستم. مسئولین هم از روی دلرحمی یا جناح بازی، حرفهای آنها را تکرار می کنند. بطوریکه همه مسئولین، ناچار موضع اپوزیسیون می گیرند. کاری کرده اند که همه انقلابیون را، به پشیمانی وادار کنند: پسر به پدرش بگوید اگر شما انقلاب نمی کردید، ما بدبخت نمی شدیم. هر کاری پیشنهاد می شود، نمی پذیرند تا بتوانند بگویند بیکارند، و مسبب این بیکاری هم انقلاب است. به موقع طعنه می زنند که: مصرف سرانه ایرانی ها سه برابر: متوسط دنیا است، یعنی از گوشت و مرغ تا برق و نفت و گاز، مصرف هر ایرانی سه برابر است. در موقع دیگر خیلی راحت می گویند: مردم حتی پول خرید یک کیلو گوشت هم ندارند؟ لابد همه اینها را اجنه می خرند و می برند.

Is Far Kiani will go back to Iran?

Live or the divine in ancient Persia, the symbol of monotheism, the ugly performance of the Iranian people, which shows God's to one: to show the world turned, went from Iran. And years away until the Islamic Revolution of Iran in 1357, which revolutionized the name of God, returned to Iran. But now, forty years later, would be to leave Iran? Because the people of God on the back, and the material world are looking for. They revolution, the slogan of the communist economy to mock, but I cling to it. Bread and shelter them from: Islam is more important! Islam and God, only to wish that their world becomes more prosperous. Worse things have, they still complain! They feel poverty: economic growth rises, and they need not all! During the revolution, the bride and groom with a blankets and a flashlight in a rented house, went to the house of fortune. But now the same holds for their children, they want to royal life. While young people are satisfied, but the parent’s revenge: they are poor, and do not take young married! At the time, people stream, the water way down, and the feed and water for washing used, but now come and face book and snob: the children say the only mineral water bottles: once consumer use! Give your kids say: our workers and our operator got here, but you should have no trouble to get somewhere. Eat all that food waste is 15 million, and then say poor people, not dinner! SUV this year, one million foreigners, in Tehran added, but people say they have no money! Houses so much that a customer left without housing, and make a sale, the puffy hands! But they say about shelter for the people, the people have no shelter. That black money was not worth their house, now billions price, but to say we do not say! Other people who can afford to say no. If announced today that the central bank's coin, all the people stand on rank ten to twenty to buy, but then say: people have no money, so business is sleeping. If you declare the Hajj, to Mecca register, whoever buys three to two: then said they happened to people that have all been miserable! They are tall, strong-men, and under the nose of the authorities are moaning! Because they believe that because I cry therefore I am, if I'm not moaning. Officials from the mercy or the game, they repeat their words. So that all officials, opposition will inevitably fall. Something that all revolutionaries, to the regret force the boy to tell his father if you did not revolution, we were not miserable. Whatever is proposed, refuse to say unemployed, and the unemployment caused by the revolution. There timely irony that Iran's per capita consumption three times: the world's average, from meat and poultry to electricity and natural gas consumption has tripled every Iranian. When it is too easy to say: people do not even have money to buy a kilo of meat? I suppose all these goblins are bought and sold eats.

وبعیدا كیانی سوف نعود إلى إیران؟

العیش أو الإلهی فی بلاد فارس القدیمة، ورمز التوحید، وأداء القبیح للشعب الإیرانی، مما یدل على الله واحد: ذهب لإظهار تحول العالم، من إیران. وبعد سنوات حتى قیام الثورة الإسلامیة الإیرانیة عام 1357، التی أحدثت ثورة فی اسم الله، وعاد الى ایران. ولكن الآن، وبعد مرور أربعین عاما، سیكون لمغادرة إیران؟ لأن یبحثون شعب الله على ظهره، والعالم المادی ل. أنها ثورة، شعار الاقتصاد الشیوعی للسخریة، ولكن أنا التشبث به. الخبز والمأوى لهم من: الإسلام هو أكثر أهمیة! الإسلام والله، إلا أن أتمنى أن عالمهم یصبح أكثر ازدهارا. أسوأ الأمور لها، فإنها لا تزال تشكو! أنهم یشعرون الفقر: ارتفاع النمو الاقتصادی، وأنها لا تحتاج إلى كل شیء! خلال الثورة، والعروس والعریس مع البطانیات ومصباح یدوی فی منزل مستأجر، وذهب إلى بیت ثروة. ولكن الآن یحمل نفس لأطفالهم، انهم یریدون الحیاة الملكیة. بینما الشباب راضون، ولكن الانتقام الآباء: أنهم فقراء، ولا تأخذ الشباب تزوج! فی ذلك الوقت، الناس تیار، والطریقة الماء إلى أسفل، والعلف والماء لغسل المستخدمة، ولكن الآن یأتی والفیسبوك والمقلد: الأطفال یقول زجاجات المیاه المعدنیة فقط: مرة واحدة استخدام المستهلك! إعطاء یقول أطفالك: حصلت على عمالنا والمشغل لدینا هنا، ولكن یجب أن یكون لدیك أی مشكلة فی الحصول على مكان ماذا العام، وأضاف أكل كل ما فضلات الطعام هو 15 ملیون نسمة، ثم یقول الفقراء، ولیس عشاء ملیون أجنبی فی طهران، ولكن الناس یقولون انهم لا یملكون المال! منازل كثیرا أن أحد العملاء یقم دون سكن، وجعل عملیة البیع، على أیدی منتفخ! لكنهم یقولون عن المأوى للشعب، والناس لیس لدیهم مأوى. وكان هذا المال الأسود لا یستحق منزلهم، الآن ملیارات السعر، ولكن أن نقول إننا لا نقول! الأشخاص الآخرین الذین یمكن أن تحمل لیقول لا. إذا أعلن الیوم أن عملة البنك المركزی، وجمیع الناس الوقوف على رتبة عشرة إلى عشرین لشراء، ولكن بعد ذلك یقول: الناس لیس لدیهم المال، لذلك العمل هو النوم. إذا قمت بتعریف الحج، الى مكة السجل، كل من یشتری 3-2: ثم قالوا حدث للناس أن یكون كل بائسة! هم طویل القامة، قوی الرجال، وتحت سمع وبصر السلطات والشكوى! لأنهم یعتقدون أن لأننی أبكی إذن أنا موجود، إذا لم أكن الشكوى. مسؤولون من رحمة أو اللعبة، فإنها تكرر كلامهم. حتى یتسنى لجمیع المسؤولین والمعارضة ستسقط لا محالة. شیء أن جمیع الثوریین، إلى الأسف تجبر الصبی لیخبر والده إذا كنت لا ثورة، لم نكن بائسة. كل ما یقترح، رفض أن یقول العاطلین عن العمل، والبطالة الناجمة عن الثورة. هناك مفارقة فی الوقت المناسب أن إیران استهلاك الفرد ثلاث مرات: المتوسط ​​فی العالم، من اللحوم والدواجن لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبیعی قد تضاعف ثلاث مرات كل الإیرانی. عندما یكون من السهل للغایة القول: الناس لا یملكون المال لشراء كیلو من اللحم حتى؟ أفترض یتم شراء كل هذه العفاریت وبیعها واکلها!

Far Kayani İrana gedəcək edirsiniz?

Live və ya Allahın bir göstərir qədim İran ilahi, təkallahlıq simvolu İran xalqının çirkin performance, dünya çevirdi göstərmək üçün, İrandan getdi. Və il üz Allahın adını inqilabi 1357-ci ildə İran İslam İnqilabı qədər İrana qayıdıb. Amma indi, qırx il sonra İranı tərk etmək olardı? geri və maddi dünyada Allahın insanlar üçün axtarır, çünki. Onlar inqilab, kommunist iqtisadiyyatın şüarı istehza, ancaq suvaşmaq. Islam daha vacibdir: Çörək və onlara sığınacaq! İslam və Allah onların dünya daha firavan olur ki, arzu. Worse şeylər var, onlar hələ də şikayət! Onlar yoxsulluq hiss: iqtisadi artım qalxır və onlar bütün deyil lazımdır! inqilab, bir ədyal və icarəyə evdə bir siqnal işığı ilə gəlin və damat zamanı bəxt evinə getdi. Amma indi həmin uşaqlar üçün, onlar kral həyat istəyirəm keçirir. gənclər valideynlər revenge məmnun, lakin baxmayaraq onlar zəif və gənc evli almaq etməyin! zamanda, insanlar, aşağı su yolu, istifadə yuyulması üçün yem və su axını, indi gəlib facebook və snob: uşaqlar yalnız mineral su şüşə deyirlər: dəfə istehlakçı istifadə edin! Sizin uşaqlar demək ver işçilərimizin və operator burada var, lakin siz haradasa almaq üçün heç bir problem olmalıdır. Lakin, 15 milyon cərimə bu il bir milyon xarici Tehranda əlavə SUV! De, yoxsul insanlar deyil, nahar ki, yemək, lakin insanlar pul yoxdur demək! Houses bir müştəri mənzil ayrıldı və satış, amcıq əlləri etmək ki, çox! Lakin onlar insanlar üçün sığınacaq haqqında, insanlar heç bir sığınacaq var deyirlər. Bu qara pul onların dəyər idi, indi milyardlarla qiymət, lakin biz demək deyil demək! imkanında Digər insanlar demək. insanlar heç bir pul var, belə ki business yuxu: Mərkəzi Bankın pul, bütün insanlar almaq üçün iyirmi dərəcə on dayanmaq, lakin bu gün elan edib varsa deyirlər. Üç iki alır kim Məkkə reyestrinə Həcc, elan edin: onlar bütün acınacaqlı olmuş insanlar oldu dedi Onlar hündür, güclü kişi və orqanlarının burun altında idmanla olunur! onlar ağlamaq, çünki inanıram, çünki mən idmanla deyiləm əgər buna görə də mən edirəm. mərhəmət və ya oyun rəsmiləri, onların sözləri deyirəm. bütün rəsmiləri, müxalifət qaçılmaz düşəcək ki. Təəssüf ki, bütün inqilabçılar, siz inqilab olmasaydı atası demək oğlan məcbur Something, biz acınacaqlı idi. Nə olursa olsun, təklif işsiz demək imtina və işsizlik inqilab səbəb oldu. Orada vaxtında istehza İranın adambaşına istehlak üç dəfə: Dünyanın orta ət və quş elektrik və təbii qaz istehlakı hər İranın üç dəfə artmışdır. demək çox asan zaman: insanlar hətta ət kilo almaq üçün pul yoxdur? Mən bütün bu goblins alınması və yemək güman edirlər.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دعوت به مناظره در مورد: اجرای 120درصدی اقتصاد مقاومتی.

برخلاف محاوره های موجود، اقتصاد مقاومتی زاییده امروز و دیروز نیست. اولین بار در جهان بنام خودکفایی یا: استقلال اقتصادی مطرح گردید. در ایران نیز سابقه چند هزار ساله دارد، حتی در صدر اسلام نقل است از پیامبر ص که :( ویل لقوم یلبسون ما لاینسجون) وای به قومی که: لباسی را می پوشند که خود نمی بافند. اصولا اقتصاد در مفهوم خودش، اقتصاد مقاومتی است. یعنی وقتی به مقوله اقتصاد می پردازیم، چه اقتصاد خرد و یا کلان، همیشه بحث اقتصاد درون زا وبرونگرا است. فقط در بحث اقتصاد بین الملل، و با اعمال تحریم ها ممکن است، ابعاد آن برجسته گردد. والا مردم در شعب ابوطالب، اقتصاد مقاومتی داشتند، و در برابر تحریم ها ایستادگی کردند. و یا گاندی در قرن گذشته، مظهر این حرکت است. در ایران نیز علما چه در دوران مشروطه، و قبل از آن تکیه بر تولیدات داخلی و: مصرف کالای وطنی داشته اند. گرچه برخی ها عالم نماها برای مخدوش کردن این حرکت، مانند تقی زاده ها، از کسوت روحانیت در آمده، و کار را بجایی رساندند که: حتی عمامه را هم از پارچه وال! تولید انگلیس، بهترین نوع عمامه میدانستند. بارزترین نمونه آن، دوسال حکومت دکتر مصدق بود، که بدون تکیه بر در آمد نفت اداره می شد. زیرا به دلیل ملی شدن نفت در روز 29اسفند ماه، شرکت های خریدار نفت، آن را تحریم کردند و: از خرید آن سرباز زدند. در دوران انقلاب اسلامی، با تحریم های اولیه آمریکا، بمناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تفکر خودکفایی در نیروی هوایی، و شرکت نفت اوج گرفت. و با فرمان امام مبنی بر جهاد سازندگی، در تمام ارگانها جهاد خودکفایی تاسیس شد. البته باز هم بودند روحانی نماهایی: مثل تقی زاده ها که معتقد بودند: همه اینها اسباب بازی است، و ایران بدون آمریکا نفس نمی تواند بکشد! البته این روند اندیشه متضاد در اقتصاد، وقتی به شکل بارز خود را نشان داد که: آمریکا نه تنها تحریم های خود را گسترش داد، بلکه به دیگر کشورها هم، در تحریم ایران فشار آورد، و متخلفین را جریمه کرد. اما مردم به دور از این تفکرات متضاد، زندگی خود را دارند و: با تکیه بر اعتقادات و سنتها، چنان اقتصادی را پایه ریزی کردند: که2سال دوران انقلاب ،  8سال دوران جنگ و 16سال سازندگی، و12سال دوران تحریم و پسا تحریم را، با قدرت پشت سر گذاشتند، و دشمن را ناکام نمودند. از نظر ما اقتصاد مقاومتی، از مرزهای ایران فرارفته، و دنیا را اداره می کند. زیرا بزرگترین شریک تجاری: همه کشورهای مهم دنیا ایران است، بدون بازار ایران، همه شرکتهای اروپایی و آمریکایی: چینی و کره ای و غیره نمی توانند: زنده باشند. چراکه ایران دروازه ورود کالا به: همه کشورهای همسایه هم هست. کشورهای همسایه بدون تجارت با ایران، نمی توانند اداره شوند. آمار رسمی گمرک و: آمار قاچاق کالا و سوخت این را نشان می دهد. از سوی دیگر، ایران بالاترین مولفه های اقتصادی را دارد: نیروی انسانی بسیار ماهر و باهوش، که همه پست های کلیدی آمریکا و اروپا، ودیگر کشورها را در دست دارند. معادن نفت و گاز و مواد اولیه بکر، اهمیتی کمتر از نیروی انسانی آن ندارد. ثروت و ذخایر ایران و سرمایه های: ارزی و ریالی آن، بدون بدهی معوق، از معجزات اقتصادی جهان است. تکنولوژی های جهانی، اگرچه همگی در داخل مرز ایران نیستند، ولی مخترعان و مکتشفان آن، اگر ایرانی نباشند حداقل شریک آن هستند. پس همه عوامل تولید و توزیع و مصرف، در ایران بالاترین سرانه را دارد. ممکن است عده ای به مدیریت، یا روش آن ایراد داشته باشند! ولی این مدیریت و متدولوژی بومی است، و نباید با معیار های غیر بومی بررسی شود. در قدرت و عملکرد درست آن همین بس که: سی و هشت سال، یک ملت یک درصدی جهان! را بر تارک مدیریت جهانی نشانده اند. ویک تنه درمقابل همه توطئه ها و نقشه ها (مدیریت و متدولوژی غربی نام دیگر ان است) ایستادگی کرده و پیروز شده اند.

Invitation to debate about: run 120 percent of the economy of resistance.

Unlike existing dialog, born resistive economy today and not yesterday. Called the world's first self-sufficiency or: economic independence was raised. Iran has a history of several thousand years, even in the early days of Islam is narrated from the Prophet that: Woe to the nation that the clothes cannot wear a weave. Basically, in the sense of its own economy, the economy of resistance. This means that when you look at the economy, or the macro and micro economy, always controversial and eccentric economy is endogenous. Only in the international economy, and by imposing sanctions might be, its dimensions are highlighted. People high in the branches of Abu Talib, economic strength, and they stood against sanctions. Or Gandhi in the last century, the symbol of this movement. In Iran, both under constitutional scholars and before that rely on domestic production and consumption have homegrown products. Although some of world views to distort the move, such as Taghizadeh, from the clerical garb, and instead concluded that even his turban cloth Wall! British producer, best known turban. The most notable example, the two-year doctor Mossadegh's government, which was run without relying on oil revenue. On 29 March because of the nationalization of oil companies, oil buyer, it boycotted: refused to buy it. During the Islamic Revolution, the first sanctions America, on the occasion of the victory of the Islamic Revolution, thinking self-sufficiency in the Air Force, and oil companies soared. And the Imam's decree of Jihad, Jihad in all organs of self-sufficiency was founded. Of course, there were spiritual views, such as Taghizadeh, who believed: all these toys, and Iran without America cannot kill the soul! Of course, the opposite trend of thought in economics, when the figure showed his obvious that America has not only expanded its sanctions, but also to other countries, in Iran sanctions push, and offenders fined. But people far from the thoughts of opposing their own lives and by relying on beliefs and traditions, as economic founded: the 2 years of the revolution, eight years of war and 16 years of construction and 12 years of sanctions and post-sanctions, with power behind them, and the enemy had failed. From our point of resistance economy, has gone beyond the borders of Iran, and the world runs. As the largest trading partner of all major countries of the world, no market, all European and American companies: Chinese and Korean etc. cannot: be alive. Iran as a gateway product to all neighbors countries as well. Neighboring countries without trade with Iran cannot be manipulated. Customs official figures and statistics show that fuel smuggling. On the other hand, Iran has the highest economic component: a highly skilled and talented manpower, which all key posts America and Europe and other countries have on hand. Oil and gas fields and virgin raw materials, manpower, it is no less remarkable. Iran's wealth and resources and assets: foreign exchange, no debt outstanding, the miracles of the global economy. Global technology, although not all of them inside the Iranian border, but its inventors and discoverers, if the Iranians are not at least share it. After all factors of production, distribution and consumption per capita is highest in Iran. Some will manage, or have the wrong approach! However, the management and the methodology are endemic and non-endemic criteria should be reviewed. In power and its proper functioning suffice it: thirty-eight years, a nation of one percent of the world! Are deposited on the apex of global management. Wake trunk against all plots and maps (Management and Western methodology is its other name) stand and won.

دعوة لمناقشة حول: تشغیل 120 فی المئة من اقتصاد المقاومة.

على عكس الحوار القائمة، ولدت اقتصاد مقاوم الیوم ولیس الأمس. دعا الأولى فی العالم الاكتفاء الذاتی أو: أثیر الاستقلال الاقتصادی. ایران لدیها تاریخ من عدة آلاف من السنین، حتى فی الأیام الأولى للإسلام وروى عن النبی أنه: ویل لأمة أن الملابس لا یمكن ارتداء نسج. فی الأساس، بمعنى اقتصادها واقتصاد المقاومة. وهذا یعنی أنه عند النظر فی الاقتصاد، أو الاقتصاد الكلی والجزئی، الاقتصاد المثیر للجدل وغریب الأطوار دائما هو الذاتیة. فقط فی الاقتصاد الدولی، وفرض عقوبات قد یكون، ویسلط الضوء على أبعادها. الناس عالیة فی فروع أبو طالب، والقوة الاقتصادیة، ووقفوا ضد العقوبات. أو غاندی فی القرن الماضی، رمزا لهذه الحركة. فی إیران، سواء فی عهد العلماء الدستوری، وقبل أن تعتمد على الإنتاج والاستهلاك المحلی لدیها منتجات محلیة. على الرغم من أن بعض وجهات العالم لتشویه هذه الخطوة، مثل Taghizadeh، من زی رجال الدین، وبدلا من ذلك إلى أنه حتى عمامته قطعة قماش جدار! منتج بریطانی، وعمامة أشهرها. وأبرز مثال، الطبیب الحكومة لمدة عامین مصدق، والتی كانت تدار دون الاعتماد على عائدات النفط. فی 29 مارس اذار بسبب تأمیم شركات النفط، مشتر للنفط، فإنه قاطع: رفض لشرائه. خلال الثورة الإسلامیة، ارتفعت العقوبات الأولى أمریكا، بمناسبة انتصار الثورة الإسلامیة، والتفكیر الاكتفاء الذاتی فی القوة الجویة، وشركات النفط. وتأسست مرسوم الإمام من الجهاد، الجهاد فی جمیع أجهزة الاكتفاء الذاتی. بالطبع، كانت هناك وجهات نظر الروحیة، مثل Taghizadeh، الذی آمن جمیع هذه الألعاب، ولا یمكن إیران من دون أمریكا یقتلون النفس! وبطبیعة الحال، فإن الاتجاه المعاكس الفكر فی الاقتصاد، عندما أظهر شخصیة له واضحا أن أمریكا قد وسعت لیس فقط عقوبات، ولكن أیضا إلى بلدان أخرى، فی إیران العقوبات تدفع، والجناة تغریم. ولكن الناس بعیدا عن أفكار معارضة حیاتهم الخاصة والاعتماد على المعتقدات والتقالید، والاقتصادیة تأسست: 2 سنوات من الثورة، ثمانی سنوات من الحرب و 16 عاما من البناء و12 سنوات من العقوبات وبعد رفع العقوبات، مع السلطة التی تقف وراءها، وكان والعدو فشلت. من وجهة نظرنا للاقتصاد المقاومة، وذهب إلى أبعد من حدود إیران، ویعمل العالم. كأكبر شریك تجاری لجمیع الدول الكبرى فی العالم، أی السوق، وجمیع الشركات الأوروبیة والأمریكیة: الخ الصینیة والكوریة لا یمكن: أن یكون على قید الحیاة. إیران كمنتج بوابة لجمیع البلدان المجاورة أیضا. الدول بدون تجارة المجاورة مع إیران، لا یمكن التلاعب بها. الأرقام والإحصاءات الرسمیة الجمارك تبین أن تهریب الوقود. من ناحیة أخرى، فإن إیران لدیها أعلى العنصر الاقتصادی: على القوى العاملة من ذوی المهارات العالیة والموهوبین، وكلها مناصب رئیسیة أمریكا وأوروبا، والدول الأخرى لدیها فی متناول الید. حقول النفط والغاز والمواد الخام البكر، والقوى العاملة، فلیس ذلك مدعاة للإعجاب. النقد الأجنبی، أی الدیون غیر المسددة، معجزات الاقتصاد العالمی: إیران الثروة والموارد والأصول. التكنولوجیا العالمیة، وإن لم یكن كل منهم داخل الحدود الإیرانیة، ولكن المخترعین والمكتشفین، وإذا كان الإیرانیون لیسوا على الأقل المشاركة فیها. بعد كل عوامل الإنتاج والتوزیع والاستهلاك للفرد الواحد هو الأعلى فی إیران. وبعض إدارة، أو لدیها نهج خاطئ! ومع ذلك، فإن الإدارة والمنهجیة المتوطنة وینبغی مراجعة معاییر غیر المستوطنة. فی السلطة وأدائها السلیم ویكفی: ثمانیة وثلاثین عاما، أمة من واحد فی المئة من العالم! تترسب على قمة الإدارة العالمیة. استیقظ جذع ضد كل المؤامرات والخرائط (إدارة والمنهجیة الغربیة هو اسم آخر لها) الوقوف وفاز.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 28 اسفند 1395 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
9512-1نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 217 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :